Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z dojazdami | Kontrakt 1B.1/1 (b)

Krosno Odrzańskie

12.01.2021

PGW WP RZGW we Wrocławiu

STRABAG Sp. z o.o.

nieokreślony Chronionych mieszkańców
nieokreślony2 Chroniony obszar
X 2023 r. Termin realizacji
Co robimy?

Przebudowa mostu drogowego w celu umożliwienia prowadzenia skutecznej akcji lodołamania na Odrze. Inwestycja przyczyni się również do podwyższenia poziomu zabezpieczenia ochrony przeciwpowodziowej na Odrze w Krośnie Odrzańskim i okolicach.

72,5 mln PLN Wartość kontraktu

Zadanie dotyczy przebudowy istniejącego mostu drogowego w km 53+067 drogi krajowej nr 29 oraz rozbudowy odcinków tej drogi w Krośnie Odrzańskim. Most zlokalizowany jest w km 514+100 rzeki Odry. Przebudowa obiektu mostowego obejmuje podniesienie istniejącej konstrukcji nośnej obiektu o blisko 2 metry metodą lewarowania oraz nadbudowanie istniejących podpór obiektu mostowego. Zadanie obejmuje także lokalną rozbudowę i dostosowanie infrastruktury drogowej do przebudowywanego mostu drogowego. Przebudowa ma na celu zapewnienie minimalnego prześwitu pod obiektem i umożliwienia skutecznego prowadzenia akcji lodołamania na Odrze. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości ruchu na drodze krajowej nr 29, na czas przebudowy istniejącego obiektu mostowego wybudowany zostanie most tymczasowy.

– Przebudowa istniejącego obiektu mostowego drogowego.
– Budowa konstrukcji oporowych na dojazdach do obiektu mostowego drogowego
– Rozbudowa drogi krajowej nr 29 (ul. B. Chrobrego, ul. Trakt Książęcy)
– Rozbudowa drogi gminnej nr 101658F (ul. Nadodrzańska), nr 101659F ​ (ul. Podgórna), nr 101603F (ul. Murna), nr 101654F (ul. Słoneczna).
– Rozbudowa istniejących skrzyżowań drogi krajowej nr 29 z drogami gminnymi.
– Budowa chodników.
– Budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych
– Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej​
– Budowa i przebudowa wodociągu oraz budowa magistrali wodociągowej przewiertem pod dnem rzeki Odry.
– Budowa i przebudowa gazociągu
– Budowa i przebudowa oświetlenia
– Przebudowa sieci nn i SN
– Budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnej

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 10 czerwca 2020 r. do 2 lipca 2020 r.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 26 listopada 2020 r. do dnia 17 grudnia 2020 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania związane z lokalizacją i ograniczeniem powierzchni miejsc zajęć czasowych
 2. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji zadania
 3. Organizację terenu budowy, zaplecza budowy, magazynów i placów składowych
 4. Wymagania dotyczące gospodarowania masami ziemnymi
 5. Zasady postępowania z humusem i rekultywacji terenów
 6. Wymagania dotyczące wycinek, nasadzeń oraz ochrony drzew i krzewów
 7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 8. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska
 9. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
 10. Wymagania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się i likwidacją inwazyjnych gatunków roślin
 11. Zasady prowadzenia prac w korycie Odry
 12. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 13. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 14. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 15. Szczególne wymagania Polityk ES Banku Światowego
 16. Wytyczne postępowania w przypadku obowiązywania w trakcie realizacji robót stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu
 2. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 3. Ochrony dóbr materialnych
 4. Ochrony wód i gleby
 5. Ochrony powierzchni ziemi
 6. Zasad postepowania z humusem
 7. Zasad rekultywacji terenów
 8. Ochrony klimatu akustycznego (Ochrona okolicznych mieszkańców przed hałasem)
 9. Ochrony powietrza
 10. Ochrony wód powierzchniowych
 11. Zasad dot. badań i postępowania z osadami z koryt cieków
 12. Ochrony zasobów przyrodniczych
 13. Ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego
 14. Ochrony zasobów przyrody ożywionej
 • nadzór przyrodniczy;
 • ochrona gatunków zwierząt;
 • ochrona cennych gatunków chrząszczy,
 • nietoperzy, ptaków i ryb;
 • oznakowanie granic siedlisk przyrodniczych;
 • zabezpieczenie płatów siedlisk przyrodniczych;
 • regeneracja płatów siedlisk przyrodniczych;
 • ochrona ichtiofauny;
 • odłów i przeniesienie drobnych zwierząt z obszaru realizacji Zdania;
 • ochrona drobnych wodnych zwierząt bezkręgowych oraz roślin wodnych;
 • przenoszenie kotewki orzecha wodnego;
 • ochrona siedlisk płazów przylegających do obszarów robót).

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

 

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank