Konsultacje społeczne prowadzone w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły są wielostronnym i złożonym procesem, w którym różne podmioty, będące odbiorcami planowanych inwestycji realizowanych w ramach Projektu mają możliwość zapoznania się z planowanymi działaniami i wyrażenia własnych uwag oraz sugestii, co do ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań.

Zgodnie z przepisami prawa polskiego i międzynarodowego1 (odpowiednio Konwencja z Aarhus oraz dyrektywy SEA, EIA i siedliskowa) oraz Politykami Operacyjnymi Banku Światowego dotyczącymi Wysiedleń (OP 4.12 Involuntary Resettlement) oraz Oceny środowiskowej (OP 4.01 Environmental Assessment), do stosowania których Inwestor został zobligowany w związku z zaangażowaniem w realizację przedsięwzięcia środków finansowych Międzynarodowego Bank Odbudowy i Rozwoju (umowa pożyczki nr 8524 PL z 10 września 2015 r.); realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły obejmuje konsultacje ze społecznością pozostającą w zasięgu wpływu przedsięwzięcia oraz z organizacjami pozarządowymi odnośnie środowiskowych aspektów realizacji przedsięwzięcia

Konsultacje społeczne w Projekcie są obowiązkowe i powinny być prowadzone na najwcześniejszym możliwym etapie, po to aby określić oczekiwania związane z realizacją przedsięwzięcia oraz wynikające z niego korzyści. 

Ich celem jest:

  • zapoznanie społeczeństwa z planowanymi inwestycjami, 
  • wyłożenie dokumentacji projektowej tj. Planów Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) oraz Planów Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP) do publicznego wglądu, 
  • wyjaśnienie pojawiających wątpliwości,
  • jak również umożliwienie złożenia uwag oraz wniosków przez społeczeństwo. 

Konsultacje gwarantują także negocjację zawartości pakietów odszkodowawczych, kryteriów przyznawania odszkodowań, zakresu pomocy przy przesiedleniach oraz określenie czasu ich przeprowadzenia. Wysłuchanie racji różnych stron pozwala tym samym wychwycić ewentualne wątpliwości i stworzyć bardziej wyważone rozwiązania. Decyzje mogą wówczas uwzględniać zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

Konsultacje POPDOW obejmują przede wszystkim społeczność pozostającą w zasięgu wpływu przedsięwzięcia, niemniej jednak zaproszenia do udziału w spotkaniach, debatach publicznych oraz webinariach kierowane są również do organizacji pozarządowych działających w zakresie środowiskowych aspektów realizacji POPDOW. 

Konsultacje społeczne w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego

W związku z pojawieniem się i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 zarówno na świecie, jak i w Polsce zostały wprowadzone liczne ograniczenia, które dotyczą życia społecznego w naszym kraju. Szczególne środki zapobiegawcze zostały podjęte w celu zachowania dystansu społecznego i zmniejszenia ryzyka przenoszenia wirusa. Nowe zasady dotyczą w szczególności ograniczeń w organizacji zebrań, spotkań publicznych, konsultacji społecznych oraz dużych zgromadzeń.

Ograniczenia te mają wpływ również na realizację procesów konsultacyjnych w Projekcie, ponieważ wpływają na wymagania Banku Światowego dotyczące konsultacji społecznych i zaangażowania zainteresowanych stron w realizowane inwestycje. Bank Światowy biorąc pod uwagę możliwości Beneficjentów oraz zaistniałą sytuację wydał również specjalne zalecenia pn. Public Consultations and Stakeholder Engagement in WB-supported operations when there are constraints on conducting public meetings.

Realizując obostrzenia polskiego rządu, Ministerstwa Zdrowia oraz zalecenia WHO i instytucji współfinansujących, wdrożono w Projekcie nowe schematy postępowania w przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji. Tym samym do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce konsultacje społeczne w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły są realizowane:

  • w formie korespondencyjnej (dotyczy Planów Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń),
  • w formie elektronicznej (dotyczy Planów Zarządzania Środowiskiem). 

W przypadku obu dokumentów proces konsultacyjny kończy się zawsze możliwością udziału w elektronicznym spotkaniu konsultacyjnym, które organizowane jest w formie webinarium, otwartym dla wszystkich zainteresowanych. Podczas spotkań prezentowane są informacje o planowanych inwestycjach oraz o projektach dokumentów PZŚ lub PPNiP, ponadto zagwarantowana jest możliwość zadawania pytań bądź składania wniosków.


1Transponowane są do prawa polskiego poprzez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn zm., w dalszej części UOOŚ) oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.; w dalszej części UOP).

Lista prowadzonych konsultacji społecznych

Temat konsultacji (jakiego kontraktu i jakiego dokumentu dotyczą):

PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok. Obiekty: Duszniki Zdrój, Szczytna, Polanica – Zdrój (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) realizowanego w ramach Komponentu 2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, Podkomponent 2B – Ochrona bierna.

Termin

Od dnia 06.07.2021 r. do dnia 27.07.2021 r. włącznie

Miejsce

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 26.07.2021 r., w godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków. 

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/projekt-ochrony-przeciwpowodziowej-w-dorzeczu-odry-i-wisly-obwieszczenia, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2B.2/2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. 

Organizatorzy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Osoby do kontaktu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.: +48 884 208 175, w godzinach 14.00-16.00
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl oraz ziemiaklodzka@wody.gov.pl

Pliki do pobrania

Temat konsultacji (jakiego kontraktu i jakiego dokumentu dotyczą):

PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i potoku Morawa. Obiekty: Stronie Śląskie i Lądek Zdrój (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) realizowanego w ramach Komponentu 2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, Podkomponent 2B – Ochrona bierna.

Termin

Od dnia 05.07.2021 r. do dnia 26.07.2021 r. włącznie

Miejsce

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 23.07.2021 r., w godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków. 

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/projekt-ochrony-przeciwpowodziowej-w-dorzeczu-odry-i-wisly-obwieszczenia, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2B.2/1 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Organizatorzy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Osoby do kontaktu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.: +48 884 208 175, w godzinach 14.00-16.00
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl oraz ziemiaklodzka@wody.gov.pl

Pliki do pobrania

Temat konsultacji (jakiego kontraktu i jakiego dokumentu dotyczą):

PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej. Obiekty: Międzylesie, Długopole – Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) realizowanego w ramach Komponentu 2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, Podkomponent 2B – Ochrona bierna 

Termin

Od dnia 02.07.2021 r. do dnia 23.07.2021 r. włącznie

Miejsce

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 22.07.2021 r. w godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków. 

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/projekt-ochrony-przeciwpowodziowej-w-dorzeczu-odry-i-wisly-obwieszczenia, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2B.1/1 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.  

Organizatorzy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Osoby do kontaktu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.: +48 884 208 175, w godzinach 14.00-16.00
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl oraz ziemiaklodzka@wody.gov.pl

Pliki do pobrania

Temat konsultacji (jakiego kontraktu i jakiego dokumentu dotyczą):

PROJEKT ANEKSU NR 3 DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 2A.1/1 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów (nazywany dalej PROJEKTEM ANEKSU NR 3 DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) realizowanego w ramach Komponentu 2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, Podkomponent 2A – Ochrona czynna.

Termin

Od dnia 21.05.2021 r. do dnia 14.06.2021 r. włącznie

Miejsce

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 11.06.2021r. w godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE ANEKSU NR 3 DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków. Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę wroclaw.wody.gov.pl, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Aneksu nr 3 do Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2A.1/1 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Organizatorzy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Osoby do kontaktu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.: +48 884 208 175, w godzinach 14.00-16.00
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl oraz ziemiaklodzka@wody.gov.pl

Pliki do pobrania

Temat konsultacji (jakiego kontraktu i jakiego dokumentu dotyczą):

PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu na roboty 3A.5 – Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira w Krakowie, Podkomponent 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki Komponent 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ)

Termin

Od 17.03.2021 r. do 07.04.2021 r. włącznie (21 dni)

Miejsce

W dniu 08.04.2021 r. o godzinie 17:00 odbędzie się webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania. Link do strony umożliwiającej włączenie się do telekonferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej PGW WP RZGW w Krakowie: https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/konsultacje na 5 dni przed planowaną datą telekonferencji wraz z instrukcją „Krok po kroku” jak można włączyć się do planowanej telekonferencji

Organizatorzy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

Osoby do kontaktu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl
tel.: 505 028 137, 601 824 298 (w dniach roboczych od godziny 9:00 do godziny 17:00)

Pliki do pobrania

Temat konsultacji (jakiego kontraktu i jakiego dokumentu dotyczą):

PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce (zwany dalej PPNiP) sporządzony w ramach Komponentu 3 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu<

Termin

22 stycznia 2021 r. - 12 lutego 2021r. (16 dni roboczych)

Miejsce

12 lutego 2021 roku o godz. 14:00 – 16:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o Projekcie PPNiP oraz umożliwione zostanie zadawanie pytań i składanie wniosków. 

Organizatorzy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

Osoby do kontaktu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel. +48 17 8537 441 (PGW WP RZGW Rzeszów)

tel. +48 32 7822 652 (Konsultant Wsparcia Technicznego – Aecom Polska Sp.z o.o.) 

W godzinach 12.00-15.00, w dniach od dnia 22 stycznia do dnia 12 lutego 2021r.

Pliki do pobrania

Temat konsultacji (jakiego kontraktu i jakiego dokumentu dotyczą):

PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu na roboty 3A.2/4 – Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2, Podkomponent 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki Komponent 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ lub Projektem PPNiP).

Termin

18.01.2021 r. - 08.02.2021 r. (21 dni).

Miejsce

09 lutego 2021 r. o godzinie 17:00 odbędzie się webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania.

Organizatorzy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

Osoby do kontaktu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl

tel. +48 505 028 137, +48 601 824 298 (w dniach roboczych od godziny 9:00 do godziny 17:00)

Pliki do pobrania

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank