Komponent 4 - Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania

Komponent 4 jest przewiduje ukierunkowane wsparcie działań mających na celu wzmocnienie zdolności instytucjonalnych w następujących obszarach:

  • zwiększenie gotowości do działania w stanach zagrożenia powodzią wzdłuż głównych rzek i ich dopływów w południowej i zachodniej Polsce poprzez rozwój zdolności prognozowania zagrożeń i zdolności operacyjnych w zakresie gospodarowania wodami
  • wsparcie rozwoju metod i kompetencji koniecznych do przygotowania planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i wyznaczania priorytetów inwestycyjnych, zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną i Dyrektywą Powodziową
  • monitoring oddziaływania
  • oraz komunikacja i wymiana informacji

Działania związane ze wzmocnieniem zdolności prognozowania i utworzeniem centrów operacyjnych przeprowadzone zostaną w szczególności w RZGW we Wrocławiu i w RZGW w Krakowie oraz w IMGW-PIB.

Zadania te obejmują:

  • instalację nowej generacji telemetrycznych stacji pogodowych
  • modernizację sieci radarów meteorologicznych POLRAD
  • rozbudowę i modernizację stacji hydrologicznych, wraz z opracowaniem oprogramowania o lepszych parametrach do symulacji powodzi gwałtownych (flash flood)
  • oraz udoskonalanie prognozowania tych powodzi

Centra operacyjne są to swego rodzaje sterownie, które będą zbierać dane z prognoz i przeprowadzać prawdopodobne scenariusze odpływu, aby wspierać działania w zakresie wczesnego ostrzegania i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, a z drugiej strony mają one zapewnić takie sterowanie obiektami hydrotechnicznymi (jazy, zbiorniki, poldery), aby sterować retencjonowaniem wód powodziowych i przeprowadzaniem fali powodziowej.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank