Zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki nr 8524-PL zawartej w dniu 10 września 2015 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym) pożyczkobiorca jest zobowiązany do poddania się badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta wg standardów akceptowanych przez Bank. Strony Umowy uzgodniły też, że audyt finansowy i audyt z postępu Projektu będzie przeprowadzany przez Najwyższą Izbę Kontroli, a powstały w wyniku audytu raport przekazywany będzie Bankowi jak najszybciej, nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku.
W pierwszej połowie 2017 r. NIK przeprowadził pierwszą kontrolę realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, w wyniku której powstało Wystąpienie Pokontrolne datowane na 31 maja 2017 r.

Wystąpienia Pokontrolne NIK:

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank