Komponent 2 - Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej

Komponent 2 ma na celu ochronę przed powodzią Kłodzka i innych mniejszych miast i miejscowości Kotliny Kłodzkiej, aż do Barda położonego na wlocie od strony Wrocławia do Kotliny.

Zadania inwestycyjne obejmują:

  • budowę czterech średniej wielkości suchych zbiorników przeciwpowodziowych
  • odcinkową przebudowę i remont istniejących ubezpieczeń brzegowych przy obszarach zabudowanych
  • przebudowę lub budowę nowych odcinkowych murów ochronnych (w miejscach gdzie jest to niezbędne dla ochrony terenów zabudowanych)
  • przebudowę istniejących urządzeń regulacyjnych mających na celu zwiększenie przepustowości budowli mostowych i kładek pieszych, jazów i stopni regulacyjnych wraz z ich udrożnieniem ichtiologicznym – przebudowa na bystrza
  • zwiększenie przepustowości koryt
  • budowę zapór przeciwrumowiskowych

Całość koniecznych do wykonania prac podzielono na dwa Podkomponenty:

2.A – Ochrona czynna

Zakres ochrony czynnej obejmuje budowę czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Poprzez zmniejszenie kulminacji fal powodziowych oraz redukcję wielkości przepływów, ich zadaniem jest zmniejszenie zagrożenia w dolinach rzek, na których są one lokalizowane oraz pośrednio również na rzece Nysie Kłodzkiej i tym samym w całej Kotlinie Kłodzkiej. Obecnie liczba i pojemność zbiorników przeciwpowodziowych w Kotlinie Kłodzkiej jest niewystarczająca i w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kotliny Kłodzkiej niezbędne jest podjęcie działań zwiększających ochronę czynną na tym obszarze.

2.B – Ochrona bierna

Proponowany zakres obejmuje działania przeciwpowodziowe na zurbanizowanych terenach Ziemi Kłodzkiej: Duszniki-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój, Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Długopole-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka oraz Kłodzko. Prace te mają na celu odtworzenie funkcjonalności zabudowy regulacyjnej i dostosowanie jej do warunków przejścia tzw. wody brzegowej, mieszczącej się w istniejących korytach rzek i potoków. W wyniku planowanych prac poziom ochrony obszarów zabudowanych zostanie istotnie podniesiony.

Komponent 2 realizowany będzie w obrębie Ziemi Kłodzkiej, która obejmuje górską i wyżynną część zlewni Nysy Kłodzkiej. Działania planowane do realizacji związane będę z poprawą zabezpieczeń przeciwpowodziowych w odniesieniu do mieszkańców i obszarów zabudowanych.

Zagrożenie przeciwpowodziowe na terenie Kotliny Kłodzkiej wynika przede wszystkim z niewystarczającej przepustowości koryt rzek i potoków oraz obiektów komunikacyjnych, a także zbyt małej ilości zbiorników przeciwpowodziowych, niewystarczającej ilości i wysokości obwałowań oraz wysokiego stopnia zabudowy terenów przylegających bezpośrednio do koryt cieków. W wielu przypadkach istniejąca infrastruktura przeciwpowodziowa odznacza się też złym stanem technicznym.

Cieki w obrębie Ziemi Kłodzkiej mają charakter górski i podgórski, charakteryzują się twardym, kamienistym lub żwirowym dnem i wysokimi prędkościami przepływu wody. Do przepływającej przez centralną część Kotliny Nysy Kłodzkiej uchodzi łącznie kilkanaście prawo- i lewostronnych dopływów odbierających wody z górskich obszarów otaczających obniżenie Nysy Kłodzkiej. Taki układ sieci rzecznej determinuje charakter zjawisk powodziowych w tym regionie – szybki przybór wód w ciekach, a tym samym powstawanie fali powodziowej i jej kumulacje w ujściowych odcinkach rzek.

Cenne przyrodniczo obszary, objęte ochroną prawną, skoncentrowane są w obrębie otaczających Kotlinę Kłodzką terenów górskich. Wyłącznie w jednym przypadku planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie odcinka koryta rzeki objętego ochroną (w formie obszaru Natura 2000 i częściowo parku krajobrazowego) ze względu na cenne zbiorowiska roślinne i gatunki ryb.

Ponadto miejscowości objęte podkomponentem 2B stanowią najważniejsze ośrodki koncentracji ludności, działalności przemysłowej i gospodarczej regionu. Znajdują się tu również miasta i wsie o statusie uzdrowiska, odgrywające istotną rolę jako ośrodki koncentracji ruchu sanatoryjnego i turystycznego. Są to także miejsca lokalizacji ważnych obiektów zabytkowych, sakralnych i przyrodniczych. Należy mieć na względzie, iż miejscowości te położone są wzdłuż głównych osi komunikacyjnych regionu i odgrywają istotną rolę w tworzeniu potencjału gospodarczego i usług społecznych w tej części województwa dolnośląskiego

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank