Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego ​| Kontrakt 1B.3/2

Szczecin, Biała Góra, Kunice, Pławidło, Ługi Górzyckie, Osinów Dolny, Zatoń Dolna

12.07.2021

PGW WP RZGW w Szczecinie

AARSLEFF sp. z o.o. (cz.1) | Roto-Tech sp. z o.o. (cz.2)

> 10 000 Chronionych mieszkańców
106.46 km2 Chroniony obszar
XI 2022 r. Termin realizacji
Co robimy?

Na terenie Szczecina oraz wzdłuż granicznego odcinka Odry wybudowana zostanie infrastruktura cumowniczo-postojowa dla lodołamaczy oraz zapewnione zostanie nowe oznakowanie szlaku żeglugowego

4,46 mln EUR Wartość kontraktu

Nowa infrastruktura postojowo-cumownicza na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego poprawią warunki nawigacyjne na Odrze dolnej i granicznej, od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej do Jeziora Dąbie. Planowanym efektem działania będzie zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa prowadzenia akcji lodołamania w okresie zimowym, a także możliwość operacyjnego wykorzystywania utworzonych miejsc postojowych w lokalizacjach: Biała Góra, Kunice, Pławidło, Ługi Górzyckie, Osinów Dolny, Zatoń Dolna oraz Szczecin.​

Całość Zadania 1B.3/2 -Etap II pn. „Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego” dotyczy budowy infrastruktury postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy (w postaci dalb usytuowanych poza granicą szlaku żeglownego) w 7 lokalizacjach na odcinku Odry od ujścia Nysy Łużyckiej do Szczecina oraz wprowadzenia nowego oznakowania szlaku żeglownego.

Wybrane lokalizacje miejsc postojowo-cumowniczych w ramach Projektu są efektem konsultacji z szerokim gronem interesariuszy, przeprowadzonych przez PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Miejsca postojowo-cumownicze planowane do realizacji w ramach Zadania 1B.3/2-Etap II to:

 • Szczecin – rz. Odra Zachodnia km 34,8
 • Zatoń Dolna – rz. Odra km 688,0
 • Osinów Dolny – rz. Odra km 663,1
 • Ługi Górzyckie – rz. Odra km 607,5
 • Pławidło – rz. Odra km 595,3
 • Kunice – rz. Odra km 572,0
 • Biała Góra – rz. Odra km 548,4

Miejsca postojowo-cumownicze zaprojektowano równolegle do osi rzeki, w postaci dalb w rozstawie od 10 do 30 m o łącznej długości w granicach 90 – 185 m. Miejsca przewiduje się wyposażyć w pomost stały, łączący linię cumowniczą z brzegiem. Projektowana techniczna głębokość przy linii cumowniczej nie powinna być mniejsza niż 1,80 m przy średnim stanie niskim z wielolecia.

Prace będą prowadzone głównie od strony wody. Jedynie w miejscach istniejącego zagospodarowanego brzegu, tj. obecności utwardzonej drogi biegnącej na wysokości realizacji Zadania wzdłuż brzegu, dopuszcza się możliwość prowadzenia części prac i dostarczenia materiałów z brzegu – Zatoń Dolna, gm. Chojna i Kunice, gm. Słubice. O sposobie transportu materiałów oraz prowadzenia prac będzie decydował Wykonawca robót w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu.

W ramach realizacji Zadania nie przewiduje się lokalizacji lądowego zaplecza budowy.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 22 czerwca 2020 r. do 13 lipca 2020 r.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 14 lutego 2020 r. 2 marca 2020 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji Zadania
 2. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zaplecza budowy oraz dróg, miejsc składowania materiałów i miejsc postojowych
 4. Wymagania dotyczące prac pogłębiarskich i zagospodarowania urobku z pogłębiania
 5. Wymagania dotyczące usuwania szuwaru
 6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 7. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska (w tym ograniczenia emisji do środowiska)
 8. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami i ściekami
 9. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 10. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 11. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 12. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 13. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ
 14. Szczególne wymagania polityk ES Banku Światowego
 15. Wytyczne postępowania w przypadku obowiązywania w trakcie realizacji robót stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 2. Ochrony dóbr materialnych
 3. Ochrony powierzchni ziemi
 4. Ochrony wód i gleby
 5. Ochrony przyrody ożywionej
 6. Ochrona wód powierzchniowych
 7. Ochrona przed hałasem
 8. Ochrona klimatu akustycznego
 9. Ochrona powietrza
 10. Ochrona zabytków
 11. Ochrona zasobów przyrodniczych

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW w Szczecinie
e-mail: projektbs@wody.gov.pl
adres: ul. Teofila Firlika 19
71-637 Szczecin

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Polska Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Krystyna Araszkiewicz
e-mail: krystyna.araszkiewicz@sweco.pl
tel.:+48 664 135 312

Administrator Projektu
Marta Korpyta
e-mail: marta.korpyta@sweco.pl
tel.: +48 605 071 242

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank