Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW WP RZGW we Wrocławiu) – Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW), udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI dla Kontraktu 2B.1/1: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej. Obiekty: Międzylesie, Długopole-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI lub Projektem PPN). Projekt PPN został udostępniony na stronach internetowych:

▪ PGW WP RZGW we Wrocławiu: https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/projekt-ochrony-przeciwpowodziowej-w-dorzeczu-odry-i-wisly-dokumenty;
▪ Biura Koordynacji Projektu: https://odrapcu.pl/projekt-opdow/popdow-dokumenty/;
▪ Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu: PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY – Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu (miedzylesie.pl);
▪ Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej: www.bystrzycaklodzka.pl;
▪ Urzędu Gminy w Kłodzku: www.gmina.klodzko.pl;
▪ Urzędu Miasta w Kłodzku: https://um.bip.klodzko.pl/index.php?n=i&menu=334#tresc_main

Każdy zainteresowany może składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI:

 • w formie pisemnej (tj. listownej) na adres JRP We Wrocławiu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ziemiaklodzka@wody.gov.pl,
 • oraz telefonicznie pod numerem: 532 859 217 (w dniach roboczych od godziny 8:00 do godziny 16:00)

w okresie od 16.09.2022 r. do 12.10.2022 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu.

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniach:

 • 12.10.2022r. o godz. 16:30 w Sali Konferencyjnej Hotelu Dwór Elizy przy ul. Zdrojowej 22 w Długopolu-Zdrój
 • 18.10.2022r. o godz. 16:30 w Sali Widowiskowej Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Wojska Polskiego 20 w Bystrzycy Kłodzkiej
 • 19.10.2022r. o godz. 16:30 w Sali Miejskiej Gminnego Ośrodka Kultury przy Placu Wolności 15 w Międzylesiu
 • 20.10.2022r. o godz. 16:30 w Sali Konferencyjnej A3 (parter) w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” Filia w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2f.

odbędą się spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na których przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI oraz odbędą się publiczne dyskusje dotyczące tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania. Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Gazeta Kłodzka- Wiadomości z terenu Euroregio Glacensis oraz DKL 24) wywieszenie na tablicach ogłoszeń w RZGW we Wrocławiu, RZGW we Wrocławiu Inspektorat Kłodzko, w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, Urzędzie Miejskim w Kłodzku oraz ww. miejscowościach jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB w Warszawie), Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP POPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 4A.3.1/g.2 Modernizacja sieci radarów meteorologicznych POLRAD – budowa stacji radaru w Brzuchani (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 4 Projektu OPDOW – Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania, Podkomponentu 4A – Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu zagrożeń powodziowych i związanych z klęską suszy.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 30 maja 2022 r. włącznie (11 dni roboczych)
poprzez strony internetowe:

 • Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, pod adresem: https://www.imgw.pl/,
 • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły,
  pod adresem: https://odrapcu.pl/,
 • Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, pod adresem: https://www.miechow.eu/.
 1. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:
 • w formie pisemnej na adres IMGW – PIB w Warszawie, ul Podleśna 61, 01-673 Warszawa
 • w formie elektronicznej na adres lewandowski@imgw.pl ,
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu (22) 56-94-460 w godzinach 9:00-14:00,

w dniach od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. włącznie.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest IMGW-PIB w Warszawie – adres e-mail: rafal.lewandowski@imgw.pl .

W 11. dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 30 maja 2022 r., w godz. od 17:00 do 19:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://www.imgw.pl/index.php/badania-nauka/projekty-naukowe-i-badawcze-imgw-pib, gdzie we wpisie poświęconym konsultacjom społecznym projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 4A.3.1/g.2 zamieszczony będzie link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link zostanie umieszczony na ww. stronie co najmniej 5 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie w wersji elektronicznej na stronach: https://glos24.pl/informacje/miechow, wywieszenie na tablicy ogłoszeń IMGW-PIB, Urzędu Gminy i Miasta Miechów, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB w Warszawie), Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP POPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 4A.3.1/h Modernizacja sieci radarów meteorologicznych POLRAD – budowa stacji radaru w Użrankach (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 4 Projektu OPDOW – Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania, Podkomponentu 4A – Rozbudowa
i modernizacja systemu monitoringu zagrożeń powodziowych i związanych z klęską suszy.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

A) Zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
od dnia 15 marca 2022 r. do dnia 28 marca 2022 r. włącznie (10 dni roboczych)
poprzez strony internetowe:

 1. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, pod adresem: https://www.imgw.pl/,
 2. Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły,
  pod adresem: https://odrapcu.pl/,
 3. Urzędu Gminy Mrągowo, pod adresem: https://bipgmmragowo.warmia.mazury.pl/.

B) Składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres IMGW-PIB w Warszawie, ul Podleśna 61, 01-673 Warszawa
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: lewandowski@imgw.pl
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu (22) 56-94-460 w godzinach 9:00-14:00,

w dniach od 15 marca 2022 r. do 28 marca 2022 r. włącznie.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest IMGW-PIB w Warszawie – adres e-mail: rafal.lewandowski@imgw.pl

W 10. dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 28 marca 2022 r., w godz. od 17:00 do 19:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://www.imgw.pl/index.php/badania-nauka/projekty-naukowe-i-badawcze-imgw-pib, gdzie we wpisie poświęconym konsultacjom społecznym projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 4A.3.1/h zamieszczony będzie link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 5 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie w wersji elektronicznej na stronach: https://gazetaolsztynska.pl/mragowo), wywieszenie na tablicy ogłoszeń IMGW-PIB, Urzędu Gminy Mrągowo, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy udziale Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW WP RZGW we Wrocławiu) udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.9 Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM lub projektem PZŚ) sporządzony w ramach Komponentu 1 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie uległa formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. W związku z zaistniałą sytuacją przedmiotowe konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

 1. Zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 8 grudnia 2021 r. do dnia 21 grudnia 2021 r. włącznie (10 dni roboczych), poprzez strony internetowe:
 1. Składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
 • w formie pisemnej na adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: biuroprasowe@zdium.wroc.pl
 • telefonicznie pod numerem: 601 824 298 (w dniach roboczych od godziny 9:00 do godziny 17:00)

w dniach od 08.12.2021 r. do 21.12.2021 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu.

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 22.12.2021 r. o godz. 17.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę www.zdium.wroc.pl, gdzie na 5 dni przed planowanym spotkaniem opublikowany zostanie link do webinarium umożliwiający włączenie się do telekonferencji wraz z instrukcją „Krok po kroku”, jak dołączyć do przedmiotowego spotkania.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie (Gazeta Wrocławska, Gazeta Wyborcza – dodatek wrocławski), wywieszone na tablicach ogłoszeń: Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Urzędu Miasta Wrocławia, PGW WP RZGW we Wrocławiu, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót.

Dokumenty do pobrania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok. Obiekty: Duszniki Zdrój, Szczytna, Polanica – Zdrój (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) realizowanego w ramach Komponentu 2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, Podkomponent 2B – Ochrona bierna 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych przeprowadzone zostanie on-line przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji w formie elektronicznej. 

Każdy zainteresowany może: 

 1. zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 06.07.2021 r. do dnia 27.07.2021 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe: 
 1. składać uwagi i wnioski odnośnie do PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM: 
 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z dopiskiem „uwagi do Projektu PZŚ Kontrakt 2B.2/2 POPDOW”; 
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ziemiaklodzka@wody.gov.pl oraz jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl; 
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod numerem telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00, 

w dniach od dnia 06.07.2021 r. do dnia 27.07.2021 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: ziemiaklodzka@wody.gov.pl oraz jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl; 

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 26.07.2021 r., w godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków. 

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/projekt-ochrony-przeciwpowodziowej-w-dorzeczu-odry-i-wisly-obwieszczenia, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2B.2/2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.  

Pytania oraz wnioski do projektu PZŚ można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 6 lipca 2021 r. do dnia 27 lipca 2021 r. włącznie) pod numerem telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00. 

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Euroregio Glacensis), na portalu informacyjnym „DKL24.pl”, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
i Gminy Duszniki-Zdrój (Obiekt Duszniki-Zdrój), Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna (Obiekt Szczytna), Urzędzie Miasta i Gminy Polanica- Zdrój (Obiekt Polanica-Zdrój), a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej. 

Dokumenty do pobrania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i potoku Morawa. Obiekty: Stronie Śląskie i Lądek Zdrój (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) realizowanego w ramach Komponentu 2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, Podkomponent 2B – Ochrona bierna 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych przeprowadzone zostanie on-line przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji w formie elektronicznej. 

Każdy zainteresowany może: 

 1. zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 05.07.2021 r. do dnia 26.07.2021 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe: 
 1. składać uwagi i wnioski odnośnie do PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM: 
 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z dopiskiem „uwagi do Projektu PZŚ Kontrakt 2B.2/1 POPDOW”; 
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ziemiaklodzka@wody.gov.pl oraz jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl; 
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod numerem telefonu 
  +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00, 

w dniach od dnia 05.07.2021 r. do dnia 26.07.2021 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: ziemiaklodzka@wody.gov.pl oraz jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl; 

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 23.07.2021 r., w godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków. 

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/projekt-ochrony-przeciwpowodziowej-w-dorzeczu-odry-i-wisly-obwieszczenia, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2B.2/1 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. 

Pytania oraz wnioski do projektu PZŚ można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 5 lipca 2021 r. do dnia 26 lipca 2021 r. włącznie) pod numerem telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00. 

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Euroregio Glacensis), na portalu informacyjnym „DKL24.pl”, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (Obiekt Stronie Śląskie), Urzędzie Miasta i Gminy Lądek- Zdrój (Obiekt Lądek-Zdrój), a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej. 

Dokumenty do pobrania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej. Obiekty: Międzylesie, Długopole – Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) realizowanego w ramach Komponentu 2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, Podkomponent 2B – Ochrona bierna 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych przeprowadzone zostanie on-line przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji w formie elektronicznej. 

Każdy zainteresowany może: 

 1. zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 02.07.2021 r. do dnia 23.07.2021 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe: 
 1. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM: 
 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z dopiskiem „uwagi do Projektu PZŚ Kontrakt 2B.1/1 POPDOW”; 
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ziemiaklodzka@wody.gov.pl oraz jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl; 
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00, 

w dniach od dnia 02.07.2021 r. do dnia 23.07.2021 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: ziemiaklodzka@wody.gov.pl oraz jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl; 

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 22.07.2021 r. w godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków. 

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/projekt-ochrony-przeciwpowodziowej-w-dorzeczu-odry-i-wisly-obwieszczenia, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2B.1/1 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.  

Pytania oraz wnioski do projektu PZŚ można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 2 lipca 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r. włącznie) pod numerem telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00. 

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Euroregio Glacensis), na portalu informacyjnym „DKL24.pl”, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie (Obiekt Międzylesie), Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (Obiekt Bystrzyca Kłodzka oraz Długopole-Zdrój), Urzędzie Miasta Kłodzko oraz Urzędzie Gminy Kłodzko (Obiekt Kłodzko) oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Długopole-Zdrój (Obiekt Długopole-Zdrój), a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej. 

 

Dokumenty do pobrania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT ANEKSU NR 3 DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 2A.1/1 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów (nazywany dalej PROJEKTEM ANEKSU NR 3 DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) realizowanego w ramach Komponentu 2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, Podkomponent 2A – Ochrona czynna.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych przeprowadzone zostanie on-line przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji w formie elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

1.Zapoznać się z PROJEKTEM ANEKSU NR 3 DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 21.05.2021r. do dnia 14.06.2021r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

2.Składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU ANEKSU NR 3 DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

  • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z dopiskiem „uwagi do Projektu Aneksu nr 3 do PZŚ Kontrakt 2A.1/1 POPDOW”,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl oraz ziemiaklodzka@wody.gov.pl,
  • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 884 208 175, w godzinach 14.00-16.00,

w dniach od dnia 21.05.2021r. do dnia 14.06.2021r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl oraz ziemiaklodzka@wody.gov.pl.

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 11.06.2021r. w godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE ANEKSU NR 3 DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków. Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę wroclaw.wody.gov.pl, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Aneksu nr 3 do Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2A.1/1 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Link – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZiYTYyZWEtM2NhZi00ZjM0LTk1YzgtNmQ3ZThhNGZkMjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22071121fe-84c1-4cc2-bd3a-0018edec77ab%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Pytania oraz wnioski do projektu PZŚ można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 21 maja 2021r. do dnia 14 czerwca 2021r. włącznie) pod nr telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00.

Obwieszczenie w sprawie prowadzonych konsultacji społecznych zostało opublikowane w lokalnej prasie (Euroregio Glacensis), na portalu informacyjnym „DKL24.pl” oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, miejscowościach Pisary i Boboszów, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) – Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu na roboty 3A.5 – Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira w Krakowie, Podkomponent 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki Komponent 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ lub Projektem PPNiP).

Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE I W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE, NIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE KONSULTACYJNE W FORMIE DEBATY PUBLICZNEJ, JEDNAK W CELU ZAPEWNIENIA PAŃSTWU MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTEM PPNIP ORAZ MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA WNIOSKÓW I UWAG, PODJĘTO DECYZJĘ O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU DOSTĘPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANAŁÓW KOMUNIKACJI.

Projekt PPNiP został udostępniony na stronach internetowych:

Każdy zainteresowany może składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ:

 • w formie pisemnej (tj. listownej) na adres JRP w Krakowie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl
 • oraz telefonicznie pod numerami: 505 028 137, 601 824 298 (w dniach roboczych od godziny 9:00 do godziny 17:00)

w dniach od 17.03.2021 r. do 07.04.2021 r. włącznie (21 dni). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie.

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 08.04.2021 r. o godzinie 17:00 odbędzie się webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania. Link do strony umożliwiającej włączenie się do telekonferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej PGW WP RZGW w Krakowie: https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/konsultacje na 5 dni przed planowaną datą telekonferencji wraz z instrukcją „Krok po kroku” jak można włączyć się do planowanej telekonferencji.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenia w prasie „Dzienniku Polskim” (czasopismo o zasięgu lokalnym) oraz w wersji elektronicznej czasopism na stronach: dziennikpolski24.pl, gazetakrakowska.pl, wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót.

 

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie), Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce (zwany dalej PPNiP) sporządzony w ramach Komponentu 3 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.

Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE I W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE, NIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE KONSULTACYJNE W FORMIE DEBATY PUBLICZNEJ, JEDNAK W CELU ZAPEWNIENIA PAŃSTWU MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTEM PPNIP ORAZ MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA WNIOSKÓW I UWAG, PODJĘTO DECYZJĘ O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU DOSTĘPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANAŁÓW KOMUNIKACJI.

Każdy zainteresowany może zapoznać się z Projektem PPNiP od dnia 22 stycznia do dnia 12 lutego 2021 roku włącznie (16 dni roboczych) poprzez:

 • Strony internetowe:
 • Składać uwagi i wnioski odnośnie Projektu PPNiP:
  • w formie pisemnej na adres Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: rzeszow@wody.gov.pl, ik_rzeszow@aecom.com
  • telefonicznie każdego dnia roboczego w czasie trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 17 8537 441 (PGW WP RZGW Rzeszów), +48 32 7822 652 (Konsultant Wsparcia Technicznego – Aecom Polska Sp.z o.o.) w godzinach 12.00-15.00, w dniach od dnia 22 stycznia do dnia 12 lutego 2021r.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie.

W 16 dniu roboczym udostępnienia dokumentu tj. 12 lutego 2021 roku o godz. 14:00 – 16:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o Projekcie PPNiP oraz umożliwione zostanie zadawanie pytań i składanie wniosków. Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu PPNiP dla Zadania 3D.3 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 5 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej – gazeta regionalna „Nowiny”, w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/GorzyceFace), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gorzycach, Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, PGW WP RZGW w Rzeszowie, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) – Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu na roboty 3A.2/4 – Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2, Podkomponent 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki Komponent 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ lub Projektem PPNiP).

Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE I W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE, NIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE KONSULTACYJNE W FORMIE DEBATY PUBLICZNEJ JEDNAK W CELU ZAPEWNIENIA PAŃSTWU MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTEM PPNIP ORAZ MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA WNIOSKÓW I UWAG, PODJĘTO DECYZJĘ O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU DOSTĘPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANAŁÓW KOMUNIKACJI

Projekt PPNiP został udostępniony na stronach internetowych:

Każdy zainteresowany może składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w formie:

 • pisemnej (tj. listownej) na adres JRP w Krakowie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl
 • oraz telefonicznie pod numerami: 505 028 137, 601 824 298 (w dniach roboczych od godziny 9:00 do godziny 17:00)

w dniach od 18.01.2021 r. do 08.02.2021 r. włącznie (21 dni). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie.

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 09.02.2021 r. o godzinie 17:00 odbędzie się webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania. Link do strony umożliwiającej włączenie się do telekonferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej PGW WP RZGW w Krakowie: krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/konsultacje na 5 dni przed planowaną datą telekonferencji wraz z instrukcją „Krok po kroku” jak można włączyć się do planowanej telekonferencji.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenia w prasie Dzienniku Polskim (czasopismo o zasięgu lokalnym) oraz w wersji elektronicznej czasopism na stronach: dziennikpolski24.plgazetakrakowska.pl, wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka oraz Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót.

Dokumenty do pobrania

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Zadania 1A.2 – Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą. Modernizacja polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik (nazywany dalej Projektem Planu Zarządzania Środowiskiem).

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej dla wszystkich zainteresowanych, przy jednoczesnej rezygnacji z bezpośrednich spotkań otwartych.

Każdy zainteresowany może:

 1. zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 08.12.2020r. do dnia 07.01.2021r. włącznie (20 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

2. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PZŚ Zadanie 1A.2 POPDOW”,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl,
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 175 w godzinach 15.00-16.00.

w dniach od dnia 08.12.2020r. do dnia 07.01.2021r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie (osoba do kontaktu: Anna Durka, adres e-mail: anna.durka@wody.gov.pl).

W 20 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 07.01.2021r., w godz. 17:00-19:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków. Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1A.2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (m.in. Kurier Szczeciński, portal wszczecinie.pl) a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dla Kontraktu 1B.1/1(b) Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 1B.1/1(b) Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi (nazywany dalej PROJEKTEM PPNIP) realizowanego w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może zapoznać się z PROJEKTEM PPNIP od dnia 26 listopada 2020 r. do dnia 17 grudnia 2020 r. włącznie (16 dni roboczych):

 1. Poprzez strony internetowe:
 2. Bezpośredni wgląd do wyłożonego dokumentu w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 3. Lub składając uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PPNIP:
  • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z dopiskiem „uwagi do Projektu PZŚ Kontrakt 1B.1/1(b) POPDOW”,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl,
  • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 880 676 110 w godzinach 14.00 – 16.00.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl.

W 16. dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 17 grudnia 2020r., w godz. 14.00 – 16.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI i PRZESIEDLEŃ, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść w link lub wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń dla Kontraktu 1B.1/1(b) zamieszczony będzie przedmiotowy link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 5 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Pytania oraz wnioski do projektu PPNIP można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od 26 listopada 2020 r. do dnia 17 grudnia 2020 r włącznie) pod nr telefonu +48 880 676 110 w godzinach 14.00 – 16.00.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (gazeta „Tygodniowa” oraz na stronie internetowej www.tygodniowa.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) – Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu na roboty 3A.2/3 – Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 3, Podkomponent 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki Komponent 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ lub Projektem PPNiP).

Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE I W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE, NIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE KONSULTACYJNE W FORMIE DEBATY PUBLICZNEJ JEDNAK W CELU ZAPEWNIENIU PAŃSTWU MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTEM PPNIP ORAZ MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA WNIOSKÓW I UWAG, PODJĘTO DECYZJĘ O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU DOSTĘPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANAŁÓW KOMUNIKACJI.

Projekt PPNiP został udostępniony na stronach internetowych:

Każdy zainteresowany może składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ:

 • w formie pisemnej na adres JRP w Krakowie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl,
 • oraz telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod numerem telefonu 505 028 137, 601 824 298 (w dniach roboczych od godziny 9:00 do godziny 17:00)

 w dniach od 05.11.2020 r. do 26.11.2020 r. włącznie (21 dni). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie – adrese-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl.

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 27.11.2020 r. o godzinie 17:00 odbędzie się webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania. Link do strony umożliwiającej włączenie się do telekonferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej PGW WP RZGW w Krakowie: https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/ na 5 dni przed planowaną datą telekonferencji wraz z instrukcją „Krok po kroku” jak można włączyć się do planowanej telekonferencji.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenia w prasie Dzienniku Polskim (czasopismo o zasięgu lokalnym) oraz w wersji elektronicznej czasopism na stronach: https://dziennikpolski24.pl/, https://gazetakrakowska.pl/, wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa, Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka oraz na Osiedlu Secesja w Wieliczce, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót.

Dokumenty do pobrania

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie), Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 3 (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 3 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

A) apoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 29 października 2020 r. do dnia 19 listopada 2020 r. włącznie (15 dni roboczych) poprzez strony internetowe::

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres JRP w Krakowie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl,
 • oraz telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod numerem telefonu +48 664 084 039 w godzinach 9:00-14:00.

w dniach od 29 października 2020 r. do 19 listopada 2020 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie – adrese-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl.

W 15. dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 19 listopada 2020 r., w godz. od 17:00 do 19:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków. Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym konsultacjom społecznym projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3A.2/3 zamieszczony będzie l ink do webinar ium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Dziennik Polski oraz w wersji elektronicznej na stronach: https://dziennikpolski24.pl/, https://gazetakrakowska.pl/), wywieszenie na tablicy ogłoszeń PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędu Miasta w Krakowie, Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka oraz na Osiedlu Secesja w Wielczce, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty
nr 11/2020 z dnia 24 września 2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (KD PGW WP)

ZAPRASZA
do złożenia oferty na zadanie pn.:
Usługa rozwoju strony internetowej
Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKP OPDOW)

 1. Opis przedmiotu Zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozwój strony internetowej Biura Koordynacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, który realizowany jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ponadto elementem świadczenia w ramach umowy jest usługa utrzymania, obsługi oraz bieżącego wsparcia technicznego.
 2. Cel:
  • Strona Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) ma być portalem o charakterze informacyjnym dedykowanym inwestycjom, które realizowane są w ramach tego przedsięwzięcia.
  • Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły jest realizowany przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa. Celem Projektu OPDOW jest poprawa ochrony przed powodzią dla osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi. W wyniku realizacji Projektu powstanie infrastruktura zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi w trzech wyodrębnionych obszarach Polski: (i) dorzecze Środkowej i Dolnej Odry; (ii) Kotlina Kłodzka (dorzecze Nysy Kłodzkiej) oraz (iii) dorzecze Górnej Wisły. Przyczyni się on także do zdobywania kolejnych praktycznych doświadczeń wynikających z obowiązku wdrożenia przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Dzięki dalszemu rozwojowi systemu monitoringu i ostrzegania kraju oraz budowie matematycznych modeli symulacyjnych, które będą w stanie lepiej informować o zagrożeniu powodziowym, Projekt zapewni dalsze wzmocnienie krajowego systemu prognozowania powodzi i zdolności operacyjne służb, szczególnie w Polsce południowej i zachodniej.
  • Strona będzie poświęcona działaniom w ramach Projektu oraz pozostałym treścią dotyczącym promocji gospodarczej i inwestycyjnej niezbędnych do komunikowania i popularyzacji dla zainteresowanych podmiotów.
  • Odbiorcą treści Strony będą osoby dotknięte realizacją Projektu: beneficjenci, jednostki administracji publicznej, organizacje samorządowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy m.in. z terenów województw: zachodnio-pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
  • Strona wykonana zostanie również w wersji obcojęzycznej obejmującej min. j. angielski.
  • Strona powinna uwzględniać potrzeby osób w przedziale wiekowym min. 18-60 lat oraz odbiorców z kraju i z zagranicy.
  • Realizacja Strony ma za zadanie m. in. promocję Projektu, dostarczanie informacji z zakresu realizowanych inwestycji w infrastrukturę służącą ochronie przeciwpowodziowej w Polsce, upowszechnienie wiedzy o inwestycjach powstałych w wyniku realizacji Projektu oraz budowę wizerunku marki PGW Wody Polskie.
  • Strona winna spełniać szereg cech, które sprawią, że będzie atrakcyjna pod względem wizerunkowym i treściowym. Wymagania dotyczące wyglądu Strony: przejrzystość, czytelność, nowoczesny wygląd, adekwatny do tematyki Strony.
  • Strona ma być podporządkowana dwóm podstawowym wymaganiom: zapewnienia łatwości poruszania się po niej oraz łatwość jej aktualizacji i rozbudowy.
  • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia
 3. Kryterium wyboru oferty:Zamawiający wybierze wykonawcę wg następujących kryteriów:
  1. Łączna cena brutto za wykonanie Etapu I dot. przygotowania koncepcji rozwoju nowej odsłony Strony internetowej POPDOW i Etapu II dot. wdrożenia produkcyjnego nowej Strony POPDOW, o której mowa w pkt. 2. „Zakres prac” OPZ – 70%, tj. 70 pkt.Wartość punktów zostanie obliczona wg wzoru:
   Cena brutto najtańszej oferty
   ——————————————  x 70 = liczba punktów
   Cena brutto badanej oferty
  2. Cena brutto za 1 roboczogodzinę w Etapie IIIa dot. usług wsparcia technicznego, o której mowa w pkt. 2 „Zakres prac” OPZ – 10%, tj. 10 pkt.
   Wartość punktów zostanie obliczona wg wzoru:Cena brutto najtańszej oferty
   ——————————————  x 10 = liczba punktów
   Cena brutto badanej oferty
  3. Portfolio zawierające 5 przykładowych projektów stron internetowych – 20%, tj. 20 pkt. Punkty będą przyznawane za: czytelność, przejrzystość, dopasowanie oraz funkcjonalność przedstawionych stron. W tym punkcie Zamawiający oceni doświadczenie w realizacji stron internetowych dla wskazanych podmiotów. Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie realizacji stron internetowych oraz innych projektów informatycznych dla różnych instytucji oraz organizacji (publicznych, biznesowych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji) i udokumentować co najmniej 5 ukończonych projektów w ciągu ostatnich 2 lat. Stosowne linki należy podać w ofercie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny. Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających warunki, o których mowa w pkt. 4 Zaproszenia przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.

 1. Wymagania wobec Wykonawcy

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 1. Sposób przygotowania propozycji cenowej:
  • Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail,
  • Ceny podane w ofercie mają być wyrażone w PLN z podaniem następujących wartości: cena netto, kwota podatku VAT, cena brutto,
  • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
  • Oferta powinna obejmować całość Zamówienia,
  • Oferent musi przedłożyć:
   • Portfolio lub aktualny linki do stron zrealizowanych przez Oferenta nie później niż w ciągu dwóch ostatnich lat lub, jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
   • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego w wymaganym obszarze (zał. nr 2 do Zaproszenia),
   • Wypełniony załącznik nr 1 do Zaproszenia zawierający szczegółowy formularz cenowy w rozbiciu na poszczególne elementy.
 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
  • Oferta sporządzona według wytycznych określonych w pkt 5,
  • Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.
 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 3 listopada 2020 r. do godz.17:00, w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego w pkt 1, na adres e-mail: klaudia.piatek@wody.gov.pl. Termin związania ofertą – 30 dni, licząc od 3 listopada 2020 r.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Klaudia Piątek, tel. 609 194 777
e-mail klaudia.piatek@wody.gov.pl

 1. Załączniki:
  1. Formularz cenowy
  2. Wykaz osób
  3. Opis przedmiotu zamówienia „Usługa rozwoju strony internetowej Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKP OPDOW)”
   1. Załącznik nr A do OPZ – Zakres zmian na stronie internetowej BKP OPDOW
   2. Załącznik nr B do OPZ – Wstępna Mapa Strony
   3. Zmiana nr 1 do OPZ 
  4. Wzór umowy
  5. Harmonogram prac

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie), Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 3A.2/4 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2 (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 3 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 27 października 2020 r. do dnia 17 listopada 2020 r. włącznie (15 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres JRP w Krakowie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl,
 • oraz telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod numerem telefonu +48 664 084 039 w godzinach 9:00-14:00.

w dniach od 27 października 2020 r. do 17 listopada 2020 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie – adrese-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl.

W 15. dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 17 listopada 2020 r., w godz. od 17:00 do 19:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsul tacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków. Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym konsultacjom społecznym projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3A.2/4 zamieszczony będzie l ink do webinar ium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Dziennik Polski oraz w wersji elektronicznej na stronach: https://dziennikpolski24.pl/, https://gazetakrakowska.pl/), wywieszenie na tablicy ogłoszeń PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędu Miasta w Krakowie oraz Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie), Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 3A.2/4 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2 (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 3 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 27 października 2020 r. do dnia 17 listopada 2020 r. włącznie (15 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres JRP w Krakowie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl,
 • oraz telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod numerem telefonu +48 664 084 039 w godzinach 9:00-14:00.

w dniach od 27 października 2020 r. do 17 listopada 2020 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie – adrese-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl.

W 15. dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 17 listopada 2020 r., w godz. od 17:00 do 19:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsul tacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków. Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym konsultacjom społecznym projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3A.2/4 zamieszczony będzie l ink do webinar ium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Dziennik Polski oraz w wersji elektronicznej na stronach: https://dziennikpolski24.pl/, https://gazetakrakowska.pl/), wywieszenie na tablicy ogłoszeń PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędu Miasta w Krakowie oraz Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) – Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu na roboty 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko, Podkomponent 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ lub Projektem PPNiP).

Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE I W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE, NIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE KONSULTACYJNE W FORMIE DEBATY PUBLICZNEJ JEDNAK W CELU ZAPEWNIENIU PAŃSTWU MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTEM PPNIP ORAZ MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA WNIOSKÓW I UWAG, PODJĘTO DECYZJĘ O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU DOSTĘPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANAŁÓW KOMUNIKACJI.

Projekt PPNiP został udostępniony na stronach internetowych:

Każdy zainteresowany może składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ:

 • w formie pisemnej (tj. listownej) na adres JRP w Krakowie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl,
 • oraz telefonicznie pod numerami: 505 028 137, 601 824 298 (w dniach roboczych od godziny 9:00 do godziny 17:00),

w dniach od 26.10.2020 r. do 16.11.2020 r. włącznie (21 dni). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie.

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 18.11.2020 r. o godzinie 17:00 odbędzie się webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania. Link do strony umożliwiającej włączenie się do telekonferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej PGW WP RZGW w Krakowie: https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/ na 5 dni przed planowaną datą telekonferencji wraz z instrukcją „Krok po kroku” jak można włączyć się do planowanej telekonferencji.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenia w prasie (czasopismach o zasięgu lokalnym): Dzienniku Polskim oraz w wersji elektronicznej czasopisma Gazeta Krakowska (na stronie: https://gazetakrakowska.pl/), wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej, serwisie internetowym Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, profilu Facebook Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz w miejscach realizacji robót.

Dokumenty do pobrania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie), Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 3 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu..

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

 1. Zapoznać się z Projektem PPNiPod dnia 23 października 2020 roku do dnia 13 listopada 2020 roku (15 dni roboczych) włącznie poprzez strony internetowe:
 1. Składać uwagi i wnioski odnośnie Projektu PPNiP:
 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: rzeszow@wody.gov.pl,
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 662 129 329 w godzinach 09.00-14.00,

w dniach od dnia 23 października 2020 roku do dnia 13 listopada 2020 roku. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie.

W 15 dniu udostępnienia dokumentu, tj. dnia 13 listopada 2020 roku o godz. 15:00 – 17:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o Projekcie PZŚ oraz umożliwione zostanie zadawanie pytań i składanie wniosków. Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę  https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu PZŚ dla Zadania 3D.3 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/GorzyceFace, https://www.facebook.com/gorzyce24), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gorzycach, tablicy PGW WP RZGW w Rzeszowie, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej..

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityki operacyjnej OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne nie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie debaty publicznej jednak w celu zapewnieniu Państwu możliwości zapoznania się z dokumentem PPNiP oraz możliwości wnoszenia wniosków i uwag, podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w formie korespondencyjnej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW WP – RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu Zadanie 1A.2 – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik (nazywany dalej Projekt PPNiP).

Każdy zainteresowany może:

 1. Zapoznać się z Projektem PPNiPod dnia 23 października 2020 roku do dnia 13 listopada 2020 roku włącznie poprzez strony internetowe:
 1. Składać uwagi i wnioski odnośnie Projektu PPNiP:
 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PPNiPZadanie 1A.2 POPDOW”,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl,
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 175 w godzinach 15.00-16.00

w dniach od dnia 23 października 2020 roku do dnia 13 listopada 2020 roku. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

W 21 dniu udostępnienia dokumentu, tj. dnia 13 listopada 2020 roku o godz. 15:00 – 16:30 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o Projekcie PPNiP oraz umożliwione zostanie zadawanie pytań i składanie wniosków. Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu PPNiP dla Zadania 1A.2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Obwieszczenie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz www.wszczecinie.pl.

Dokumenty do pobrania

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie), Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 3 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

 1. zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 21 października 2020 r. do dnia 10 listopada 2020 r. włącznie (15 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

2. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: krakow@wody.gov.pl,
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 664 084 039 w godzinach 9:00-14:00,

w dniach od 21 października 2020 r. do 10 listopada 2020 r. włącznie.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie – adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl.

W 15. dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 10 listopada 2020 r., w godz. od 17:00 do 19:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym konsultacjom społecznym projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3A.6 zamieszczony będzie link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Dziennik Polski oraz w wersji elektronicznej na stronach: https://dziennikpolski24.pl/https://gazetakrakowska.pl/), wywieszenie na tablicy ogłoszeń PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędu Miasta w Krakowie oraz Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie), Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 3A.5 Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla huty im. Sendzimira w Krakowie (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 3 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

 1. zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 1 października 2020 r. do dnia 21 października 2020 r. włącznie (15 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

2. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: krakow@wody.gov.pl,
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 664 084 039 w godzinach 9:00-14:00,

w dniach od 1 października 2020 r. do 21 października 2020 r. włącznie.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie – adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl.

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 21 października 2020 r., w godz. od 17:00 do 19:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3A.5 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Dziennik Polski oraz w wersji elektronicznej na stronach: https://dziennikpolski24.pl/https://gazetakrakowska.pl/), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krakowie, tablicy PGW WP RZGW w Krakowie, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, Kontrakt 3A.4 Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ lub Projektem PPNiP).

Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE I W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE, NIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE KONSULTACYJNE W FORMIE DEBATY PUBLICZNEJ JEDNAK W CELU ZAPEWNIENIU PAŃSTWU MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTEM PPNIP ORAZ MOŻLIWOŚCIĄ WNOSZENIA WNIOSKÓW I UWAG, PODJĘTO DECYZJĘ O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU DOSTĘPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANAŁÓW KOMUNIKACJI.

Projekt PPNiP został udostępniony na stronach internetowych:

Każdy zainteresowany może składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ:

 • w formie pisemnej (tj. listownej) na adres JRP w Krakowie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl,
 • oraz telefonicznie pod numerami: 505 028 137, 601 824 298,

(w dniach roboczych od godziny 9:00 do godziny 17:00) w dniach od 27.08.2020 r. do 17.09.2020 r. włącznie (21 dni). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie.

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 18.09.2020 r. odbędzie się webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania. Link do strony umożliwiającej włączenie się do telekonferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej PGW WP RZGW w Krakowie: https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/ na 5 dni przed planowaną datą telekonferencji wraz z instrukcją „Krok po kroku” jak można włączyć się do planowanej telekonferencji.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenia w prasie (Gazecie Krakowskiej – czasopismo o zasięgu lokalnym), wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót.

Link do webinarium

Instrukcja „krok po kroku” dołączenia do webinarium dot. projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP) dla Kontraktu 3A.4 Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej, zaplanowanego w dniu 18 września 2020 r. w godz. 17:00 – 19:00

Dokumenty do pobrania

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PPNiP. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW w Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 1B.8 – Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

 1. zapoznać się z PROJEKTEM POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ od dnia 26 sierpnia 2020 r. do dnia 9 września 2020 r. włącznie (14 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

poprzez bezpośredni wgląd do wyłożonego dokumentu w:

  • Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • Urzędzie Gminy Dąbie
  • Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim

2. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ:

  • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław poprzez formularz będący załącznikiem do Projektu PROJEKTU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl;
  • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 510 069 782 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 26 sierpnia 2020 r. do dnia 9 września 2020r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl.

W 14 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 09 września 2020 r., o godz. 14.00-16.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń dla Zadania 1B.8 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Pytania oraz wnioski do projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 26 sierpnia 2020r. do dnia 9 września 2020r. włącznie) pod nr telefonu +48 510 069 782 w godzinach 15.00-16.00.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Gazeta Tygodniowa, Gazeta Lubuska), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz portalu www.krosnoodrzanskie.pl.

Dokumenty do pobrania:

AMAWIAJĄCY:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (KD PGW WP)

ZAPRASZA
do złożenia oferty na zadanie pn.:
Usługi graficzne dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

 1. Opis przedmiotu Zamówienia:
  Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest zapewnienie identyfikacji wizualnej dla Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) i zaprojektowanie wskazanych materiałów brandingowych wraz z opracowaniem poszczególnych projektów graficznych/wizualizacji i przekazanie ich do Zamawiającego. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia
 2. Wymagany termin realizacji Zamówienia: od 16.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
 3. Kryterium wyboru oferty:
  Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających warunki, o których mowa w pkt VI OPZ przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt. O  wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować następujące kryteria:

   1. Łączna cena brutto za wykonanie Etapów I pkt. III „Szczegółowy zakres zamówienia” OPZ – bez ceny za roboczogodzinę, o której mowa w pkt III. „Szczegółowy zakres zamówienia. Świadczenie usług graficznych” OPZ – 30%, tj. 30 pkt.Wartość punktów zostanie obliczona wg wzoru:

    Cena brutto najtańszej oferty
    ——————————————  x 30 = liczba punktów
    Cena brutto badanej oferty

   2. Cena brutto za 1 roboczogodzinę, o której mowa w pkt. III „Szczegółowy zakres zamówienia. Świadczenie usług graficznych” OPZ – 10%, tj. 10 pkt.Wartość punktów zostanie obliczona wg wzoru:

    Cena brutto najtańszej oferty
    ——————————————  x 10 = liczba punktów
    Cena brutto badanej oferty

   3. Wstępny projekty logotypu/znaku graficznego dla POPDOW – 40%, tj. 40 pkt.
    Punkty będą przyznawane za:

    • spójność z Kluczem graficznym – Zamawiający oceniał będzie spójność projektów z kluczem graficznym. Zamawiający zwróci uwagę na to, w jakim stopniu przedstawione treści/obrazy nie wykluczają się, stanowią spójną całość i wkomponowują się w klucz graficzny,
    • pomysłowość – Zamawiający oceniał będzie pomysłowość zaproponowanej linii graficznej dla przedmiotu zamówienia. Zwróci uwagę na nieszablonowe podejście do grafiki jak również użycie niestandardowych rozwiązań,
    • dopasowanie do tematu, zrozumiałość (czytelność), oryginalność (unikatowość), minimalizm (prostotę), rozpoznawalność (łatwość zapadania w pamięć), praktyczność (użyteczność), możliwość zastosowania logotypu w kontekście Systemu Identyfikacji Wizualnej PGW Wody Polskie.
   4. Portfolio zawierające 2 przykładowe projekty logo/logotypu w wykonaniu grafika, który będzie zaangażowany w realizację zadania oraz 4 przykładowe projekty materiałów informacyjno-promocyjnych (broszury, ulotki, foldery, infografiki) – 20%, tj. 20 pkt. Punkty będą przyznawane za: czytelność przedstawionych materiałów, ich oryginalność, dostosowanie do treści oraz potencjał do tworzenia materiałów informacyjno-promocyjnych.Oferta, która łącznie zdobędzie najwięcej punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 4. Wymagania wobec Wykonawcy
  Do współpracy zapraszamy osoby, firmy lub konsorcja osób czy firm, posiadające wiedzę i doświadczenie z zakresu: przygotowywania logotypów i systemów identyfikacji wizualnej, projektów graficznych, infografik oraz doradztwa w zakresie tworzenia grafik i infografik przy wykorzystaniu oprogramowania graficznego, którzy w okresie ostatnich 3 lat lub, jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali co najmniej 2 usługi polegające na zaprojektowaniu logotypu oraz księgi znaku i identyfikacji wizualnej oraz 4 usługi polegające na zaprojektowaniu materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, broszury, foldery, infografiki).
 5. Sposób przygotowania propozycji cenowej:
  1. Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
  2. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone w PLN z podaniem następujących wartości: cena netto, kwota podatku VAT, cena brutto,
  3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
  4. Oferta powinna obejmować całość Zamówienia.
  5. Oferent musi przedłożyć:
   1. Portfolio lub aktualny link do strony zawierającej minimum:
    • przykładowe projekty logo/logotypu w wykonaniu grafika, który będzie zaangażowany w realizację zadania,
    • przykładowe projekty materiałów informacyjno-promocyjnych (broszury, ulotki, foldery, infografiki), zrealizowane przez Oferenta nie później niż w ciągu dwóch ostatnich lat lub, jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.
   2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego w wymaganym obszarze (zał. nr 2 do Zaproszenia).
   3. Wstępny projekt logotypu/znaku graficznego dla POPDOW. Zamawiający zastrzega, że propozycje przedstawione w ofercie nie muszą zostać wykorzystane do opracowania logotypu, a wykonawca po podpisaniu umowy może zostać poproszony o modyfikację lub o przygotowanie nowych propozycji z uwzględnieniem wszystkich uwag Zamawiającego. W projekcie Wykonawca uwzględnić musi zasady określone w punkcie X 3 OPZ. Projekt załączony do oferty musi być w kolorze, format .jpg, rozdzielczość 300 dpi.
   4. Wypełniony załącznik nr 1 do OPZ zawierający szczegółowy formularz cenowy w rozbiciu na poszczególne elementy.
 6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
  • Oferta sporządzona według wytycznych określonych w pkt 5,
  • Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.
 7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):
  Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia  4 września 2020 r. do godz. 16:00, w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego w pkt 1, na adres e-mail: klaudia.piatek@wody.gov.pl
  Termin związania ofertą – 30 dni, licząc od  4 września 2020 r.
 8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
  Klaudia Piątek, tel. 609 194 777
  e-mail klaudia.piatek@wody.gov.pl
 9. Załączniki:

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 3A.4 Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej  (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 3 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

 1. zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 18 sierpnia 2020 r. do dnia 7 września 2020 r. włącznie (15 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

2. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

  • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: krakow@wody.gov.pl,
  • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 664 084 039 w godzinach 00-14.00;

w dniach od 18 sierpnia 2020 r. do 7 września 2020 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie. Adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl.

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 7 września 2020 r., w godz. od 17.00 do 19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3A.4 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Dziennik Polski oraz w wersji elektronicznej na stronach: dziennikpolski24.plgazetakrakowska.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krakowie, tablicy PGW WP RZGW w Krakowie, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityki operacyjnej OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne nie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie debaty publicznej jednak w celu zapewnieniu Państwu możliwości zapoznania się z dokumentem PPNiP oraz możliwości wnoszenia wniosków i uwag, podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w formie korespondencyjnej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW WP – RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Zadania 1B.2 – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej Etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej  w celu zapewnienia zimowego lodołamania (nazywany dalej Projekt PPNiP) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

 1. Zapoznać się z Projektem PPNiP od dnia 17 sierpnia 2020 roku do dnia 8 września 2020 roku włącznie (22 dni) poprzez strony internetowe:
 1. Składać uwagi i wnioski odnośnie Projektu PPNiP:
  • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PPNiP Zadanie 1B.5/1 POPDOW”,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl,
  • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu 507 083 323 w godzinach 15.00-16.00

w dniach od dnia 17 sierpnia 2020 roku do dnia 8 września 2020 roku włącznie (22 dni). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

W 22 dniu udostępnienia dokumentu, tj. dnia  8 września 2020 roku o godz. 15:00 – 16:30 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o Projekcie PPNiP oraz umożliwione zostanie zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu PPNiP dla Zadania 1B.2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Obwieszczenie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński), jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz na stronie internetowej: www.wszczecinie.pl, a także na stronach urzędów gmin, na terenie których realizowana będzie Inwestycja:

Dokumenty do pobrania

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKTY PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktów:

 • Kontrakt 1B.2/1: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 1,
 • Kontrakt 1B.2/2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 2,
 • Kontrakt 1B.2/3: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 3

(nazywane dalej PROJEKTAMI PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzone w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

 1. zapoznać się z PROJEKTAMI PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 13 sierpnia 2020 r. do dnia 4 września 2020 r. włącznie (17 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

2. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTÓW PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

  • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem identyfikującym do którego z kontraktów składane są uwagi oznaczając je adekwatnie „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/1 POPDOW”, „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/2 POPDOW”, „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/3 POPDOW”;
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl. z dopiskiem identyfikującym do którego z kontraktów składane są uwagi oznaczając je adekwatnie „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/1 POPDOW”, „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/2 POPDOW”, „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/3 POPDOW”;
  • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 281 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 13 sierpnia 2020 r. do dnia 4 września 2020r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie (osoba do kontaktu:  p. Elwira Witek, adres e-mail: elwira.witek@wody.gov.pl).

W 17 dniu roboczym udostępnienia dokumentów, tj. w dniu 4 września 2020 r., o godz. 16.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKTACH PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektów Planów Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktów 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński, Gazeta Lubuska) a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.5/3 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu (Most kolejowy w km 615,1 rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą) (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

A. Zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 31 lipca 2020 r. do dnia 24 sierpnia 2020 r. włącznie (17 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

B. Składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PZŚ Zadanie 1B.5/3 POPDOW”;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl;
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 281 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 31 lipca 2020 r. do dnia 24 sierpnia 2020r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie (osoba do kontaktu: p. Elwira Witek, adres e-mail: elwira.witek@wody.gov.pl).

W 17 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 24 sierpnia 2020 r., o godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1B.5/3 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński, Gazeta Lubuska), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, Kontrakt 3A.2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy obejmującego realizację 2 Kontraktów na roboty:

 • 3A.2/1 – Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 1
 • 3A.2/2 – Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 2

(nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ lub Projektem PPNiP)

Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE I W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE ZMIANIE ULEGA FORMUŁA PROWADZENIA KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU DOKUMENTU PPNIP, NIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE OTWARTE DLA WSZYTSKICH ZAINTERESOWANYCH, LECZ PRZEDMIOTOWE KONSULTACJE PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU DOSTĘPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANAŁÓW KOMUNIKACJI

Projekt PPNiP został udostępniony na stronach internetowych:

Każdy zainteresowany może składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ:

 • w formie pisemnej (tj. listownej) na adres JRP w Krakowie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl
 • oraz telefonicznie pod numerami: 505 028 137, 601 824 298 (w dniach roboczych od godziny 9:00 do godziny 17:00)

w dniach od 22.07.2020 r. do 12.08.2020 r. włącznie (21 dni). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie.

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 13.08.2020 r. o godzinie 17:00 odbędzie się webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania. Link do strony umożliwiającej włączenie się do telekonferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej PGW WP RZGW w Krakowie: https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/ na 5 dni przed planowaną datą telekonferencji wraz z instrukcją „Krok po kroku” jak można włączyć się do planowanej telekonferencji.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenia w prasie (TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny, Gazecie Krakowskiej – czasopisma o zasięgu lokalnym), wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa oraz Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót.

Dokumenty do pobrania

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 3A.2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Kontrakt na Roboty 3A.2/1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 1, Kontrakt na Roboty 3A.2/2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 2 (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 3 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. W związku z zaistniałą sytuacją przedmiotowe konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej

Każdy zainteresowany może:

 1. Zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 2 lipca 2020 r. do dnia 22 lipca 2020 r. włącznie (15 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

2. Składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: krakow@wody.gov.pl;
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu 664 084 039  w godzinach 00-17.00;

w dniach od dnia 2 lipca 2020 r. do dnia 22 lipca 2020 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl).

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 22 lipca 2020 r., w godz. od 17.00 do 19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci  gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3A.2 Kontraktu na roboty 3A.2/1 oraz Kontraktu na roboty 3A.2/2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Dziennik Polski), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krakowie, Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, PGW WP RZGW w Krakowie, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej

Dokumenty do pobrania

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.5/2 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

 1. Zaapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

2. Składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PZŚ Zadanie 1B.5/2 POPDOW”,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl;
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 281 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie (osoba do kontaktu:  p. Elwira Witek, adres e-mail: elwira.witek@wody.gov.pl).

W 16 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 20 lipca 2020 r., o godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1B.5/2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński, Gazeta Lubuska), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW w Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.8 – Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

 1. Zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 23 czerwca 2020 r. do dnia 14 lipca 2020 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

2. Składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z dopiskiem „uwagi do Projektu PZŚ Kontrakt 1B.8 POPDOW”;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl;
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 798 912 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 23 czerwca 2020 r. do dnia 14 lipca 2020r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl.

W 16 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 14 lipca 2020 r., o godz. 14.00-16.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1B.8 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Pytania oraz wnioski do projektu PZŚ można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 23 czerwca 2020r. do dnia 14 lipca 2020r. włącznie) pod nr telefonu +48 607 798 912 w godzinach 15.00-16.00.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Gazeta Tygodniowa, Gazeta Lubuska), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz portalu www.krosnoodrzanskie.pl.

Dokumenty do pobrania

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.3/2 Etap II – Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

 1. Zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

2. Składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PZŚ Zadanie 1B.3/2 POPDOW”,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl,
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 281 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie (osoba do kontaktu:  p. Elwira Witek, adres e-mail: elwira.witek@wody.gov.pl).

W 16 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 13 lipca 2020 r., o godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1B.3/2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński, Gazeta Lubuska), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie, tablicach urzędów Gminy Chojna, Gminy Cedynia, Gminy Górzyca, Gminy Słubice, Gminy Cybinka a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz portalu www.wszczecinie.pl.

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityki operacyjnej OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne nie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie debaty publicznej jednak w celu zapewnieniu Państwu możliwości zapoznania się z dokumentem PPNiP oraz możliwości wnoszenia wniosków i uwag, podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w formie korespondencyjnej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW WP – RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 1B.5/2 – Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – Most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą (nazywany dalej Projekt PPNiP) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

 1. Zapoznać się z Projektem PPNiP od dnia 22 czerwca 2020 roku do dnia 14 lipca 2020 roku włącznie (22 dni) poprzez strony internetowe:

2. Składać uwagi i wnioski odnośnie Projektu PPNiP:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PPNiP Zadanie 1B.5/2 POPDOW”,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl,
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu 507 083 323 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 22 czerwca 2020 roku do dnia 14 lipca 2020 roku włącznie (21 dni). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

W 22 dniu udostępnienia dokumentu, tj. dnia 14 lipca 2020 roku o godz. 15:00 – 16:30 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o Projekcie PPNiP oraz umożliwione zostanie zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu PPNiP dla Zadania 1B.5/2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Obwieszczenie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński), jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz www.wszczecinie.pl.

Dokumenty do pobrania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY
Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne w projekcie ochrony przeciwpowodziowej
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Specjalisty ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne

Miejsce pracy:
Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

Oferujemy:

 • Udział w projekcie w nowej, dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń.

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

 • Wsparcie i aktywna współpraca z Głównym specjalistą ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 • Aktywna współpraca ze Specjalistą ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne w Komponencie 3 oraz Jednostkami Wdrażającymi Projekt.
 • Ocena i analiza dokumentacji dotyczącej przygotowania inwestycji, w tym dokumentacji przygotowywanej przez Jednostki Wdrażające, pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami i procedurami Banku Światowego.
 • Wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad zgodnością realizowanych prac w Projekcie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami Banku Światowego, dotyczącymi pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 • Ocena i analiza przygotowanych przez Jednostki Wdrażające opisów przedmiotu zamówienia w zakresie zagadnień dotyczących pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 • Koordynacja planów i kontrola wdrażania pozyskiwania nieruchomości dla realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach Projektu.
 • Wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad pracami Jednostek Wdrażających w zakresie przygotowania, aktualizacji i wdrażania Planów Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń.
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących Projektu w celu wysłania ich do Banku Światowego lub do Banku Rozwoju Rady Europy, w szczególności w sprawach związanych z planowaniem oraz wdrażaniem działań związanych z pozyskiwaniem nieruchomości na cele inwestycyjne w ramach Projektu.
 • Weryfikacja oraz przygotowywanie odpowiedzi na kierowane do BKP OPDOW dokumenty w sprawach związanych z pozyskiwaniem nieruchomości na cele inwestycyjne w ramach Projektu.
 • Przygotowywanie raportów miesięcznych i innych wymaganych raportów okresowych dotyczących pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne w ramach Projektu.
 • Kompletowanie dokumentacji posiadanej w związku z wykonywaniem zadań zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną, w tym przygotowywanie jej do archiwizacji.
 • Wykonywanie innych zadań bezpośrednio związanych z realizacją Projektu.

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, prawnicze lub społeczne.
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów infrastrukturalnych.
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego.
 • Doświadczenie w pracy związanej z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym pozyskiwanie nieruchomości na cele inwestycyjne, gospodarowanie nieruchomościami publicznymi, itp.
 • Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej.
 • Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego.

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym.
 • Wiedza w zakresie wyceny nieruchomości.
 • Wiedza z zakresu finansowania projektów inwestycyjnych za środków publicznych.

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres malgorzata.wysocka@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać w terminie do: 30 czerwca 2020 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 15.12.2023 r.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY
Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Asystent/ka Dyrektora Projektu z obsługą sekretariatu w projekcie ochrony przeciwpowodziowej
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Asystent/ka Dyrektora Projektu z obsługą sekretariatu

Miejsce pracy:
Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

Oferujemy:

 • Udział w projekcie w nowej, dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń.

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

 • Organizacja pracy sekretariatu, obsługa centrali telefonicznej, dbanie o właściwy obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • Obsługa wysyłki pism, faktur/przesyłek do interesariuszy.
 • Zabezpieczenie dokumentów, sortowanie, porządkowanie oraz czuwanie nad terminowym i prawidłowym obiegiem dokumentów.
 • Wparcie asystenckie Dyrektora Projektu i Zastępcy Dyrektora Projektu w tym m.in., koordynowanie kalendarza, sporządzanie notatek, protokołów ze spotkań, redagowanie pism, prezentacji.
 • Stała kontrola nad odpowiednią ilością artykułów biurowych, tworzenie listy artykułów niezbędnych do zakupu.
 • Organizacja spotkań, zebrań, wyjazdów służbowych i konferencji, udział w organizacji wizyt przedstawicieli instytucji finansujących Projekt.
 • Administracyjne wspieranie innych pracowników i konsultantów Biura Koordynacji Projektu.
 • Przyjmowanie interesariuszy i dalsze kierowanie do poszczególnych działów.
 • Dbanie o czystość biura.
 • Współtworzenie dobrego wizerunku Biura.
 • Inne zlecone prace administracyjno-organizacyjne.

Oczekujemy:

 • Wykształcenie minimum średnie – mile widziane wyższe lub w trakcie studiów (administracja, zarządzanie itp.).
 • Co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.
 • Wysoka kultura osobista oraz komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów.
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Umiejętności efektywnej pracy pod presją czasu.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego i polskiego.

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w sektorze publicznym.

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres malgorzata.wysocka@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać w terminie do: 30 czerwca 2020 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 15.12.2023 r.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityki operacyjnej OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne nie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie debaty publicznej jednak w celu zapewnieniu Państwu możliwości zapoznania się z dokumentem PPNiP oraz możliwości wnoszenia wniosków i uwag, podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w formie korespondencyjnej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW WP – RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 1B.5/1 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie (nazywany dalej Projekt PPNiP) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

1. Zapoznać się z Projektem PPNiP od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 6 lipca 2020 roku włącznie (21 dni) poprzez strony internetowe:

2. Składać uwagi i wnioski odnośnie Projektu PPNiP:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PPNiP Zadanie 1B.5/1 POPDOW”,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl,
 • telefonicznie każdego każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu 507 083 323  w godzinach 15.00-16.30,

w dniach od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 6 lipca 2020 roku włącznie (21 dni).

W 21 dniu udostępnienia dokumentu, tj. dnia 6 lipca 2020 roku o godz. 15:00 – 16:30 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o Projekcie PPNiP oraz umożliwione zostanie zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu PPNiP dla Zadania 1B.5/1 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

Obwieszczenie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński), jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz www.wszczecinie.pl.

Konsultacje społeczne PROJEKTU PPNiP dla Kontraktu 1B.5/1 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie

Konsultacje społeczne PROJEKTU PPNiP dla Kontraktu 1B.5/1 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie

Dokumenty do pobrania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.1/1(b) Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) realizowanego w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej

Każdy zainteresowany może:

A) Zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 10 czerwca 2020 r. do dnia 2 lipca 2020 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU ANEKSU DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z dopiskiem „uwagi do Projektu PZŚ Kontrakt 1B.1/1(b) POPDOW”,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl,
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00,

w dniach od dnia 10 czerwca 2020r. do dnia 2 lipca 2020r. włącznie.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl.

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 1 lipca 2020r., w godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.1/1(b) zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Pytania oraz wnioski do projektu PZŚ można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 10 czerwca 2020r. do dnia 2 lipca 2020r. włącznie) pod nr telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (gazeta „Tygodniowa” oraz na stronie internetowej www.tygodniowa.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT ANEKSU DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 2A.1/2 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka miejscowość Roztoki Bystrzyckie (nazywany dalej PROJEKTEM ANEKSU DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) realizowanego w ramach Komponentu 2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, Podkomponent 2A – Ochrona czynna.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

A) Zapoznać się z PROJEKTEM ANEKSU DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU ANEKSU DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z dopiskiem „uwagi do Aneksu PZŚ Kontrakt 2A.1/2 POPDOW”,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl,
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00,

w dniach od dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020r. włącznie.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl.

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 25 czerwca 2020 r., w godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE ANEKSU DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Aneksu do Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2A.1/2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Pytania oraz wnioski do projektu aneksu do PZŚ można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020r. włącznie) pod nr telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Euroregio Glacensis), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3.D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu, Kontrakt na roboty 3D.2/2 Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ)

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PPNiP. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie korespondencyjnej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji.

Projekt PPNiP został udostępniony na stronach internetowych:

Każdy zainteresowany może składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w dniach roboczych od 03.06.2020 r. do 24.06.2020 r. (włącznie) w formie:

 • pisemnej (tj. listownej) na adres JRP w Krakowie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków,
 • elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl,
 • oraz telefonicznej pod numerami: +48 12 62 84 209 (od godziny 9:00 do 14:00) lub +48 505 028 137, +48 601 824 298.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoby do kontaktu: Aleksandra Macek tel. +48 12 62 84 209 lub e-mail: Aleksandra.Macek@wody.gov.pl, Rafał Sionko tel. +48 12 62 84 209 lub e-mail: Rafal.Sionko@wody.gov.pl).

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenia w prasie (TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny, Gazeta Krakowska – czasopisma o zasięgu lokalnym), wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Tarnowa, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót.

Dokumenty do pobrania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.5/1 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 8 czerwca 2020 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PZŚ Zadanie 1B.5/1 POPDOW”;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl;
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 281 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 8 czerwca 2020r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie (osoba do kontaktu: p. Elwira Witek, adres e-mail: elwira.witek@wody.gov.pl).

W 16 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 8 czerwca 2020 r., o godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1B.5/1 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Pytania oraz wnioski do PZŚ można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 8 czerwca 2020r. włącznie) pod nr telefonu +48 607 961 281 w godzinach 15.00-16.00.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Szczeciński dodatek do Gazety Wyborczej, Kurier Szczeciński), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz portalu www.wszczecinie.pl.

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3.D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu, Kontrakt na roboty 3D.2/2 Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ).

Każdy zainteresowany może poprzez stronę internetową:

składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w formie pisemnej (tj. listownej) na adres JRP w Krakowie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl w dniach roboczych od 25.03.2020 r. do 15.04.2020 r. (włącznie).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoby do kontaktu: Aleksandra Macek tel. +48 12 62 84 209 lub e-mail: Aleksandra.Macek@wody.gov.pl, Rafał Sionko tel. +48 12 62 84 209 lub e-mail: Rafal.Sionko@wody.gov.pl).

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu (zastrzega się prawo do ewentualnego wydłużenia tego okresu) planowane jest przeprowadzenie spotkania otwartego dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania.

Jednakże z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne o terminie przedmiotowego spotkania zostaną Państwo zawiadomieni odrębnym obwieszczeniem, które ukaże się w TEMI Galicyjskim Tygodniku Informacyjnym, Gazecie Krakowskiej oraz na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. spotkaniu prosimy również o przesłanie danych do kontaktu /adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu/. Po ustabilizowaniu sytuacji w kraju, nasi Pracownicy powiadomią Państwa bezpośrednio o planowanym spotkaniu otwartym. Informacje w tej sprawie prosimy przesłać na adres: jrp.krakow@wody.gov.pl.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny, Gazeta Krakowska – czasopisma o zasięgu lokalnym), jak również wywieszone na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo,

na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informujemy, że Biuro Koordynacji Projektu przechodzi na pracę zdalną od dnia 16.03.2020 r. (poniedziałek) do dnia 31.05.2020 (czwartek) włącznie.

Biuro przy ul. Jaworowej 9-11 we Wrocławiu będzie czynne tylko w godzinach porannych od 8:00 do 10:00.

W dniu 01.06.2020 r. zostanie wydany kolejny komunikat na temat kontynuowania systemu pracy zdalnej lub powrotu do standardowego wykonywania obowiązków.

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie), udostępnia do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 3 Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3A Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, Kontraktu 3A.1 Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie na terenie Miasta Kraków (powiat i gmina Miasto Kraków) oraz miejscowości Brzegi (powiat wielicki, gmina Wieliczka) w województwie małopolskim (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM). Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 20.02.2020r. do dnia 04.03.2020r. (10 dni roboczych), w siedzibie:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jednostka Realizująca Projekt, ul Piłsudskiego 22, 31109 Kraków, pokój nr 208, w dniach roboczych od godziny 7:00 do 15:00,
 • Biura Projektu OPDOW, AECOM Polska Sp. z o.o., Al. Pokoju 1 (budynek K1), 31-548 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,

lub poprzez stronę internetową:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail krakow@wody.gov.pl w dniach roboczych od 20.02.2020r. do dnia 04.03.2020r.

Po Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoba do kontaktu: Monika Grzywacz, Małgorzata Myrta, tel.+12 62 84 208).

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 05.03.2020r. o godzinie 15:00, w Hotelu Centrum, os. Centrum E 12 przy al. Jana Pawła II, 31-934 Kraków, odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym zostaną przedstawione informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie tego spotkania.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (Dziennik Polski – czasopismo o zasięgu lokalnym), wywieszenie na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa, Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 1B.3/2 Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego (nazywany dalej PPNiP) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze. Każdy zainteresowany może: 

A) zapoznać się z PPNiP od dnia 14 lutego 2020 roku do dnia 28 lutego 2020 roku włącznie (14 dni), w siedzibie:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin, w dniach roboczych od godziny 8:00 do 14:00;
 • Urzędu Miasta w Szczecinie w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pokój numer 342, w dniach roboczych od godziny 8:00 do 14:00;
 • Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP) PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, w dniach roboczych od godziny 8:00 do 14:00;
 • Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74 – 520 Cedynia, pokój numer 2, w poniedziałki od godziny 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 15:30;
 • Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69 – 100 Słubice, w dniach roboczych od godziny 8:00 do 16:00;
 • Urzędu Miejskiego w Cybince, ul. Szkolna 5, 69 – 108 Cybinka, od poniedziałku do czwartku od godziny 7:30 do 16:00 oraz w piątki od godziny 7:30 do 13:30;
 • Urzędu Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69 – 113 Górzyca, w poniedziałki od godziny 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 15:30,

lub poprzez stronę internetową:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PPNiP w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PPNiP zadanie 1.B.3/2 POPDOW” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: projekt.bs@wody.gov.pl, w dniach od dnia 14 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r. (włącznie). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

Po okresie 14 dni udostępnienia do wglądu dokumentu (od 14 lutego 2020r. do dnia 28 lutego 2020 r.) w dniu 2.03.2020 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Miejskim w Cedyni Plac Wolności 1, 74 – 520 Cedynia odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PPNiP, odbędą się publiczne dyskusje dotyczące tego dokumentu oraz dyskusje nad złożonymi do niego wcześniej lub w trakcie spotkań wnioskami i uwagami.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Szczeciński dodatek do Gazety Wyborczej, Kurier Szczeciński), wywieszenie na tablicach ogłoszeń, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej, a także na stronie internetowej Projektu www.bs.rzgw.szczecin.pl oraz www.wszczecinie.pl.

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 1B.3/1 Etap I Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy (nazywany dalej PPNiP) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze. Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PPNiP od dnia 7 lutego 2020 roku do dnia 21 lutego 2020 roku włącznie (14 dni), w siedzibie:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00,
 • Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70 – 546 Szczecin w Biurze Obsługi Interesantów, pokój numer 1, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,
 • Urzędu Miasta w Szczecinie w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pokój numer 342, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00,
 • Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP) PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00.

lub poprzez stronę internetową:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PPNiP w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PPNiP zadanie 1.B.3/1 POPDOW” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: projekt.bs@szczecin.rzgw.gov.pl, w dniach od dnia 7 lutego 2020 r. do dnia 21 lutego 2020r. (włącznie). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

Po okresie 14 dni udostępnienia do wglądu dokumentu (od 7 lutego 2020r. do dnia 21 lutego 2020r.) w dniu 24.02.2020 r. o godz. 16:00 w siedzibie Sweco Consulting Sp. z o.o., ul. Łyskowskiego 16, 71 – 641 Szczecin, odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PPNiP, odbędą się publiczne dyskusje dotyczące tego dokumentu oraz dyskusje nad złożonymi do niego wcześniej lub w trakcie spotkań wnioskami i uwagami.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Szczeciński dodatek do Gazety Wyborczej, Kurier Szczeciński), wywieszenie na tablicach ogłoszeń, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej, a także na stronie internetowej Projektu www.bs.rzgw.szczecin.pl oraz www.wszczecinie.pl.

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3.D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu, Kontrakt na roboty 3D.2/1 Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ) Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ od dnia 15.01.2020 r. do dnia 05.02.2020 r. (włącznie), w siedzibie:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jednostka Realizująca Projekt, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, w dniach roboczych od godziny 9:00 do 14:00,
 • Nadzór Wodny w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,
 • Biura Projektu OPDOW, AECOM Polska Sp. z o.o., Al. Pokoju 1 (budynek K1), 31-548 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,

lub poprzez stronę internetową:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mailjrp.krakow@wody.gov.pl w dniach roboczych od 15.01.2020 r. do 05.02.2020 r. (włącznie).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoby do kontaktu: Ewa Uczniak-Grzanka tel. +48 12 62 84 209, Rafał Sionko tel. +48 12 62 84 209).

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 06.02.2020 r. o godzinie 15:00 w Sali lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Wałowa 10, 33-100  Tarnów odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na których przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny – czasopismo o zasięgu lokalnym), wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Tarnowa, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót (m.in. tablica ogłoszeń na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych SEMAFOR).

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymogami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie), udostępnia do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 3 Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3D Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu, Kontraktu 3D.2/2 Rozbudowa lewego i prawego wału rz. Biała gm. Tarnów m. Tarnów (powiat Miasto Tarnów, gmina Miasto Tarnów, powiat tarnowski, gmina Tarnów, gmina Wierzchosławice) w województwie małopolskim (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM).

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 19.12.2019r. do dnia 07.01.2020r. (10 dni roboczych), w siedzibie:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jednostka Realizująca Projekt, ul Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, pokój nr 208, w dniach roboczych od godziny 7:00 do 15:00,
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadzór Wodny w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów w dniach roboczych od godziny 10:00 do 13:00,
 • Biura Projektu OPDOW, AECOM Polska Sp. z o.o., Al. Pokoju 1 (budynek K1), 31-548 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30;

lub poprzez stronę internetową:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail krakow@wody.gov.pl w dniach roboczych od 19.12.2019r. do dnia 07.01.2020r. (włącznie).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoba do kontaktu: Monika Grzywacz i Małgorzata Myrta, tel.+12 62 84 208).

W dniu 09.01.2020r. o godzinie 16:00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Wałowa 10, 33-100 Tarnów, odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym zostaną przedstawione informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie tego spotkania.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (Gazeta Krakowska –najpopularniejsza gazeta regionu Małopolski), wywieszenie na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie (Nadzór Wodny w Tarnowie), Urzędzie Miasta Tarnowa, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.4/2 Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze. 

Pełna treść Obwieszczenia została opublikowana poniżej wraz z załącznikami:

Obwieszczenie PZŚ _1.B.4_2 fin (PL)

PZŚ_1B.4_2_tekst

PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_1

PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_2

PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_3

PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_4

PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_5

PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_6a

PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_6b

PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_6c

PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_7

PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_8

PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_9

PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_10

PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_11

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Młodszego Specjalisty ds. zarządzania środowiskiem
Termin składania ofert: 2 września 2019 r.

PUNKT INFORMACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących suchych zbiorników przeciwpowodziowych będących w budowie w: Boboszowie, Roztokach, Szalejowie Górnym, Krosnowicach prowadzony jest punkt informacyjny.

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Młodszego Specjalisty ds. zarządzania środowiskiem
Termin składania ofert: 29 lipca 2019 r.

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje specjalisty ds. komunikacji społecznej w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły we Wrocławiu
Termin składania ofert: 29 lipca 2019 r.

Komunikat prasowy – spotkanie w Międzylesiu 17 maja 2019 r.

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania na stanowisko Dyrektora Projektu
Termin składania ofert: 7 stycznia 2019 r.

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje specjalisty do spraw administracyjnych
Termin składania ofert: 19 lutego 2018 r.

Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania dla kontraktu Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły nr OVFMP 5.7.1: Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni Górnej Wisły pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa.

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Młodszego Specjalisty ds. zarządzania środowiskiem
Termin składania ofert: 3 lipca 2017 r.

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania na stanowisko dyrektora Projektu dla Projektów ochrony przeciwpowodziowej.
Termin składania ofert: 19 kwietnia 2017 r.

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Głównego księgowego
Termin składania ofert: 19 września 2016 r.

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje:
Specjalisty ds. zamówień
Specjalisty ds. budowlanych
Specjalisty ds. księgowych

Termin składania ofert: 19 września 2016 r.

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Specjalisty ds. administracyjnych
Termin składania ofert: 24 sierpnia 2016 r.

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Specjalisty ds. hydrotechnicznych
Termin składania ofert: 21 lipca 2016 r.

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Głównego Księgowego
Termin składania ofert: 18 lipca 2016 r.

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje:

 • specjalisty ds. zamówień,
 • specjalisty ds. budowlanych.
 • specjalisty ds. księgowych.

Termin składania ofert: 18 maja 2016 r.

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje:

 • Specjalisty ds. hydrotechnicznych.

Termin składania ofert: 2 maja 2016 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym Plan Przesiedleń (RAP) dla realizacji modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie RZGW we Wrocławiu dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym Plan Przesiedleń pod nazwą „RAP – RESETTLEMENT ACTION PLAN DZIAŁAŃ – Uwarunkowania socjologiczne, prawne i rzeczowe” dla realizacji modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie DZMiUW we Wrocławiu dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

Uwarunkowania socjologiczne, prawne i rzeczowe

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ubiega się o finansowanie w kwocie 460 mln EUR z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOiW) i zamierza wykorzystać część środków na płatności za towary, roboty budowlane, powiązane usługi konsultingowe, które będą zamawiane w ramach tego Projektu. Projekt będzie współfinansowany z kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), środków unijnych Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje:

 • specjalisty ds. zamówień,
 • specjalisty ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne,
 • specjalisty ds. budowlanych.

Termin składania ofert: 24 marca 2016 r.

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły
powtarza ogłoszenie o poszukiwaniu Specjalisty ds. rozliczeń finansowych.

Termin nadysłania zgłoszeń: 2 października 2015 r.

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły poszukuje konsultantów

Działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 7436-POL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry (Odra River Basin Flood Protection Project), poszukuje:

 • Konsultanta ds. środowiska w zakresie Komponentu 3
 • Konsultanta – Specjalisty ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne w zakresie Komponentu 3
 • Konsultanta ds. zamówień w zakresie Komponentu 3
 • Konsultanta – Specjalisty ds. zarządzania komponentem 3

Termin składania ofert: 18 września 2015 r.

Nadzór projektowo-konstrukcyjny nad pracami ochrony przeciwpowodziowej celem modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)
Plan przesiedleń (RAP) dla realizacji modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie dokonywanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
(Komponent B, Podkomponenty B2, C1, część B4 i część B5)

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 7436-POL pomiędzy Rzecząpospolitą Polska a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu rzeki Odry poszukuje:
Specjalisty ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne
Termin składania ofert: 18 sierpnia 2015 r.

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry poszukuje:

 • Specjalisty ds. Zamówień
 • Specjalisty ds. Operacyjnych
 • Specjalisty ds. Zarządzania Środowiskiem

Termin nadsyłania ofet: 7 luty 2015 r.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank