Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu- most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie | Kontrakt 1B.5/1

Szczecin

13.09.2021

PGW WP RZGW w Szczecinie

BUDIMEX S.A.

> 10 000 Chronionych mieszkańców
106.46 km2 Chroniony obszar
XII 2023 r. Termin realizacji
Co robimy?

Zadanie dotyczy przebudowy mostu w km 733,7 rzeki Regalicy w ciągu linii kolejowej 273, w celu zapewnienia właściwego prześwitu dla prowadzenia skutecznej akcji lodołamania przy użyciu lodołamaczy.

347,6 mln PLN Wartość kontraktu

Zadanie polega na budowie mostu pod nowym układem kolejowym (odsuniętym w planie od istniejącego o kilkadziesiąt metrów w dół rzeki Regalicy) oraz częściową rozbiórkę obiektu istniejącego – 3 przęsła z zachowaniem wpisanego do rejestru zabytków przęsła zwodzonego. Położenie obiektu ulega zmianie tzn. w stanie istniejącym km 349,120, w stanie projektowanym km 349,152 linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny. Przebudowa mostu skutkuje koniecznością dostosowania, w ramach Zadania, infrastruktury kolejowej i istniejącego uzbrojenia terenu w obrębie dojazdów do obiektu, w tym przebudowę układu torowego i wybranych elementów stacji kolejowej Szczecin Podjuchy. W związku z tym podpisane zostało stosowne Porozumienie pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie a PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (PKP PLK S.A.).

Budowa nowego mostu zapewni właściwy prześwit (6,20 m) dla prowadzenia skutecznej akcji lodołamania przy użyciu lodołamaczy w okresie zimowym, jednocześnie prześwit ten odpowiada obecnemu prześwitowi części zwodzonej istniejącego obiektu. Istniejący most wstrzymuje spływ lodu w kluczowych momentach akcji, odcinając lodołamacze stacjonujące poniżej mostu od obszaru prowadzenia lodołamania na Odrze i zatrzymuje krę lodową na filarach. Przeznaczenie nowego obiektu nie zmieni się w stosunku do istniejącego obiektu – most stanowić będzie przeprawę linii kolejowej 273 przez rzekę Regalicę w jej km 733,7.

Zabytkowe przęsło zwodzone – według wskazań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pozostanie zachowane.

Zadanie jest realizowane w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Projekt współfinansowany jest z środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz ze środków Funduszu Unijnego (umowa o dotacje w ramach instrumentu “Łącząc Europę (CEF)”). Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku.

     

Zadanie obejmuje budowę trójprzęsłowego obiektu kratownicowego pod nowym układem kolejowym (odsuniętym w planie od istniejącego) oraz częściową rozbiórkę obiektu istniejącego. Przebudowa obiektu pociąga za sobą konieczność dostosowania infrastruktury kolejowej w obrębie dojazdów do obiektu.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje dwie inwestycje – jedną wchodzącą w zakres POPDOW i drugą dotyczącą wyłącznie PKP PLK S.A.​

Prace inwestycyjne w ramach POPDOW zadanie 1B.5/1 obejmą roboty od km 348,320 linii 273 oraz na linii 428, w tym: ​

 • budowę filarów oraz przyczółków pod obiekt dwutorowy, ​
 • budowę przęseł mostu dla jednego toru nad rzeką Regalicą, ​
 • budowę i wyposażenie obiektu nastawni. ​

Prace w zakresie inwestycji przypisanej PKP PLK S.A., związane z infrastrukturą stacyjną obejmą roboty do km 348,320 linii 273 w zakresie przebudowy układu torowego stacji Szczecin-Podjuchy, w tym: ​

 • budowę przęseł mostu pod drugi tor linii 273, ​
 • budowę drugiego toru od mostu nad rzeką Regalicą do stacji Szczecin Port Centralny, ​
 • roboty w torze nr 30 na całej długości w rejonie opracowania.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 18 maja 2020 r. do 8 czerwca 2020 r.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 15 czerwca 2020 r. do 6 lipca 2020 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji Zadania
 2. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zaplecza budowy oraz dróg, miejsc składowania materiałów i miejsc postojowych
 4. Wymagania dotyczące zagospodarowania mas ziemnych
 5. Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu
 6. Wymagania dotyczące usuwania drzew i krzewów
 7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia
 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 9. Wymagania dotyczące odtworzenia zasobów przyrodniczych po zakończeniu budowy
 10. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska (w tym ograniczenia emisji do środowiska)
 11. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami i ściekami
 12. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 13. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 14. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 15. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 16. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ
 17. Szczególne Wymagania Polityk ES Banku Światowego
 18. Wytyczne postępowania w przypadku obowiązywania w trakcie realizacji robót stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 2. Ochrony klimatu akustycznego
 3. Ochrony dóbr materialnych
 4. Ochrony powierzchni ziemi
 5. Ochrony wód i gleby
 6. Ochrony przyrody ożywionej
 7. Ochrony powierzchni ziemi
 8. Ochrona walorów krajobrazowych
 9. Ochrona powietrza
 10. Ochrona zabytków (ochrona zabytkowego przęsła mostu)

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW w Szczecinie
e-mail: projektbs@wody.gov.pl
adres: ul. Teofila Firlika 19
71-637 Szczecin

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Polska Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Krystyna Araszkiewicz
e-mail: krystyna.araszkiewicz@sweco.pl
tel.:+48 664 135 312

Administrator Projektu
Marta Korpyta
e-mail: marta.korpyta@sweco.pl
tel.: +48 605 071 242

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank