Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

 Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Specjalista ds. Kontraktów w projekcie ochrony przeciwpowodziowej

Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1 (12.1)

 

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

 

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Specjalisty ds. kontraktów

Oferujemy:

  • Udział w projekcie w nowej, dynamicznie rozwijającej się firmie
  • Umowę na świadczenie usług konsultingowych
  • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

A. Na etapie projektowania zadań:

A1) Przegląd dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, wykonawczych, innych) oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w tych projektach, wskazań co do sposobu realizacji prac budowlanych, procedur budowy i dokonanie oceny zagrożeń realizacji tych projektów.

A2)  Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

B. Na etapie wyboru wykonawców:

B1) Przegląd dokumentacji przetargowych w zakresie specyfikacji technicznych oraz wymagań stawianych wykonawcom robót oraz przygotowanie rekomendacji.

B2) Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

C. Na etapie budowy:

C1) Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy;

C2) Ocena przebiegu i jakości robot;

C3) Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

D. Na etapie zakończenia robot i użytkowania:

D1) Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy;

D2) Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

E. W trakcie trwania realizacji Projektu:

E1) Udział w spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

E2) Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

E3) Wsparcie merytoryczne konsultantów BKP w zakresie zagadnień kontraktowych.

E4) Wsparcie merytoryczne konsultantów BKP w analizach i propozycjach inicjujących przygotowanie założeń do koncepcji nowych projektów i zadań,

E5) Przedstawianie opinii i rekomendacji dotyczących zadań nadzorowanych i koordynowanych przez BKP.

E6) Opiniowanie propozycji nowych zadań inwestycyjnych i projektów zgłaszanych przez podmioty współpracujące z BKP.

E7) Uczestnictwo w spotkaniach roboczych.

Miejsce pracy

Szczecin

Oczekujemy:

  1. Wyższego wykształcenia technicznego – tytuł min. inżyniera w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (kierunek budownictwo).
  2. Co najmniej 6 – letniego doświadczenia zawodowego w projektowaniu lub wykonywaniu lub nadzorowaniu, robót budowlanych konstrukcyjnych lub hydrotechnicznych lub drogowo-mostowych.
  3. Wiedzy i doświadczenia z zakresu procedur kontraktowych FIDIC.
  4. Uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

  1. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków międzynarodowych, w tym funduszy UE. W miarę możliwości należy udokumentować posiadane doświadczenie.
  2. Doświadczenie we współpracy z instytucjami rządowymi wdrażającymi inwestycje hydrotechniczne/ przeciwpowodziowe.
  3. Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i zostały opublikowane na stronie https://www.odrapcu.pl w zakładce: ogłoszenia o pracę.

Oferty należy składać w terminie do: 31.05.2022

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2028 r. zgodnie z wymogami instytucji finansującej zamówienie.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank