Zakończenie postępowania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce.
Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Specjalista ds. hydrotechnicznych w projekcie ochrony przeciwpowodziowej nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1 (12.1)

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko: Specjalisty ds. hydrotechnicznych

Oferujemy:

 • Udział w projekcie oraz w nowej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

Na etapie projektowania zadań:

 • A1) Przegląd dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, wykonawczych, innych) oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w tych projektach, wskazań co do sposobu realizacji prac budowlanych, procedur budowy i dokonanie oceny zagrożeń realizacji tych projektów
 • A2)  Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia

Na etapie wyboru wykonawców:

 • B1) Przegląd dokumentacji przetargowych w zakresie specyfikacji technicznych oraz wymagań stawianych wykonawcom robót oraz przygotowanie rekomendacji
 • B2) Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia

Na etapie budowy:

 • C1) Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy
 • C2) Ocena przebiegu i jakości robót
 • C3) Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia

Na etapie zakończenia robót i użytkowania:

 • D1) Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy
 • D2) Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia

W trakcie trwania realizacji Projektu:

 • E1) Udział w spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
 • E2) Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia
 • E3) Wsparcie merytoryczne konsultantów BKP w zakresie zagadnień hydrotechnicznych
 • E4) Wsparcie merytoryczne konsultantów BKP w analizach i propozycjach inicjujących przygotowanie założeń do koncepcji nowych projektów i zadań
 • E5) Przedstawianie opinii i rekomendacji dotyczących zadań nadzorowanych i koordynowanych przez BKP
 • E6) Opiniowanie propozycji nowych zadań inwestycyjnych i projektów zgłaszanych przez podmioty współpracujące z BKP
 • E7) Uczestnictwo w spotkaniach roboczych

Miejsce pracy

Szczecin

Oczekujemy:

 • Wyższe wykształcenie techniczne – tytuł inżyniera w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (kierunek budownictwo wodne)
 • Doświadczenia w projektowaniu budowli hydrotechnicznych lub w wykonywaniu robót hydrotechnicznych
 • Co najmniej 6 – letniego doświadczenie zawodowego w wykonywaniu robót hydrotechnicznych
 • Znajomości zagadnień gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej i ochrony środowiska
 • Wiedzy i doświadczenia z zakresu procedur kontraktowych FIDIC
 • Biegłej znajomości języka angielskiego

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 • Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków międzynarodowych, w tym funduszy UE. W miarę możliwości należy udokumentować posiadane doświadczenie
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami rządowymi wdrażającymi inwestycje hydrotechniczne/przeciwpowodziowe

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i zostały opublikowane na stronie https://www.odrapcu.pl w zakładce: ogłoszenia o pracę

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres tomasz.korf@wody.gov.pl oraz sekretariat.kd@wody.gov.p z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać w terminie do: 31.05.2021

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2023 r.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce.
Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Specjalista do spraw koordynowania procesem wdrażania Podkomponentu 4B
w ramach realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1 (32)

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego
przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW)
i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Specjalisty do spraw koordynowania procesem wdrażania Podkomponentu 4B

 

Oferujemy:

 • Udział w projekcie oraz w nowej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń

 

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

 1. Zatrudniony Konsultant wspierać będzie Klienta w koordynowaniu wdrażania podkomponentu 4B. Klient oczekuje ścisłego monitorowania przygotowania oraz wdrażania kontraktów tego podkomponentu, okresowych, niezależnych opinii na temat terminowości wdrażania, spójności i funkcjonalności całego systemu. Opinie powinny być wydawane z taką częstotliwością, aby Klient mógł w razie potrzeby dokonać w odpowiednim momencie zmian, które nie zakłócą procesu implementacyjnego.
 2. Poniższa lista określa zakres wymaganych usług oraz zadań, ale ich nie wyczerpuje:
  • zarządzanie procesem przygotowania i realizacji podkomponentu 4.B;
  • monitorowanie oraz monitowanie Jednostki Realizującej Projekt w RZGW Wrocław oraz Konsultanta Wsparcia Technicznego w zakresie dotrzymywania terminów;
  • koordynowanie, w ścisłej współpracy z Dyrektorem Projektu oraz Kierownikiem JRP, procesu realizacji i wdrażania podkomponentu 4.B;
  • opracowywanie/weryfikacja w uzgodnieniu z JRP harmonogramu wdrażania kontraktów podkomponentu 4.B;
  • weryfikacja spójności dokumentów oraz ich zawartości merytorycznej, w tym dokumentów przetargowych wraz z zapewnieniem ich wysokiej jakości;
  • uczestnictwo w spotkaniach zespołu nadzorującego implementację zadania działającego w ramach JRP;
  • udział w czynnościach testowych (w tym ocena programów i procedur testowych), odbiorowych oraz weryfikacja dokumentacji powykonawczej;
  • rekomendowanie działań Dyrektorowi Projektu oraz Kierownikowi JRP mających na celu sprawną realizację i wdrażanie podkomponentu 4.B;
  • przeprowadzanie okresowej analizy ryzyka realizacji kolejnych etapów zadania wraz z rekomendacją działań łagodzących lub naprawczych;
  • wyprzedzająca identyfikacja potencjalnych ryzyk i rekomendowanie działań zaradczych oraz ich podejmowanie w uzgodnieniu z Dyrektorem Projektu;
  • wparcie Dyrektora Projektu oraz Kierownika JRP w sytuacjach kryzysowych oraz w tworzeniu planów awaryjnych;
  • współpraca z Konsultantem Wsparcia Technicznego i wypracowywanie działań przyczyniających się do terminowej realizacji kontraktów podkomponentu 4.B;
  • współpraca z pozostałymi Konsultantami i pracownikami BKP oraz innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi PGW WP.
  • w uzgodnieniu z Dyrektorem Projektu, przygotowywanie niezależnych opinii oraz informacji o przygotowaniu i realizacji kontraktów podkomponentu 4.B.

 

Miejsce pracy

Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

 

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, IT, inżynierii lub na kierunku odpowiednim do realizacji Projektu;
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku dotyczącym zarządzania kontraktami;
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami branży IT;
 • Doświadczenie w opiniowaniu i realizacji projektów w zakresie inwestycji lub modernizacji i rozbudowy systemów telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych;
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy w zróżnicowanym środowisku, gdzie wymagana jest współpraca wielu jednostek: sektora państwowego i prywatnego, organizacji pozarządowych, społeczeństwa, w zakresie budowania porozumienia celem osiągniecia rezultatów projektu;
 • Umiejętność przygotowania raportów, opracowań, notatek i dokumentacji technicznych;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, z uwzględnieniem słownictwa technicznego.

 

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Umiejętność kojarzenia problemów technicznych z managerskimi;
 • Doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym;
 • Doświadczenie w pracy w sektorze publicznym.

 

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów.

Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów.

Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i zostały opublikowane na stronie https://www.odrapcu.pl w zakładce: ogłoszenia o pracę

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres tomasz.korf@wody.gov.pl oraz sekretariat.kd@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać w terminie do: 31.05.2021

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
Uprzejmie informujemy, 
że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2023 r.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Informujemy, iż w ramach PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY Pożyczka nr IBRD 8524–PL z dniem 30.11.2020 r. na stanowisku Członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
zostali zatrudnieni następujący konsultanci:

Zbigniew Chaciński
Benedikt Sander – Kessels

 

Oferujemy:

 

 

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

 

 

Miejsce pracy

 

 

Oczekujemy:

 

 

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 

 

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2023 r.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Przedłużony termin składania ofert

Proces selekcji  na stanowisko:
Członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
został wznowiony /zmianie uległ zakres zadań (ToR)/.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Członek Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

 

Oferujemy:

 • Udział w realizacji jednego z kluczowych projektów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Polsce.
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych.
 • Pracę w międzynarodowym zespole.

 

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

Do obowiązków Konsultanta – członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Zapór należy doradztwo w sprawach istotnych dla bezpieczeństwa suchych zbiorników przeciwpowodziowych realizowanych w Kotlinie Kłodzkiej i dużych robót z zakresu infrastruktury hydrotechnicznej realizowanych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. W szczególności do zadań Konsultanta należeć będzie:

Na etapie projektowania zadań:

 • Przegląd założeń projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów geotechnicznych stosowanych do określenia charakterystyki dotyczącej wytrzymałości na ścinanie i podatności na odkształcenie rodzajów gruntów używanych do budowy fundamentów i obwałowań; w koniecznych przypadkach zlecanie, nadzorowanie oraz interpretacja badań laboratoryjnych mających na celu weryfikację założeń projektowych.
 • Przegląd i sprawdzanie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, wykonawczych, innych) przygotowanych przez projektantów oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w tych projektach, wskazań co do sposobu realizacji prac budowlanych, procedur budowy i dokonanie oceny zagrożeń realizacji tych projektów.
 • Przegląd instrukcji eksploatacji oraz przygotowanie rekomendacji dla ich ulepszenia.
 • Przegląd zasad użytkowania zbiornika oraz obiektów hydrotechnicznych oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Przegląd Instrukcji użytkowania zbiornika (OMP) oraz Planów Zarządzania Kryzysowego (EPP) i przygotowanie rekomendacji dotyczących wprowadzenia do tych planów niezbędnych poprawek.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie wyboru wykonawców:

 • Przegląd dokumentacji przetargowych w zakresie specyfikacji technicznych oraz wymagań stawianych wykonawcom robót oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie budowy:

 • Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy.
 • Ocena przebiegu i jakości robot.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie zakończenia robot i użytkowania:

 • Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy.
 • Przegląd instrukcji eksploatacji dla zbiornika i innych obiektów hydrotechnicznych.
 • Przygotowanie rekomendacji dotyczących opracowania OMP i EPP oraz przegląd ostatecznych wersji tych planów.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

W trakcie trwania realizacji Projektu:

 • Przegląd i analiza planów ochrony przeciwpowodziowej i przygotowania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Udział w spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.
 • Wsparcie merytoryczne konsultantów Biura w zakresie zagadnień dotyczących eksploatacji obiektów hydrotechnicznych oraz sterowania i zarządzania obiektami gospodarki wodnej.
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie ocen stanu technicznego infrastruktury hydrotechnicznej.
 • Wsparcie BKP w analizach i propozycjach inicjujących przygotowanie założeń do koncepcji nowych projektów i zadań.
 • Przedstawianie opinii i rekomendacji dotyczących zadań nadzorowanych i koordynowanych przez BKP.
 • Opiniowanie propozycji nowych zadań inwestycyjnych i projektów zgłaszanych przez podmioty współpracujące z BKP.
 • Uczestnictwo w spotkaniach roboczych na zaproszenie Klienta.

 

Miejsce pracy

Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

 

Oczekujemy:

 • Posiadanie co najmniej stopnia magistra inżyniera w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym z zakresu gospodarki wodnej i/lub budownictwa wodnego/hydrotechnicznego i/lub geotechniki.
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie hydrotechniki, gospodarki wodnej i geotechniki.
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i ochrony środowiska.
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi po stronie generalnego wykonawcy i/lub w zespole Inżyniera Kontraktu w zakresie budowli ziemnych piętrzących wodę (znajomość procedur FIDIC będzie dodatkowym atutem).
 • Ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe uwzględniające udział w projektach międzynarodowych (posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi będzie dodatkowym atutem).
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami rządowymi wdrażającymi inwestycje hydrotechniczne/przeciwpowodziowe.
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego w tym analizy kosztów inwestycyjnych.
 • Znajomość rozwiązań technicznych ograniczających ryzyko powodziowe oraz technologii prowadzenia robót ziemnych.
 • Znajomość języka angielskiego.

 

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 

 

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres malgorzata.wysocka@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać w terminie do: 16.09.2020

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl.
 3. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2023 r.
 7. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 8. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Unieważnienie procesu selekcji  na stanowisko:
Członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Wybór zostanie wznowiony w najbliższym możliwym terminie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Członek Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

 

Oferujemy:

 • Udział w realizacji jednego z kluczowych projektów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Polsce.
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych.
 • Pracę w międzynarodowym zespole.

 

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

Do obowiązków Konsultanta – członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Zapór należy doradztwo w sprawach istotnych dla bezpieczeństwa suchych zbiorników przeciwpowodziowych realizowanych w Kotlinie Kłodzkiej i dużych robót z zakresu infrastruktury hydrotechnicznej realizowanych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. W szczególności do zadań Konsultanta należeć będzie:

Na etapie projektowania zadań:

 • Przegląd założeń projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów geotechnicznych stosowanych do określenia charakterystyki dotyczącej wytrzymałości na ścinanie i podatności na odkształcenie rodzajów gruntów używanych do budowy fundamentów i obwałowań; w koniecznych przypadkach zlecanie, nadzorowanie oraz interpretacja badań laboratoryjnych mających na celu weryfikację założeń projektowych.
 • Przegląd i sprawdzanie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, wykonawczych, innych) przygotowanych przez projektantów oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w tych projektach, wskazań co do sposobu realizacji prac budowlanych, procedur budowy i dokonanie oceny zagrożeń realizacji tych projektów.
 • Przegląd instrukcji eksploatacji oraz przygotowanie rekomendacji dla ich ulepszenia.
 • Przegląd zasad użytkowania zbiornika oraz obiektów hydrotechnicznych oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Przegląd Instrukcji użytkowania zbiornika (OMP) oraz Planów Zarządzania Kryzysowego (EPP) i przygotowanie rekomendacji dotyczących wprowadzenia do tych planów niezbędnych poprawek.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie wyboru wykonawców:

 • Przegląd dokumentacji przetargowych w zakresie specyfikacji technicznych oraz wymagań stawianych wykonawcom robót oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie budowy:

 • Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy.
 • Ocena przebiegu i jakości robot.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie zakończenia robot i użytkowania:

 • Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy.
 • Przegląd instrukcji eksploatacji dla zbiornika i innych obiektów hydrotechnicznych.
 • Przygotowanie rekomendacji dotyczących opracowania OMP i EPP oraz przegląd ostatecznych wersji tych planów.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

W trakcie trwania realizacji Projektu:

 • Przegląd i analiza planów ochrony przeciwpowodziowej i przygotowania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Udział w spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.
 • Wsparcie merytoryczne konsultantów Biura w zakresie zagadnień dotyczących eksploatacji obiektów hydrotechnicznych oraz sterowania i zarządzania obiektami gospodarki wodnej.
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie ocen stanu technicznego infrastruktury hydrotechnicznej.
 • Wsparcie BKP w analizach i propozycjach inicjujących przygotowanie założeń do koncepcji nowych projektów i zadań.
 • Przedstawianie opinii i rekomendacji dotyczących zadań nadzorowanych i koordynowanych przez BKP.
 • Opiniowanie propozycji nowych zadań inwestycyjnych i projektów zgłaszanych przez podmioty współpracujące z BKP.
 • Uczestnictwo w spotkaniach roboczych na zaproszenie Klienta.

 

Miejsce pracy

Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

 

Oczekujemy:

 • Posiadanie stopnia naukowego na poziomie co najmniej doktora habilitowanego z zakresu gospodarki wodnej i/lub budownictwa wodnego/hydrotechnicznego.
 • Wiedza w zakresie hydrotechniki i gospodarki wodnej.
 • Wiedza w zakresie zagadnień związanych z klęskami żywiołowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony przeciwpowodziowej.
 • Wiedza w zakresie zarządzania obiektami hydrotechnicznymi i sterowania odpływem ze zbiorników retencyjnych.
 • Ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie ochrony przed powodzią.
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami rządowymi wdrażającymi inwestycje hydrotechniczne/przeciwpowodziowe/związane z eksploatacją obiektów hydrotechnicznych.
 • Znajomość wymagań i wytycznych Banku Światowego w zakresie przygotowania inwestycji.
 • Znajomość metodyk i działań ograniczających ryzyko powodziowe.
 • Znajomość języka angielskiego.

 

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 

 

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres malgorzata.wysocka@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać w terminie do: 16.08.2020

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl.
 3. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2023 r.
 7. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 8. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY
Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne w projekcie ochrony przeciwpowodziowej
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Specjalisty ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne

 

Oferujemy:

 • Udział w projekcie w nowej, dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych.
 • Negocjowane atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń.

 

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

 • Wsparcie i aktywna współpraca z Głównym specjalistą ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 • Aktywna współpraca ze Specjalistą ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne w Komponencie 3 oraz Jednostkami Wdrażającymi Projekt.
 • Ocena i analiza dokumentacji dotyczącej przygotowania inwestycji, w tym dokumentacji przygotowywanej przez Jednostki Wdrażające, pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami i procedurami Banku Światowego.
 • Wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad zgodnością realizowanych prac w Projekcie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami Banku Światowego, dotyczącymi pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 • Ocena i analiza przygotowanych przez Jednostki Wdrażające opisów przedmiotu zamówienia w zakresie zagadnień dotyczących pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 • Koordynacja planów i kontrola wdrażania pozyskiwania nieruchomości dla realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach Projektu.
 • Wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad pracami Jednostek Wdrażających w zakresie przygotowania, aktualizacji i wdrażania Planów Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń.
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących Projektu w celu wysłania ich do Banku Światowego lub do Banku Rozwoju Rady Europy, w szczególności w sprawach związanych z planowaniem oraz wdrażaniem działań związanych z pozyskiwaniem nieruchomości na cele inwestycyjne w ramach Projektu.
 • Weryfikacja oraz przygotowywanie odpowiedzi na kierowane do BKP OPDOW dokumenty w sprawach związanych z pozyskiwaniem nieruchomości na cele inwestycyjne w ramach Projektu.
 • Przygotowywanie raportów miesięcznych i innych wymaganych raportów okresowych dotyczących pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne w ramach Projektu.
 • Kompletowanie dokumentacji posiadanej w związku z wykonywaniem zadań zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną, w tym przygotowywanie jej do archiwizacji.
 • Wykonywanie innych zadań bezpośrednio związanych z realizacją Projektu.

 

Miejsce pracy

Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

 

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, prawnicze lub społeczne.
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów infrastrukturalnych.
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego.
 • Doświadczenie w pracy związanej z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym pozyskiwanie nieruchomości na cele inwestycyjne, gospodarowanie nieruchomościami publicznymi, itp.
 • Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej.
 • Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego.

 

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym.
 • Wiedza w zakresie wyceny nieruchomości.
 • Wiedza z zakresu finansowania projektów inwestycyjnych za środków publicznych.

 

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres malgorzata.wysocka@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać w terminie do: 26.06.2020

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2023 r.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY
Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Asystent/ka Dyrektora Projektu z obsługą sekretariatu w projekcie ochrony przeciwpowodziowej
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Asystent/ka Dyrektora Projektu z obsługą sekretariatu

 

Oferujemy:

 • Udział w projekcie w nowej, dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych.
 • Negocjowane atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń.

 

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

 • Organizacja pracy sekretariatu, obsługa centrali telefonicznej, dbanie o właściwy obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • Obsługa wysyłki pism, faktur/przesyłek do interesariuszy.
 • Zabezpieczenie dokumentów, sortowanie, porządkowanie oraz czuwanie nad terminowym i prawidłowym obiegiem dokumentów.
 • Wparcie asystenckie Dyrektora Projektu i Zastępcy Dyrektora Projektu w tym m.in., koordynowanie kalendarza, sporządzanie notatek, protokołów ze spotkań, redagowanie pism, prezentacji.
 • Stała kontrola nad odpowiednią ilością artykułów biurowych, tworzenie listy artykułów niezbędnych do zakupu.
 • Organizacja spotkań, zebrań, wyjazdów służbowych i konferencji, udział w organizacji wizyt przedstawicieli instytucji finansujących Projekt.
 • Administracyjne wspieranie innych pracowników i konsultantów Biura Koordynacji Projektu.
 • Przyjmowanie interesariuszy i dalsze kierowanie do poszczególnych działów.
 • Dbanie o czystość biura.
 • Współtworzenie dobrego wizerunku Biura.
 • Inne zlecone prace administracyjno-organizacyjne.

 

Miejsce pracy

Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

 

Oczekujemy:

 • Wykształcenie minimum średnie – mile widziane wyższe lub w trakcie studiów (administracja, zarządzanie itp.).
 • Co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.
 • Wysoka kultura osobista oraz komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów.
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Umiejętności efektywnej pracy pod presją czasu.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego i polskiego.

 

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w sektorze publicznym.

 

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres malgorzata.wysocka@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać w terminie do: 14.07.2020

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2023 r.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank