Zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki nr 7436 POL zawartej w dniu 11 maja 2007 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym) pożyczkobiorca jest zobowiązany do poddania się badaniu przez niezależnych rewidentów wg standardów akceptowanych przez Bank. Strony Umowy uzgodniły też, że audyt finansowy i audyt z postępu Projektu będzie przeprowadzany przez Najwyższą Izbę Kontroli, a powstały w wyniku audytu raport przekazywany będzie Bankowi jak najszybciej, nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku. Pierwsza kontrola NIK z realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry za lata 2007-2008 przeprowadzona w Biurze Koordynacji Projektu przez Delegaturę NIK we Wrocławiu trwała w okresie od 1 lipca 2009 r. do 19 marca 2010 r. Na jej podstawie NIK sporządził w lutym 2010 r. raport z audytu Projektu. Raport ten został przekazany do Banku Światowego za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. We wnioskach z kontroli NIK negatywnie ocenił działania związane z koordynacją i zarządzaniem Projektem, za okres do marca 2008 r., zaś pozytywnie za okres od marca 2008 r. NIK ocenił też pozytywnie z zastrzeżeniami roczne sprawozdanie finansowe Projektu za lata 2007 i 2008, uznając, że wydatki ze środków Banku Światowego poniesione zostały na cele określone w Umowie Pożyczki i zostały prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych. Natomiast NIK negatywnie ocenił stan realizacji zadań Projektu, ze względu na niskie wykorzystanie środków i postęp. Kolejne audyty były przeprowadzane przez NIK co roku i każdorazowo obejmowały poprzedzający je rok kalendarzowy.

Wystąpienia Pokontrolne NIK:

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank