Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu- most kolejowy w km 615.1 rzeki Odry w Kostrzynie nad Odrą | Kontrakt 1B.5/3

Kostrzyn nad Odrą

06.07.2021

PGW WP RZGW w Szczecinie

Konsorcjum: Lider: PBW Inżynieria Jacek Garbacz | Partner: LWZ sp. z o.o. | Partner: Probudowa.com sp. z o.o.

> 10 000 Chronionych mieszkańców
106.46 km2 Chroniony obszar
VIII 2023 Termin realizacji
Co robimy?

Zadanie dotyczy przebudowy linii kolejowej nr 203 od km 341,480 do km 342,300 w związku z przebudową mostu kolejowego na Odrze w km 615,1 rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą dla zapewnienia minimalnego prześwitu i usprawnienia prowadzenia akcji lodołamania

30,87 mln PLN Wartość kontraktu

Zadanie obejmie przebudowę ok. 820 m odcinka układu torowego, w związku z koniecznością dostosowania go do przebudowywanego mostu kolejowego na Odrze. Jest to odcinek linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn pomiędzy zachodnim przyczółkiem mostu kolejowego na rz. Warcie i wschodnim przyczółkiem projektowanego mostu kolejowego granicznego na rzece Odrze. Na odcinku tym, poza nasypem kolejowym, występują obiekty inżynieryjne: most nad Suchodołem oraz wiadukt nad ul. Gorzyńską.

Zadanie jest bezpośrednio związane z inwestycją prowadzoną przez zarządcę niemieckiej linii kolejowej nr 6078 w ramach której nastąpi znaczne podniesienie niwelety torów na projektowanym moście granicznym w km 615,1 rzeki Odry, wynikające z dostosowania prześwitu mostu powyżej 5,25 m dla potrzeb prowadzenia akcji lodołamania.

Przebudowa mostu granicznego w km 615,1 rz. Odry pociąga za sobą konieczność dostosowania infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 203 w obrębie dojazdu do przedmiotowego obiektu mostowego na rz. Odrze.

Zakres robót obejmuje odcinek linii kolejowej nr 203 od mostu na rz. Odrze do mostu na rz. Warcie – ok. 820 m linii kolejowej. Obecnie ruch wszystkich pociągów pasażerskich i towarowych na omawianym odcinku linii nr 203 odbywa się po torze nr 1, natomiast tor nr 2 jest wyłączony z eksploatacji. W związku z koniecznością podwyższenia granicznego mostu na Odrze (inwestycja realizowana przez stronę niemiecką) na potrzeby usprawnienia prowadzenia akcji lodołamania, konieczne jest podniesienie niwelety toru linii kolejowej nr 203 w stosunku do obecnej o ok. 1,5 m nad przęsłem żeglownym.

Zakres robót:

 • przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Gorzyńskiej w zakresie wymaganym przez budowę nowego wiaduktu
 • budowa elementów odwodnienia,
 • przełożenie i zabezpieczenie istniejących przewodów zabudowanych w torowisku poza teren robót nawierzchniowych,
 • rozbiórka istniejącej nawierzchni torowej,
 • rozbudowa, profilowanie i wzmocnienie skarp nasypu kolejowego,
 • ułożenie geowłókniny na szerokości torowiska,
 • zabudowa nowej nawierzchni torowej,
 • zabudowę szyn przejściowych za obiektem mostowym na rzece Odrze,
 • zabudowę przewodów i urządzeń SRK,
 • podbicie i regulacja torów z uzupełnieniem tłucznia i profilowaniem skarp torowiska
 • przebudowa mostu kolejowego w km 341,872 linii kolejowej nr 203 nad tzw. Suchodołem, w celu dostosowania do projektowanej niwelety oraz aktualnie obowiązujących przepisów,
 • rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 342,175 linii kolejowej nr 203 nad ul. Gorzyńską, z dostosowaniem do projektowanej niwelety.

W ramach Zadania nie planuje się wykonywania żadnych robót w obrębie koryt cieków (Odry lub Warty). Od strony południowo-zachodniej będą one prowadzone w odległości ok. 100 m od koryta Odry (tj. od strony mostu, objętego inwestycją realizowaną przez stronę niemiecką w celu odpowiedniego – zwiększonego – prześwitu pod mostem), zaś od strony północnowschodniej plac budowy będzie zlokalizowany w odległości ok. 10 m od brzegu Warty (na nasypie kolejowym od strony mostu kolejowego na Warcie).

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od od 31 lipca 2020 r. do 24 sierpnia 2020 r
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – nie były wymagane

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji Zadania
 2. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zaplecza budowy oraz dróg, miejsc składowania materiałów i miejsc postojowych
 4. Wymagania dotyczące zagospodarowania mas ziemnych
 5. Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu
 6. Wymagania dotyczące usuwania drzew i krzewów
 7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia
 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 9. Wymagania dotyczące odtworzenia zasobów przyrodniczych po zakończeniu budowy
 10. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska (w tym ograniczenia emisji do środowiska)
 11. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami i ściekami
 12. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 13. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 14. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 15. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 16. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ
 17. Szczególne Wymagania Polityk ES Banku Światowego
 18. Wytyczne postępowania w przypadku obowiązywania w trakcie realizacji robót stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 2. Ochrony dóbr materialnych
 3. Ochrony powierzchni ziemi
 4. Ochrony wód i gleby
 5. Ochrony przyrody ożywionej
 6. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu
 7. Ochrony klimatu akustycznego
 8. Ochrona powietrza
 9. Ochrona zabytków (zapewnienie zespołu nadzoru archeologicznego)

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Most kolejowy w km 615.1 rz. Odry w Kostrzynie

Most kolejowy w km 615.1 rz. Odry w Kostrzynie

Inwestor
PGW WP RZGW w Szczecinie
e-mail: projektbs@wody.gov.pl
adres: ul. Teofila Firlika 19
71-637 Szczecin

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Polska Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Krystyna Araszkiewicz
e-mail: krystyna.araszkiewicz@sweco.pl
tel.:+48 664 135 312

Administrator Projektu
Marta Korpyta
e-mail: marta.korpyta@sweco.pl
tel.: +48 605 071 242

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank