Bagrowanie Przekopu Klucz – Ustowo | Kontrakt 1B.4/2

gm. Kołbaskowo i Gryfino, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Szczecin

16.07.2020

PGW WP RZGW w Szczecinie

Hegemann GmbH - Dredging

> 10 000 Chronionych mieszkańców
106.46 km2 Chroniony obszar
II 2022 Termin realizacji
Co robimy?

Wykonanie prac pogłębiarsko-czerpalnych na torze wodnym Przekop Klucz – Ustowo, w celu ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców Szczecina i regionu.

27,37 mln PLN Wartość kontraktu

Działania prowadzono w obrębie przekopu Klucz – Ustowo (Skośnica), który zlokalizowany jest na terenie gmin Kołbaskowo i Gryfino, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Szczecin. Przekop Klucz-Ustowo jest to kanał wodny o długości około 2,7 km, łączący Odrę Wschodnią w km 730,5 z Odrą Zachodnią w 29,8 km, który stanowi śródlądową drogę wodną o znaczeniu międzynarodowym.

Przyczyną realizacji przedsięwzięcia była konieczność zwiększenia głębokości na istniejącej drodze wodnej, która w sezonie zimowym również spełnia funkcję ochrony przeciwlodowej. Wykorzystanie przekopu Klucz – Ustowo do ochrony przeciwlodowej powiązane jest z prowadzonymi akcjami lodołamania na jeziorze Dąbie.

W przypadku niedrożności jeziora Dąbie, wykorzystuje się przekop Klucz – Ustowo do przeprowadzanie połamanej kry lodowej na Odrę Zachodnią. Akcję lodołamania na przekopie Klucz – Ustowo przeprowadza się, gdy mimo intensywnych prac lodołamaczy na jeziorze Dąbiu jak i na Wewnętrznych Wodach Morskich (Tor Wodny Szczecin Świnoujście) nie ma możliwości odprowadzania lodu z dolnego i granicznego odcinka rzeki Odry. Akcja lodołamania poprzez przekop Klucz-Ustowo również bywa prowadzona w przypadku trwałego występowania wiatrów z kierunków wschodnich i braku możliwości odpływu kry z jeziora Dąbie w kierunku Morza Bałtyckiego. Mając na uwadze wyżej opisane wykorzystanie przekopu Klucz – Ustowo w systemie ochrony przeciwlodowej, wskazanym jest posiadanie przez niego głębokości takiej samej jak dla jeziora Dąbie. Z uwagi na pełnioną przez przekop Klucz – Ustowo funkcję w ochronie przeciwpowodziowej, powinien on posiadać większą głębokość niż obecnie wymagana jest dla przekopu dla celów żeglugi śródlądowej. Przekop Klucz-Ustowo stanowi alternatywną drogę odprowadzania kry w szczególnie niesprzyjających warunkach, dlatego posiadanie przez niego większej głębokości zmniejszy ryzyko zalegania dużej ilości lodu zatorowego płynącego z rzeki Odry Wschodniej oraz granicznego odcinka rzeki Odry, co w przypadku niemożliwości prowadzenia akcji na jeziorze Dąbie, wpłynie na sprawniejsze odprowadzenie lodu zatorowego w kierunku Odry Zachodniej.

Zakres prac obejmował bagrowanie urobku z dna przekopu Klucz-Ustowo w celu osiągnięcia wymaganej głębokości toru wodnego zgodnej z umową z dnia 27 kwietnia 2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi). Prace bagrownicze będą prowadzone na całej długości przekopu wg. wytycznych ww. umowy polsko-niemieckiej.

Przyjęty zakres obejmował pogłębienie Przekopu na dł. 2,75 km do następujących parametrów:​

 • głębokość szlaku żeglownego 3,00 m (odniesiona do dolnego stanu wody projektowej),​
 • szerokość szlaku żeglownego 55,0 m.

Zakres prac ograniczono do toru wodnego, nie prowadzono prac na brzegach przekopu i lądzie.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 25 listopada 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.
 • Kontrakt nie wymagał opracowania Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji Zadania
 2. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zaplecza lądowego oraz dróg, placów technologicznych, składów oraz miejsc postojowych
 4. Wymagania dotyczące zagospodarowania osadów z pogłębiania Ochrona wód i gleby
 5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 6. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska (w tym ograniczenia emisji do środowiska)
 7. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami i ściekami
 8. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 9. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 10. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 11. Działania dotyczące odtwarzania zasobów środowiska przyrodniczego
 12. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy
 13. Wymagania dotyczące raportowania
 14. Dedykowane działania dla ochrony populacji kotewki orzecha wodnego w kanale Obnica Północna
 15. Strategie zarządzania, plany wdrażania ESHS i szczególne wymagania polityk ESHS

Realizując Kontrakt spełniano wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 2. Ochrony dóbr materialnych
 3. Ochrony wód i gleby,
 4. Ochrony przyrody ożywionej
 5. Ochrony powietrza
 6. Ochrony klimatu akustycznego
 7. Ochrony zabytków
 8. Ochrony zasobów przyrodniczych

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW w Szczecinie
e-mail: projektbs@wody.gov.pl
adres: ul. Teofila Firlika 19
71-637 Szczecin

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Krystyna Araszkiewicz
e-mail: krystyna.araszkiewicz@sweco.pl
tel.:+48 664 135 312

Administrator Projektu
Marta Korpyta
e-mail: marta.korpyta@sweco.pl
tel.: +48 605 071 242

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank