Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową | Kontrakt 1B.9

Wrocław

04.07.2022

Gmina Wrocław

Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.

>30000 Chronionych mieszkańców
6,2 km2 Chroniony obszar
IV kwartał 2023 Termin realizacji
Co robimy?

W ramach inwestycji planuje się przebudowę i rozbudowę wału, jako pełniącego funkcję wału przeciwpowodziowego, stanowiącego jednocześnie konstrukcję nasypu drogowego - ul. Ślęzoujście

12,6 mln PLN Wartość kontraktu

Głównym celem tej inwestycji jest skuteczne zabezpieczenie obszarów chronionych, w tym dotkniętych w czasie tzw. Powodzi Tysiąclecia, która wystąpiła w 1997 roku osiedli Maślice i Pracze Odrzańskie oraz modernizację ulicy Ślęzoujście, co w znacznym stopniu poprawi warunki bytowe okolicznych mieszkańców oraz usprawni prowadzenie akcji przeciwpowodziowej.

W ramach inwestycji planuje się przebudowę i rozbudowę wału, jako pełniącego funkcję wału przeciwpowodziowego, stanowiącego jednocześnie konstrukcję nasypu drogowego – ul. Ślęzoujście, przebudowę drogi na odcinku od istniejącej zabudowy od strony ul. Rędzińskiej do ul. Potokowej, wykonanie skrzyżowań ul. Potokowej oraz drogi wewnętrznej 5KDW. Łączna długość przebudowywanego wału wynosi ok. 500 m, a przebudowywanych dróg wynosi ok. 626 m.

Zadanie obejmuje m.in.:

Przebudowę wału– roboty hydrotechniczne :

 1. Rozebranie istniejącego i budowa nowego nasypu drogowego oraz konstrukcji ulicy Ślęzoujście (pełniącego funkcję wału przeciwpowodziowego wraz z wykonaniem uszczelnienia – pionowa przesłona przeciwfiltracyjna u podstawy wału oraz uszczelnienie skarpowe z bentomaty), na długości ok. 500 m,
 2. Budowa muru oporowego na długości ok. 50 m,
 3. Rozbiórka istniejącego przepustu na rz. Ługowinie w km 0+376 tzw. ,,Wrota przeciwpowodziowe Ługowiny’’ a następnie wykonanie nowego przepustu ramowego 2×2 m z zamknięciami przeciwpowodziowymi w tej samej lokalizacji,
 4. Budowa stanowiska dla pomp przenośnych,
 5. Przebudowa połączenia wału przeciwpowodziowego Maslice II w ul. Ślęzoujście z doszczelnieniem,

Przebudowę ul. Ślęzoujście – roboty drogowe:

 1. Rozbudowa drogi publicznej kategorii gminnej – ulicy Ślęzoujście,
 2. Przebudowa skrzyżowania z ul. Potokową,
 3. Przebudowa zjazdów,
 4. Budowa odwodnienia (kanalizacji deszczowej na długości ok. 550 m wraz z wpustami ulicznymi),
 5. Wykonanie oświetlenia drogi,
 6. Budowa miejskiego kanału technologicznego (MKT),
 7. Przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych),
 8. Wycinka drzew, nasadzenie zieleni.

Przebudowa konstrukcji wału będzie spełniać wymogi konstrukcyjne jak dla obwałowań przeciwpowodziowych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 86, poz. 579].)

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od dnia 08.12.2021 r. do dnia 21.12.2021 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 • Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót
 • Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji kontraktu
 • Wymagania dotyczące lokalizacji zaplecza budowy oraz dróg i placów technologicznych
 • Wymagania dotyczące jakości i zagospodarowania gruntów
 • Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu/gruntu mineralnego
 • Wymagania dotyczące usuwania (wycinki) drzew i krzewów oraz nasadzeń zastępczych
 • Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia (wycinki)
 • Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 • Wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu budowy
 • Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska
 • Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska
 • Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 • Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 • Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 • Wymagania dotyczące personelu wykonawcy zaangażowanego w realizację pzś
 • Wymagania dotyczące raportowania realizacji pzś
 • Wymagania po zakończeniu robót
 • Szczególne wymagania polityk es banku światowego
 • Wytyczne postępowania w przypadku obowiązywania w trakcie realizacji robót stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego
 • Dodatkowe działania minimalizujące wprowadzone po konsultacjach publicznych projektu pzś

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
Gmina Wrocław
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
e-mail: biuroprasowe@zdium.wroc.pl
adres: ul. Długa 49
53-633 Wrocław

PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

 

 

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank