Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa
NIP: 5272825616
REGON: 368302575
Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

ul. Na Grobli 14/16 (budynek C) 50-421 Wrocław
tel.: +48 603 088 821
sekretariat.kd@wody.gov.pl

DYREKTOR PROJEKTU

Prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski
Janusz.Zaleski@wody.gov.pl

Z-CA DYREKTORA PROJEKTU

Paweł Skowroński
Paweł.Skowroński@wody.gov.pl

Kierownik Jednostki Realizacji Projektów w Rzeszowie

Magdalena Nowak-Kłósek
Magdalena.Nowak-Klosek@wody.gov.pl

Kierownik Jednostki ds. Realizacji Projektów w IMGW-PIB

Małgorzata Kozak-Dymarska
Malgorzata.Kozak-Dymarska@imgw.pl

Kierownik Działu Realizacji Projektów w Krakowie

Monika Piszczek
Monika.Piszczek@wody.gov.pl

Kierownik Jednostki Realizacji Projektów we Wrocławiu

Aleksander Nych
Aleksander.Nych@wody.gov.pl

Kierownik Jednostki Realizacji Projektów w Szczecinie

Tomasz.Radomski
Tomasz.Radomski@wody.gov.pl

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

Aneta Drożdż
aneta.drozdz@wody.gov.pl

SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Renata Bartkowiak
renata.bartkowiak@wody.gov.pl

SPECJALISTA DS. IT

Henryk Batko
henryk.batko@wody.gov.pl

SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA NIERUCHOMOŚCI NA CELE INWESTYCYJNE

Krzysztofa Czarnota-Bazior
krzysztofa.czarnota-bazior@wody.gov.pl

ASYSTENTKA DYREKTORA PROJEKTU

Marta Głąb
marta.glab@wody.gov.pl

TŁUMACZ

Leszek Greszta
greszta@post.pl

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA KOMPONENTEM 3

Beata Kondel
beata.kondel@wody.gov.pl

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI SYSTEMU INFORMOWANIA I MONITORINGU PROJEKTU

Tomasz Korf
tomasz.korf@wody.gov.pl

SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA NIERUCHOMOŚCI NA CELE INWESTYCYJNE​

Bartłomiej Kosicki
bartlomiej.kosicki@wody.gov.pl

SPECJALISTA DS. KOORDYNACJI

Małgorzata Kozłowska
malgorzata.kozlowska2@wody.gov.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA NIERUCHOMOŚCI NA CELE INWESTYCYJNE

Paweł Kryjan
paweł.kryjan@wody.gov.pl

SPECJALISTA DS. HYDROTECHNICZNYCH

Jerzy Niedbała
jerzy.niedbala@wody.gov.pl

SPECJALISTA DS. SYSTEMU MONITORINGU I OSŁONY KRAJU

dr inż. Bogdan Nowak
bogdan.nowak@wody.gov.pl

SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Iwona Pawłowska
iwona.pawlowska@wody.gov.pl

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ

Joanna Piątek-Glinkowska
joanna.piatek-glinkowska@wody.gov.pl

SPECJALISTA DS. ŚRODOWISKOWYCH

dr inż. Janusz Stanisławski
janusz.stanislawski@wody.gov.pl

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

Małgorzata Wysocka
malgorzata.wysocka@wody.gov.pl

OBSŁUGA PRAWNA

Casus Juris

Inspektor ochrony danych

Urszula Puzyrewska
iod@wody.gov.pl

Informacja w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w PGW WP

Na mocy Konstytucji RP prawo do złożenia skargi lub wniosku przysługuje każdemu.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Należy zauważyć, że o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy:

 • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.);
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46).

Przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie zajmują się:

 • Wydział ds. Koordynacji Skarg i Wniosków w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej PGW WP, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, tel. (22) 37 20 238, e-mail: sekretariat.kk@wody.gov.pl;
 • Wydziały organizacyjne w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej w PGW WP;
 • Działy organizacyjne w Zarządach Zlewni PGW WP i Nadzorach Wodnych PGW WP. Informacje o adresach siedzib jednostek oraz dane kontaktowe do tych jednostek dostępne są na stronie internetowej: www.wody.gov.pl.

Skargę lub wniosek może Pani/Pan:

 • przesłać drogą pocztową na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;
 • bądź na adresy siedzib pozostałych właściwych do załatwienia skargi lub wniosku jednostek organizacyjnych Wód Polskich;
 • doręczyć osobiście do Kancelarii:
  • Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP, przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00;
  • Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Zarządów Zlewni, Nadzorów Wodnych, w godzinach pracy tych jednostek;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@wody.gov.pl bądź adresy elektroniczne jednostek organizacyjnych PGW WP wskazane na stronach internetowych Wód Polskich;
 • przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP na adres: KZGW/SkrytkaESP;
 • zgłosić ustnie do protokołu:
  • w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa;
  • w Wydziale ds. Koordynacji Skarg i Wniosków, codziennie w godzinach pracy oraz w każdy poniedziałek w godz. 16.00-17.00, po telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego pod nr telefonu +48 (22) 37 20 238;
  • w jednostkach organizacyjnych Wód Polskich w godzinach pracy tych jednostek.

Informujemy o możliwości skorzystania z dostępnych formularzy skargi/wniosku zamieszczonych na stronie internetowej. Formularze dostępne są również w siedzibach jednostek organizacyjnych PGW WP.

Formularz skargi/wniosku

Należy pamiętać, że skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego skargę lub wniosek. Pismo pozbawione tych danych pozostawia się bez rozpoznania.

W razie pytań i wątpliwości w sprawach skarg i wniosków prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału ds. Koordynacji Skarg i Wniosków w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej: tel. +48 (22) 37 20 238, adres: sekretariat.kk@wody.gov.pl.

W związku z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków poniżej przedstawiono informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Skargi, wnioski i opinie dotyczące wdrażania i realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły proszę kierować do Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKP OPDOW) w formie pisemnej na adres:

Dyrektor Projektu OPDOW

www.gov.pl/web/wody-polskie 

Biuro Koordynacji Projektu 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Na Grobli 14/16 (budynek C),

50-421 Wrocław

lub drogą e-mail na adres:  pcu@odrapcu.pl

Skargi, wnioski i opinie w zakresie nieprzestrzegania przez Jednostki Wdrażania Projektu Polityk Operacyjnych Banku Światowego, zasad opisanych w dokumentach Projektów (Plany Zarządzania Środowiskiem, Plany Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń, Podręcznik Operacyjny Projektu itd.), procedur środowiskowych, przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, warunków prowadzonych robót budowlanych oraz innych spraw, można kierować do BKP OPDOW na adresy wskazane powyżej.

Sposób postępowania w przypadku skarg dotyczących przetargów opisany jest w rozdziale 7.5.6 Podręcznika Operacyjnego Projektu OPDOW (POM), natomiast dotyczących pozyskania nieruchomości i przesiedleń w rozdziale 5.6.8 i 6.4 tego Podręcznika oraz w  planach pozyskania nieruchomości i przesiedleń (PPNiP) dla poszczególnych kontraktów na roboty.
POM, PPNIP i PZŚ zamieszczone są na stronie internetowej BKP OPDOW w zakładce Dokumenty.

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w  z wniesionymi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie skargami i wnioskami

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: RODO) informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 przy ul. Żelaznej 59A, (dalej jako: PGW WP).
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami):
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) – Dział VIII. Skargi i wnioski,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku, a następnie przez okres ustalony, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. t.j. z 2019 poz. 553).
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z administratorem lub inspektorem ochrony danych w PGW WP bądź wystąpić do administratora danych pisemnie na ww. adres pocztowy lub e-mailowy.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wniesionymi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie petycjami

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: RODO) informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A, (dalej jako: PGW WP).
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana petycji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach) (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana petycji, a następnie przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. t.j. z 2019 poz. 553).
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z administratorem lub inspektorem ochrony danych w PGW WP bądź wystąpić do administratora danych pisemnie na ww. adres pocztowy lub e-mailowy.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie petycji bez rozpoznania.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

Kontakt

Jesteś zainteresowany realizowanymi inwestycjami w ramach POPDOW? Chcesz wziąć udział w konsultacjach społecznych? Chciałbyś zapoznać się z dokumentami, planami i ekspertyzami dot. Projektu? Skontaktuj się z nami lub z wybraną jednostką Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zyskaj sprawdzaną oraz rzetelną wiedzę!

ul. Na Grobli 14/16 (budynek C) 50-421 Wrocław

Pozostańmy w kontakcie

  Fundusze Europejskie
  Rzeczpospolita Polska
  Wody Polskie
  Unia Europejska
  CEB
  World Bank