Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

 Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Specjalista ds. Kontraktów w projekcie ochrony przeciwpowodziowej

Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1 (12.1)

 

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

 

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Specjalisty ds. kontraktów

Oferujemy:

 • Udział w projekcie w nowej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

A. Na etapie projektowania zadań:

A1) Przegląd dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, wykonawczych, innych) oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w tych projektach, wskazań co do sposobu realizacji prac budowlanych, procedur budowy i dokonanie oceny zagrożeń realizacji tych projektów.

A2)  Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

B. Na etapie wyboru wykonawców:

B1) Przegląd dokumentacji przetargowych w zakresie specyfikacji technicznych oraz wymagań stawianych wykonawcom robót oraz przygotowanie rekomendacji.

B2) Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

C. Na etapie budowy:

C1) Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy;

C2) Ocena przebiegu i jakości robot;

C3) Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

D. Na etapie zakończenia robot i użytkowania:

D1) Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy;

D2) Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

E. W trakcie trwania realizacji Projektu:

E1) Udział w spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

E2) Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

E3) Wsparcie merytoryczne konsultantów BKP w zakresie zagadnień kontraktowych.

E4) Wsparcie merytoryczne konsultantów BKP w analizach i propozycjach inicjujących przygotowanie założeń do koncepcji nowych projektów i zadań,

E5) Przedstawianie opinii i rekomendacji dotyczących zadań nadzorowanych i koordynowanych przez BKP.

E6) Opiniowanie propozycji nowych zadań inwestycyjnych i projektów zgłaszanych przez podmioty współpracujące z BKP.

E7) Uczestnictwo w spotkaniach roboczych.

Miejsce pracy

Szczecin

Oczekujemy:

 1. Wyższego wykształcenia technicznego – tytuł min. inżyniera w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (kierunek budownictwo).
 2. Co najmniej 6 – letniego doświadczenia zawodowego w projektowaniu lub wykonywaniu lub nadzorowaniu, robót budowlanych konstrukcyjnych lub hydrotechnicznych lub drogowo-mostowych.
 3. Wiedzy i doświadczenia z zakresu procedur kontraktowych FIDIC.
 4. Uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 1. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków międzynarodowych, w tym funduszy UE. W miarę możliwości należy udokumentować posiadane doświadczenie.
 2. Doświadczenie we współpracy z instytucjami rządowymi wdrażającymi inwestycje hydrotechniczne/ przeciwpowodziowe.
 3. Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i zostały opublikowane na stronie https://www.odrapcu.pl w zakładce: ogłoszenia o pracę.

Oferty należy składać w terminie do: 31.05.2022

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2028 r. zgodnie z wymogami instytucji finansującej zamówienie.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce.
Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Specjalista ds. komunikacji społecznej w projekcie ochrony przeciwpowodziowej
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1 (18.1)

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko: Specjalisty ds. komunikacji społecznej

 

Oferujemy:

 • Udział w projekcie w nowej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

 • Wdrażanie opracowanej już strategii komunikacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły oraz koordynacja wdrożenia przez Jednostki Realizujące Projekt., ścisła współpraca z departamentem i zespołami Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej PGW WP;
 • Nadzór redaktorski nad stroną internetową Biura Koordynacji Projektu (opracowywanie informacji na stronę, zarządzanie treścią, obsługa systemu CMS WordPress, oraz współpraca z administratorami strony);
 • Koordynacja i nadzór nad szeroko rozumianymi konsultacjami społecznymi poszczególnych etapów Projektu w trakcie jego implementacji;
 • Monitorowanie, zbieranie i archiwizowanie informacji medialnych ukazujących się w prasie, radiu i telewizji, Internecie, itp. POPDOW przekazywanie tych informacji Dyrektorowi Projektu i pozostałym Konsultantom Biura. Przygotowywanie komunikatów oraz odpowiedzi w przypadkach tego wymagających;
 • Monitorowanie potencjalnego ryzyka komunikacyjnego i reputacyjnego związanego z kolejnymi etapami wdrażania Projektu;
 • Pełnienie funkcji rzecznika prasowego Biura we współpracy z rzecznikiem prasowym PGW Wody Polskie;
 • Działania w zakresie skutecznego komunikowania się Biura z Jednostkami Realizującymi Projekt, interesariuszami Projektu, takimi jak administracja samorządowa, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, inne stowarzyszenia społeczne zainteresowane realizacją Projektu;
 • Opracowywanie i aktualizacja już istniejących materiałów promocyjnych i popularyzujących Projekt jako przedsięwzięcia zmierzającego do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców w Dorzeczu Odry oraz Wisły;
 • Szybkie reagowanie poprzez przygotowanie natychmiastowej strategii działania w przypadku powstania sytuacji kryzysowej w zakresie stosunków społecznych oraz dezinformacji dotyczących realizacji Projektu;
 • Uczestniczenie w pracach komisji powoływanych przez Dyrektora Projektu.

Miejsce pracy

Wrocław/Kraków

Oczekujemy:

 • Wyższego wykształcenia w dziedzinie komunikacji publicznej, nauk społecznych, marketingu lub administracji publicznej;
 • Udokumentowanego 3 letniego doświadczenia w obszarze public relations na stanowisku odpowiedzialnym za współpracę z różnymi interesariuszami – zarówno publicznymi, jak i prywatnymi;
 • Doświadczenia w opracowaniu i realizacji strategii komunikacji; w tym także wykazanie co najmniej jednego projektu wrażliwego społecznie bądź środowiskowo (zarówno w kontekście środowiska naturalnego jak i społeczności lokalnej);
 • Doświadczenia w przygotowywaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych oraz mediacji i rozwiazywaniu sporów społecznych (w miarę możliwości udokumentowane);
 • Umiejętności prowadzenia i zarządzania kanałami komunikacji w mediach społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Facebook) – poparte przykładami;
 • Doświadczenia w zakresie prowadzenia strony internetowej (nadzór redaktorski), w tym umiejętność obsługi systemu zarządzania treścią WordPress;
 • Umiejętności szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe w obszarze public relations z zachowaniem strategicznych celów Projektów;
 • Doświadczenia w zakresie wykonywania funkcji rzecznika prasowego oraz współpracy z mediami; w tym umiejętność opracowywania komunikatów, prezentacji, notek oraz informacji prasowych;.
 • Znajomości przepisów ustawy: Prawo prasowe, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych;
 • Biegłej obsługi pakietu MS Office, internetu, poczty elektronicznej, w tym znajomość narzędzi typu np. Canva;
 • Udokumentowanej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym.

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

Doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i zostały opublikowane na stronie https://www.odrapcu.pl w zakładce: ogłoszenia o pracę

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres tomasz.korf@wody.gov.pl oraz sekretariat.kd@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać w terminie do: 03.09.2021

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2028 r. zgodnie z wymogami instytucji finansującej zamówienie.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Zakończenie postępowania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce.
Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Specjalista ds. hydrotechnicznych w projekcie ochrony przeciwpowodziowej nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1 (12.1)

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko: Specjalisty ds. hydrotechnicznych

Oferujemy:

 • Udział w projekcie oraz w nowej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

Na etapie projektowania zadań:

 • A1) Przegląd dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, wykonawczych, innych) oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w tych projektach, wskazań co do sposobu realizacji prac budowlanych, procedur budowy i dokonanie oceny zagrożeń realizacji tych projektów
 • A2)  Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia

Na etapie wyboru wykonawców:

 • B1) Przegląd dokumentacji przetargowych w zakresie specyfikacji technicznych oraz wymagań stawianych wykonawcom robót oraz przygotowanie rekomendacji
 • B2) Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia

Na etapie budowy:

 • C1) Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy
 • C2) Ocena przebiegu i jakości robót
 • C3) Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia

Na etapie zakończenia robót i użytkowania:

 • D1) Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy
 • D2) Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia

W trakcie trwania realizacji Projektu:

 • E1) Udział w spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
 • E2) Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia
 • E3) Wsparcie merytoryczne konsultantów BKP w zakresie zagadnień hydrotechnicznych
 • E4) Wsparcie merytoryczne konsultantów BKP w analizach i propozycjach inicjujących przygotowanie założeń do koncepcji nowych projektów i zadań
 • E5) Przedstawianie opinii i rekomendacji dotyczących zadań nadzorowanych i koordynowanych przez BKP
 • E6) Opiniowanie propozycji nowych zadań inwestycyjnych i projektów zgłaszanych przez podmioty współpracujące z BKP
 • E7) Uczestnictwo w spotkaniach roboczych

Miejsce pracy

Szczecin

Oczekujemy:

 • Wyższe wykształcenie techniczne – tytuł inżyniera w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (kierunek budownictwo wodne)
 • Doświadczenia w projektowaniu budowli hydrotechnicznych lub w wykonywaniu robót hydrotechnicznych
 • Co najmniej 6 – letniego doświadczenie zawodowego w wykonywaniu robót hydrotechnicznych
 • Znajomości zagadnień gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej i ochrony środowiska
 • Wiedzy i doświadczenia z zakresu procedur kontraktowych FIDIC
 • Biegłej znajomości języka angielskiego

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 • Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków międzynarodowych, w tym funduszy UE. W miarę możliwości należy udokumentować posiadane doświadczenie
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami rządowymi wdrażającymi inwestycje hydrotechniczne/przeciwpowodziowe

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i zostały opublikowane na stronie https://www.odrapcu.pl w zakładce: ogłoszenia o pracę

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres tomasz.korf@wody.gov.pl oraz sekretariat.kd@wody.gov.p z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać w terminie do: 31.05.2021

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
  3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2028 r. zgodnie z wymogami instytucji finansującej zamówienie.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Zakończenie postępowania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce.
Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Specjalista do spraw koordynowania procesem wdrażania Podkomponentu 4B
w ramach realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1 (32)

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego
przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW)
i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Specjalisty do spraw koordynowania procesem wdrażania Podkomponentu 4B

 

Oferujemy:

 • Udział w projekcie oraz w nowej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń

 

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

 1. Zatrudniony Konsultant wspierać będzie Klienta w koordynowaniu wdrażania podkomponentu 4B. Klient oczekuje ścisłego monitorowania przygotowania oraz wdrażania kontraktów tego podkomponentu, okresowych, niezależnych opinii na temat terminowości wdrażania, spójności i funkcjonalności całego systemu. Opinie powinny być wydawane z taką częstotliwością, aby Klient mógł w razie potrzeby dokonać w odpowiednim momencie zmian, które nie zakłócą procesu implementacyjnego.
 2. Poniższa lista określa zakres wymaganych usług oraz zadań, ale ich nie wyczerpuje:
  • zarządzanie procesem przygotowania i realizacji podkomponentu 4.B;
  • monitorowanie oraz monitowanie Jednostki Realizującej Projekt w RZGW Wrocław oraz Konsultanta Wsparcia Technicznego w zakresie dotrzymywania terminów;
  • koordynowanie, w ścisłej współpracy z Dyrektorem Projektu oraz Kierownikiem JRP, procesu realizacji i wdrażania podkomponentu 4.B;
  • opracowywanie/weryfikacja w uzgodnieniu z JRP harmonogramu wdrażania kontraktów podkomponentu 4.B;
  • weryfikacja spójności dokumentów oraz ich zawartości merytorycznej, w tym dokumentów przetargowych wraz z zapewnieniem ich wysokiej jakości;
  • uczestnictwo w spotkaniach zespołu nadzorującego implementację zadania działającego w ramach JRP;
  • udział w czynnościach testowych (w tym ocena programów i procedur testowych), odbiorowych oraz weryfikacja dokumentacji powykonawczej;
  • rekomendowanie działań Dyrektorowi Projektu oraz Kierownikowi JRP mających na celu sprawną realizację i wdrażanie podkomponentu 4.B;
  • przeprowadzanie okresowej analizy ryzyka realizacji kolejnych etapów zadania wraz z rekomendacją działań łagodzących lub naprawczych;
  • wyprzedzająca identyfikacja potencjalnych ryzyk i rekomendowanie działań zaradczych oraz ich podejmowanie w uzgodnieniu z Dyrektorem Projektu;
  • wparcie Dyrektora Projektu oraz Kierownika JRP w sytuacjach kryzysowych oraz w tworzeniu planów awaryjnych;
  • współpraca z Konsultantem Wsparcia Technicznego i wypracowywanie działań przyczyniających się do terminowej realizacji kontraktów podkomponentu 4.B;
  • współpraca z pozostałymi Konsultantami i pracownikami BKP oraz innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi PGW WP.
  • w uzgodnieniu z Dyrektorem Projektu, przygotowywanie niezależnych opinii oraz informacji o przygotowaniu i realizacji kontraktów podkomponentu 4.B.

 

Miejsce pracy

Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

 

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, IT, inżynierii lub na kierunku odpowiednim do realizacji Projektu;
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku dotyczącym zarządzania kontraktami;
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami branży IT;
 • Doświadczenie w opiniowaniu i realizacji projektów w zakresie inwestycji lub modernizacji i rozbudowy systemów telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych;
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy w zróżnicowanym środowisku, gdzie wymagana jest współpraca wielu jednostek: sektora państwowego i prywatnego, organizacji pozarządowych, społeczeństwa, w zakresie budowania porozumienia celem osiągniecia rezultatów projektu;
 • Umiejętność przygotowania raportów, opracowań, notatek i dokumentacji technicznych;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, z uwzględnieniem słownictwa technicznego.

 

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Umiejętność kojarzenia problemów technicznych z managerskimi;
 • Doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym;
 • Doświadczenie w pracy w sektorze publicznym.

 

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów.

Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów.

Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i zostały opublikowane na stronie https://www.odrapcu.pl w zakładce: ogłoszenia o pracę

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres tomasz.korf@wody.gov.pl oraz sekretariat.kd@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać w terminie do: 31.05.2021

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
Uprzejmie informujemy, 
że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
  3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2028 r. zgodnie z wymogami instytucji finansującej zamówienie.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Informujemy, iż w ramach PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY Pożyczka nr IBRD 8524–PL z dniem 30.11.2020 r. na stanowisku Członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
zostali zatrudnieni następujący konsultanci:

Zbigniew Chaciński
Benedikt Sander – Kessels

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2028 r. zgodnie z wymogami instytucji finansującej zamówienie.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Przedłużony termin składania ofert

Proces selekcji  na stanowisko:
Członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
został wznowiony /zmianie uległ zakres zadań (ToR)/.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Członek Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

 

Oferujemy:

 • Udział w realizacji jednego z kluczowych projektów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Polsce.
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych.
 • Pracę w międzynarodowym zespole.

 

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

Do obowiązków Konsultanta – członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Zapór należy doradztwo w sprawach istotnych dla bezpieczeństwa suchych zbiorników przeciwpowodziowych realizowanych w Kotlinie Kłodzkiej i dużych robót z zakresu infrastruktury hydrotechnicznej realizowanych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. W szczególności do zadań Konsultanta należeć będzie:

Na etapie projektowania zadań:

 • Przegląd założeń projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów geotechnicznych stosowanych do określenia charakterystyki dotyczącej wytrzymałości na ścinanie i podatności na odkształcenie rodzajów gruntów używanych do budowy fundamentów i obwałowań; w koniecznych przypadkach zlecanie, nadzorowanie oraz interpretacja badań laboratoryjnych mających na celu weryfikację założeń projektowych.
 • Przegląd i sprawdzanie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, wykonawczych, innych) przygotowanych przez projektantów oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w tych projektach, wskazań co do sposobu realizacji prac budowlanych, procedur budowy i dokonanie oceny zagrożeń realizacji tych projektów.
 • Przegląd instrukcji eksploatacji oraz przygotowanie rekomendacji dla ich ulepszenia.
 • Przegląd zasad użytkowania zbiornika oraz obiektów hydrotechnicznych oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Przegląd Instrukcji użytkowania zbiornika (OMP) oraz Planów Zarządzania Kryzysowego (EPP) i przygotowanie rekomendacji dotyczących wprowadzenia do tych planów niezbędnych poprawek.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie wyboru wykonawców:

 • Przegląd dokumentacji przetargowych w zakresie specyfikacji technicznych oraz wymagań stawianych wykonawcom robót oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie budowy:

 • Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy.
 • Ocena przebiegu i jakości robot.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie zakończenia robot i użytkowania:

 • Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy.
 • Przegląd instrukcji eksploatacji dla zbiornika i innych obiektów hydrotechnicznych.
 • Przygotowanie rekomendacji dotyczących opracowania OMP i EPP oraz przegląd ostatecznych wersji tych planów.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

W trakcie trwania realizacji Projektu:

 • Przegląd i analiza planów ochrony przeciwpowodziowej i przygotowania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Udział w spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.
 • Wsparcie merytoryczne konsultantów Biura w zakresie zagadnień dotyczących eksploatacji obiektów hydrotechnicznych oraz sterowania i zarządzania obiektami gospodarki wodnej.
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie ocen stanu technicznego infrastruktury hydrotechnicznej.
 • Wsparcie BKP w analizach i propozycjach inicjujących przygotowanie założeń do koncepcji nowych projektów i zadań.
 • Przedstawianie opinii i rekomendacji dotyczących zadań nadzorowanych i koordynowanych przez BKP.
 • Opiniowanie propozycji nowych zadań inwestycyjnych i projektów zgłaszanych przez podmioty współpracujące z BKP.
 • Uczestnictwo w spotkaniach roboczych na zaproszenie Klienta.

 

Miejsce pracy

Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

 

Oczekujemy:

 • Posiadanie co najmniej stopnia magistra inżyniera w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym z zakresu gospodarki wodnej i/lub budownictwa wodnego/hydrotechnicznego i/lub geotechniki.
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie hydrotechniki, gospodarki wodnej i geotechniki.
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i ochrony środowiska.
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi po stronie generalnego wykonawcy i/lub w zespole Inżyniera Kontraktu w zakresie budowli ziemnych piętrzących wodę (znajomość procedur FIDIC będzie dodatkowym atutem).
 • Ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe uwzględniające udział w projektach międzynarodowych (posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi będzie dodatkowym atutem).
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami rządowymi wdrażającymi inwestycje hydrotechniczne/przeciwpowodziowe.
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego w tym analizy kosztów inwestycyjnych.
 • Znajomość rozwiązań technicznych ograniczających ryzyko powodziowe oraz technologii prowadzenia robót ziemnych.
 • Znajomość języka angielskiego.

 

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 

 

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres malgorzata.wysocka@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać w terminie do: 16.09.2020

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
  3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2028 r. zgodnie z wymogami instytucji finansującej zamówienie.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Unieważnienie procesu selekcji  na stanowisko:
Członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Wybór zostanie wznowiony w najbliższym możliwym terminie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Członek Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

 

Oferujemy:

 • Udział w realizacji jednego z kluczowych projektów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Polsce.
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych.
 • Pracę w międzynarodowym zespole.

 

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

Do obowiązków Konsultanta – członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Zapór należy doradztwo w sprawach istotnych dla bezpieczeństwa suchych zbiorników przeciwpowodziowych realizowanych w Kotlinie Kłodzkiej i dużych robót z zakresu infrastruktury hydrotechnicznej realizowanych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. W szczególności do zadań Konsultanta należeć będzie:

Na etapie projektowania zadań:

 • Przegląd założeń projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów geotechnicznych stosowanych do określenia charakterystyki dotyczącej wytrzymałości na ścinanie i podatności na odkształcenie rodzajów gruntów używanych do budowy fundamentów i obwałowań; w koniecznych przypadkach zlecanie, nadzorowanie oraz interpretacja badań laboratoryjnych mających na celu weryfikację założeń projektowych.
 • Przegląd i sprawdzanie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, wykonawczych, innych) przygotowanych przez projektantów oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w tych projektach, wskazań co do sposobu realizacji prac budowlanych, procedur budowy i dokonanie oceny zagrożeń realizacji tych projektów.
 • Przegląd instrukcji eksploatacji oraz przygotowanie rekomendacji dla ich ulepszenia.
 • Przegląd zasad użytkowania zbiornika oraz obiektów hydrotechnicznych oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Przegląd Instrukcji użytkowania zbiornika (OMP) oraz Planów Zarządzania Kryzysowego (EPP) i przygotowanie rekomendacji dotyczących wprowadzenia do tych planów niezbędnych poprawek.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie wyboru wykonawców:

 • Przegląd dokumentacji przetargowych w zakresie specyfikacji technicznych oraz wymagań stawianych wykonawcom robót oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie budowy:

 • Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy.
 • Ocena przebiegu i jakości robot.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie zakończenia robot i użytkowania:

 • Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy.
 • Przegląd instrukcji eksploatacji dla zbiornika i innych obiektów hydrotechnicznych.
 • Przygotowanie rekomendacji dotyczących opracowania OMP i EPP oraz przegląd ostatecznych wersji tych planów.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

W trakcie trwania realizacji Projektu:

 • Przegląd i analiza planów ochrony przeciwpowodziowej i przygotowania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Udział w spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.
 • Wsparcie merytoryczne konsultantów Biura w zakresie zagadnień dotyczących eksploatacji obiektów hydrotechnicznych oraz sterowania i zarządzania obiektami gospodarki wodnej.
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie ocen stanu technicznego infrastruktury hydrotechnicznej.
 • Wsparcie BKP w analizach i propozycjach inicjujących przygotowanie założeń do koncepcji nowych projektów i zadań.
 • Przedstawianie opinii i rekomendacji dotyczących zadań nadzorowanych i koordynowanych przez BKP.
 • Opiniowanie propozycji nowych zadań inwestycyjnych i projektów zgłaszanych przez podmioty współpracujące z BKP.
 • Uczestnictwo w spotkaniach roboczych na zaproszenie Klienta.

 

Miejsce pracy

Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

 

Oczekujemy:

 • Posiadanie stopnia naukowego na poziomie co najmniej doktora habilitowanego z zakresu gospodarki wodnej i/lub budownictwa wodnego/hydrotechnicznego.
 • Wiedza w zakresie hydrotechniki i gospodarki wodnej.
 • Wiedza w zakresie zagadnień związanych z klęskami żywiołowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony przeciwpowodziowej.
 • Wiedza w zakresie zarządzania obiektami hydrotechnicznymi i sterowania odpływem ze zbiorników retencyjnych.
 • Ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie ochrony przed powodzią.
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami rządowymi wdrażającymi inwestycje hydrotechniczne/przeciwpowodziowe/związane z eksploatacją obiektów hydrotechnicznych.
 • Znajomość wymagań i wytycznych Banku Światowego w zakresie przygotowania inwestycji.
 • Znajomość metodyk i działań ograniczających ryzyko powodziowe.
 • Znajomość języka angielskiego.

 

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 

 

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres malgorzata.wysocka@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać w terminie do: 16.08.2020

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
  3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2028 r. zgodnie z wymogami instytucji finansującej zamówienie.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY
Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne w projekcie ochrony przeciwpowodziowej
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Specjalisty ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne

 

Oferujemy:

 • Udział w projekcie w nowej, dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych.
 • Negocjowane atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń.

 

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

 • Wsparcie i aktywna współpraca z Głównym specjalistą ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 • Aktywna współpraca ze Specjalistą ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne w Komponencie 3 oraz Jednostkami Wdrażającymi Projekt.
 • Ocena i analiza dokumentacji dotyczącej przygotowania inwestycji, w tym dokumentacji przygotowywanej przez Jednostki Wdrażające, pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami i procedurami Banku Światowego.
 • Wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad zgodnością realizowanych prac w Projekcie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami Banku Światowego, dotyczącymi pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 • Ocena i analiza przygotowanych przez Jednostki Wdrażające opisów przedmiotu zamówienia w zakresie zagadnień dotyczących pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 • Koordynacja planów i kontrola wdrażania pozyskiwania nieruchomości dla realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach Projektu.
 • Wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad pracami Jednostek Wdrażających w zakresie przygotowania, aktualizacji i wdrażania Planów Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń.
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących Projektu w celu wysłania ich do Banku Światowego lub do Banku Rozwoju Rady Europy, w szczególności w sprawach związanych z planowaniem oraz wdrażaniem działań związanych z pozyskiwaniem nieruchomości na cele inwestycyjne w ramach Projektu.
 • Weryfikacja oraz przygotowywanie odpowiedzi na kierowane do BKP OPDOW dokumenty w sprawach związanych z pozyskiwaniem nieruchomości na cele inwestycyjne w ramach Projektu.
 • Przygotowywanie raportów miesięcznych i innych wymaganych raportów okresowych dotyczących pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne w ramach Projektu.
 • Kompletowanie dokumentacji posiadanej w związku z wykonywaniem zadań zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną, w tym przygotowywanie jej do archiwizacji.
 • Wykonywanie innych zadań bezpośrednio związanych z realizacją Projektu.

 

Miejsce pracy

Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

 

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, prawnicze lub społeczne.
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów infrastrukturalnych.
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego.
 • Doświadczenie w pracy związanej z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym pozyskiwanie nieruchomości na cele inwestycyjne, gospodarowanie nieruchomościami publicznymi, itp.
 • Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej.
 • Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego.

 

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym.
 • Wiedza w zakresie wyceny nieruchomości.
 • Wiedza z zakresu finansowania projektów inwestycyjnych za środków publicznych.

 

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres malgorzata.wysocka@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać w terminie do: 26.06.2020

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
  3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2028 r. zgodnie z wymogami instytucji finansującej zamówienie.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY
Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Asystent/ka Dyrektora Projektu z obsługą sekretariatu w projekcie ochrony przeciwpowodziowej
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Asystent/ka Dyrektora Projektu z obsługą sekretariatu

 

Oferujemy:

 • Udział w projekcie w nowej, dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych.
 • Negocjowane atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń.

 

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

 • Organizacja pracy sekretariatu, obsługa centrali telefonicznej, dbanie o właściwy obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • Obsługa wysyłki pism, faktur/przesyłek do interesariuszy.
 • Zabezpieczenie dokumentów, sortowanie, porządkowanie oraz czuwanie nad terminowym i prawidłowym obiegiem dokumentów.
 • Wparcie asystenckie Dyrektora Projektu i Zastępcy Dyrektora Projektu w tym m.in., koordynowanie kalendarza, sporządzanie notatek, protokołów ze spotkań, redagowanie pism, prezentacji.
 • Stała kontrola nad odpowiednią ilością artykułów biurowych, tworzenie listy artykułów niezbędnych do zakupu.
 • Organizacja spotkań, zebrań, wyjazdów służbowych i konferencji, udział w organizacji wizyt przedstawicieli instytucji finansujących Projekt.
 • Administracyjne wspieranie innych pracowników i konsultantów Biura Koordynacji Projektu.
 • Przyjmowanie interesariuszy i dalsze kierowanie do poszczególnych działów.
 • Dbanie o czystość biura.
 • Współtworzenie dobrego wizerunku Biura.
 • Inne zlecone prace administracyjno-organizacyjne.

 

Miejsce pracy

Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

 

Oczekujemy:

 • Wykształcenie minimum średnie – mile widziane wyższe lub w trakcie studiów (administracja, zarządzanie itp.).
 • Co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.
 • Wysoka kultura osobista oraz komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów.
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Umiejętności efektywnej pracy pod presją czasu.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego i polskiego.

 

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w sektorze publicznym.

 

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres malgorzata.wysocka@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać w terminie do: 14.07.2020

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
  3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2028 r. zgodnie z wymogami instytucji finansującej zamówienie.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank