Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry – przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – ETAP II​ | Kontrakt 1B.1/1(a)

woj. Lubuskie

19.11.2019

PGW WP RZGW we Wrocławiu

Budimex S.A.

nieokreślony Chronionych mieszkańców
nieokreślony2 Chroniony obszar
V 2023 r. Termin realizacji
Co robimy?

Zadanie obejmuje odbudowę części zabudowy regulacyjnej rz. Odry, na odcinku w granicach woj. lubuskiego.

169,59 mln PLN Wartość kontraktu

Zadanie to polega na odbudowie 341 ostróg na Odrze i usunięciu 11 przemiałów. Ostrogi zostaną odbudowane zgodnie z rozwiązaniami stosowanymi przy zabudowie rzek nizinnych. Do odbudowy wykorzystane będą naturalne materiały, takie jak kamień i faszyna. Inwestycja będzie realizowana na odcinku rzeki Odry pomiędzy Nową Solą (km rzeki 427,500) a ujściem Nysy Łużyckiej do Odry (km, rzeki 540,000). Odcinki objęte robotami nie tworzą zwartego pasma robót w korycie rzeki. Długość poszczególnych odcinków jest zróżnicowana i waha się w przedziale od 7,7 do 0,1 km. Celem inwestycji jest zmniejszenie liczby miejsc zatorogennych i usprawnienie prowadzenia zimowej osłony przeciwlodowej i żeglugi lodołamaczy biorących udział w akcji lodołamania, a tym samym obniżenie poziomu zagrożenia powodziami powodowanymi przez zatory lodowe.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wybrane odcinki koryta Odry Swobodnie Płynącej. Łącznie prace związane z odbudową ostróg i usuwaniem przemiałów wykonywane będą na 11 odcinkach rzeki (odcinki 5-6 traktowane są łącznie). Wszystkie 11 odcinków prac zlokalizowane są w woj. lubuskim, w następujących gminach:

 • Nowa Sól (powiat nowosolski);
 • Krosno Odrzańskie, Gubin, Trzebiechów (powiat krośnieński);
 • Cybinka (powiat słubicki);
 • Bojadła, Zabór, Czerwieńsk, Sulechów, Zielona Góra (powiat zielonogórski).

Do odbudowy wytypowano 341 ostróg na odcinku Odry w granicach woj. lubuskiego po przeprowadzonej inwentaryzacji ok. 5000 tego rodzaju obiektów, obejmującej cały odcinek Odry Swobodnie Płynącej. Ze względu na fakt, iż roboty obejmują odbudowę istniejących ostróg (w różnym stopniu zdegradowanych) zakres prac różni się w obrębie poszczególnych ostróg. Część obiektów wymaga jedynie odbudowy głowic ostróg, w przypadku części odbudową musi zostać objęty także korpus ostrogi. Łącznie planowane do odbudowy ostrogi zajmują na całym odcinku od Nowej Soli do ujścia Nysy Łużyckiej do Odry powierzchnię 19,63 ha.

W związku z planowanym zakresem odbudowy ostróg zdecydowana większość prac możliwa będzie do wykonania w technologii „z wody” bez zajęć terenów na skarpach brzegowych rzeki. W pierwszej fazie planowanego Zadania wykonane zostaną prace geodezyjne, a następnie wykonana zostanie odbudowa ostróg rzecznych i likwidacja przemiałów. Głównymi materiałami wykorzystywanymi do odbudowy ostróg będzie kamień i faszyna, pozyskane poza miejscem realizacji prac. Przewidziano jednak możliwość wykorzystania materiałów pozyskanych w obrębie odbudowywanych ostróg (kamienia) po stwierdzeniu przez Wykonawcę robót ich przydatności do wbudowania oraz po spełnieniu odpowiednich warunków związanych z ochroną środowiska.

Większość prac wykonana zostanie z wykorzystaniem sprzętu pływającego przystosowanego do tego typu robót specjalistycznych. Tereny lądowe, położone w międzywalu Odry będą wykorzystywane jedynie lokalnie, w miejscach gdzie nie ma technicznych możliwości wykonania prac przy użyciu sprzętu pływającego, a odbudowa obejmuje także działania w obrębie skarpy brzegowej (maksymalnie do 24% wszystkich ostróg). W takich przypadkach sprzęt wykorzystywany do pracy z lądu, transportowany będzie drogą wodną bezpośrednio do miejsca prac. Sprzęt będzie wykonywał prace z lądu w bezpośredniej bliskości odbudowywanej ostrogi i jedynie w przypadku ostróg, które wymagają odbudowy odcinka korpusu przylegającego do skarpy brzegowej. Wykonywanie prac w technologii „z wody” umożliwia skuteczne zminimalizowanie oddziaływania na powierzchnię ziemi i siedliska przyrodnicze w obrębie międzywala Odry. Ograniczone zostanie także ryzyko wystąpienia dodatkowych negatywnych oddziaływań na środowisko związanych z dojazdem maszyn i dowozem materiałów drogą lądową. Transport materiałów wykorzystywanych do odbudowy ostróg odbywać się będzie drogą wodną. Jako zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów wykorzystane zostaną istniejące porty w miejscowościach: Krosno Odrzańskie, Cigacice i Nowa Sól. Projektowane rozwiązania architektoniczno-budowlane są typowe i sprawdzone w praktyce w efekcie stosowania przy analogicznych pracach regulacyjnych w obrębie rzek nizinnych.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 25 czerwca 2018 r. do 10 lipca 2018 r.
 • Kontrakt nie wymagał opracowania Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Zasady pozyskania terenu
 2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 3. Wymagania dotyczące postępowania z masami ziemnymi pozyskanymi w trakcie robót
 4. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji zadania
 5. Organizację terenu budowy, zaplecza budowy, magazynów i placów składowych
 6. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
 7. Wymagania dotyczące wycinek i ochrony drzew i krzewów
 8. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska
 9. Wytyczne związane z ograniczeniem uciążliwości dla środowiska poprzez stosowanie odpowiednich materiałów
 10. Wymagania związane z ochroną akustyczną terenów przyległych do obszarów robót
 11. Wymagania dotyczące rekultywanci miejsc zajęć czasowych
 12. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 13. Wymagania dotyczące zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 14. wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu
 2. Zasad dotyczących postępowania z gruntami
 3. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 4. Ochrony dóbr materialnych
 5. Ochrony przed hałasem
 6. Ochrony gleb, gruntów i wód powierzchniowych
 7. Ochrony powietrza
 8. Ochrony środowiska gruntowo-wodnego
 9. Ochrony wartości archeologicznych
 10. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
 11. Nadzoru saperskiego
 12. Ochrony zasobów przyrody ożywionej:
 • nadzór zespołu przyrodników;
 • przenoszenie chronionych gatunków poza obszar robót;
 • ochrona małży;
 • ochrona tarła ryb;
 • ochrona ptaków;
 • ochrona drzew;
 • ochrona nietoperzy;
 • ochrona roślinności;
 • zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w polach międzyostrogowych.

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Polska Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Imię i nazwisko Bartosz Wszołek
e-mail: bartosz.wszolek@wody.gov.pl
tel.: 71 32 40 965

Administrator Projektu
Imię i nazwisko Piotr Bartczak
e-mail: piotr.bartczak@wody.gov.pl
tel.: 71 32 40 942

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank