Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z dojazdami | Kontrakt 1B.1/1 (b)

Krosno Odrzańskie

12.01.2021

PGW WP RZGW we Wrocławiu

STRABAG Sp. z o.o.

nieokreślony Chronionych mieszkańców
nieokreślony2 Chroniony obszar
X 2023 r. Termin realizacji
Co robimy?

Przebudowa mostu drogowego w celu umożliwienia prowadzenia skutecznej akcji lodołamania na Odrze. Inwestycja przyczyni się również do podwyższenia poziomu zabezpieczenia ochrony przeciwpowodziowej na Odrze w Krośnie Odrzańskim i okolicach.

72,5 mln PLN Wartość kontraktu

Zadanie dotyczy przebudowy istniejącego mostu drogowego w km 53+067 drogi krajowej nr 29 oraz rozbudowy odcinków tej drogi w Krośnie Odrzańskim. Most zlokalizowany jest w km 514+100 rzeki Odry. Przebudowa obiektu mostowego obejmuje podniesienie istniejącej konstrukcji nośnej obiektu o blisko 2 metry metodą lewarowania oraz nadbudowanie istniejących podpór obiektu mostowego. Zadanie obejmuje także lokalną rozbudowę i dostosowanie infrastruktury drogowej do przebudowywanego mostu drogowego. Przebudowa ma na celu zapewnienie minimalnego prześwitu pod obiektem i umożliwienia skutecznego prowadzenia akcji lodołamania na Odrze. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości ruchu na drodze krajowej nr 29, na czas przebudowy istniejącego obiektu mostowego wybudowany zostanie most tymczasowy.

– Przebudowa istniejącego obiektu mostowego drogowego.
– Budowa konstrukcji oporowych na dojazdach do obiektu mostowego drogowego
– Rozbudowa drogi krajowej nr 29 (ul. B. Chrobrego, ul. Trakt Książęcy)
– Rozbudowa drogi gminnej nr 101658F (ul. Nadodrzańska), nr 101659F ​ (ul. Podgórna), nr 101603F (ul. Murna), nr 101654F (ul. Słoneczna).
– Rozbudowa istniejących skrzyżowań drogi krajowej nr 29 z drogami gminnymi.
– Budowa chodników.
– Budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych
– Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej​
– Budowa i przebudowa wodociągu oraz budowa magistrali wodociągowej przewiertem pod dnem rzeki Odry.
– Budowa i przebudowa gazociągu
– Budowa i przebudowa oświetlenia
– Przebudowa sieci nn i SN
– Budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnej

  • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 10 czerwca 2020 r. do 2 lipca 2020 r.
  • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 26 listopada 2020 r. do dnia 17 grudnia 2020 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

  1. Wymagania związane z lokalizacją i ograniczeniem powierzchni miejsc zajęć czasowych
  2. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji zadania
  3. Organizację terenu budowy, zaplecza budowy, magazynów i placów składowych
  4. Wymagania dotyczące gospodarowania masami ziemnymi
  5. Zasady postępowania z humusem i rekultywacji terenów
  6. Wymagania dotyczące wycinek, nasadzeń oraz ochrony drzew i krzewów
  7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
  8. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska
  9. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
  10. Wymagania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się i likwidacją inwazyjnych gatunków roślin
  11. Zasady prowadzenia prac w korycie Odry
  12. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
  13. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
  14. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
  15. Szczególne wymagania Polityk ES Banku Światowego
  16. Wytyczne postępowania w przypadku obowiązywania w trakcie realizacji robót stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

  1. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu
  2. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
  3. Ochrony dóbr materialnych
  4. Ochrony wód i gleby
  5. Ochrony powierzchni ziemi
  6. Zasad postepowania z humusem
  7. Zasad rekultywacji terenów
  8. Ochrony klimatu akustycznego (Ochrona okolicznych mieszkańców przed hałasem)
  9. Ochrony powietrza
  10. Ochrony wód powierzchniowych
  11. Zasad dot. badań i postępowania z osadami z koryt cieków
  12. Ochrony zasobów przyrodniczych
  13. Ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego
  14. Ochrony zasobów przyrody ożywionej
  • nadzór przyrodniczy;
  • ochrona gatunków zwierząt;
  • ochrona cennych gatunków chrząszczy,
  • nietoperzy, ptaków i ryb;
  • oznakowanie granic siedlisk przyrodniczych;
  • zabezpieczenie płatów siedlisk przyrodniczych;
  • regeneracja płatów siedlisk przyrodniczych;
  • ochrona ichtiofauny;
  • odłów i przeniesienie drobnych zwierząt z obszaru realizacji Zdania;
  • ochrona drobnych wodnych zwierząt bezkręgowych oraz roślin wodnych;
  • przenoszenie kotewki orzecha wodnego;
  • ochrona siedlisk płazów przylegających do obszarów robót).

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Polska sp z o.o. (dawniej Sweco Consulting Sp. z o.o.)

Kierownik Projektu
Bartosz Wszołek
e-mail: bartosz.wszolek@wody.gov.pl
tel.: +48 (71) 32 40 965

Administrator Projektu
Paweł Drożdż
e-mail: pawel.drozdz@wody.gov.pl
tel.:71 324 09 44

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank