Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie​ - Wężyska-Chlebowo​

województwo lubuskie, powiat krośnieński, gminy Maszewo, Gubin i Krosno Odrzańskie

20.09.2019

PGW WP RZGW we Wrocławiu

Sinohydro Corporation Limited

nieokreslony Chronionych mieszkańców
nieokreslony2 Chroniony obszar
V 2023 Termin realizacji
Co robimy?

Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców i obszarów położonych wzdłuż doliny Odry, ze szczególnym uwzględnieniem Nowej Soli.

111,94 mln PLN​ Wartość kontraktu

W ramach zadania wykonana będzie budowa nowego wału przeciwpowodziowego, który wzmocni poziom ochrony przeciwpowodziowej lewobrzeżnej doliny Odry w rejonie wsi Chlebowo, Wężyska tj. na odcinku rzeki Odry 527,4÷532,2.

Projekt obejmuje między innymi:

 • budowę nowego wału klasy II o długości 5,513 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi
 • oraz rozbudowę i przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej w rejonie skrzyżowania z projektowanym wałem rzeki Odry.

W zakres Zadania 1B.6/2 Wężyska – Chlebowo wchodzą następujące elementy:

 • budowa nowego wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu Odry, pomiędzy miejscowościami Wężyska i Chlebowo,
 • rozbudowa odcinka istniejącego wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu Odry, powyżej nowego wału przeciwpowodziowego,
 • częściowa rozbiórka istniejącego wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu Odry, na odcinku objętym budową nowego wału przeciwpowodziowego,
 • rozbudowa odcinków istniejących dróg (wojewódzkich i gminnych) w sąsiedztwie nowego wału przeciwpowodziowego,
 • przebudowa sieci rowów melioracyjnych na zawalu i międzywalu,
 • zmiana ukształtowania (podwyższenie) terenów na zawalu,
 • przebudowa napowietrznej linii energetycznej na odcinku przechodzącym nad nowym wałem przeciwpowodziowym,
 • wykonanie dodatkowych działań z zakresu ochrony środowiska.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 14 sierpnia 2017 r. do 29 sierpnia 2018 r.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 14 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót
 2. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych
 4. Wymagania dotyczące jakości i zagospodarowania gruntów
 5. Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu
 6. Wymagania dotyczące wycinki drzew i krzewów
 7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki
 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 9. Szczegółowe wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką istniejącego wału przeciwpowodziowego
 10. Szczegółowe wymagania dotyczące likwidacji istniejących zbiorników wodnych
 11. Szczegółowe wymagania dotyczące robót przy przekładaniu linii energetycznej
 12. Wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu budowy
 13. Wymagania dotyczące odtwarzania zasobów środowiska przyrodniczego
 14. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska
 15. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
 16. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 17. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 18. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 19. Wymagania dotyczące weryfikacji podziału geodezyjnego stosowanego w PZŚ
 20. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 21. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 2. Ochrony dóbr materialnych
 3. Ochrony powierzchni ziemi
 4. Ochrony wód i gleby (badania jakości (stanu zanieczyszczenia) gruntów) na obszarze realizacji Zadania
 5. Ochrony klimatu akustycznego
 6. Ochrony powietrza
 7. Ochrony zabytków
 8. Ochrony przyrody ożywionej:
 • nadzór przyrodniczy;
 • określone terminy wycinki drzew i krzewów;
 • ochrona gąsienic motyla pazia żeglarza;
 • ochrona dla chronionych gatunków bezkręgowców i/lub nietoperzy;
 • oznakowanie granic płatów siedlisk przyrodniczych;
 • ograniczenie wpływu na stosunki wodne w siedliskach przyrodniczych;
 • kontrole miejsc mogących stanowić pułapki dla drobnych zwierząt;
 • zapewnienie możliwości bezpiecznej migracji płazów;
 • odłów i przeniesienie drobnych zwierząt z obszaru realizacji Zadania;
 • oświetlenie terenu budowy ograniczające przywabianie i śmiertelność owadów;
 • nasadzenia dębów szypułkowych – 60 dębów szypułkowych Quercus robur, o obwodzie pnia minimum 15 cm;
 • instalacja skrzynek dla nietoperzy;
 • zwiększenie powierzchni łąk z krwiściągiem lekarskim;
 • wykonanie 3 zbiorników wodnych dla płazów.

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Imię i nazwisko: Maciej Krzeszowski
e-mail: maciej.krzeszowski@sweco.pl
tel.: 607-798-912

Administrator Projektu
Imię i nazwisko Małgorzata Kaźmierczak
e-mail: malgorzata.kazmierczak@wody.gov.pl
tel.: 71 324 09 71

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank