Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie - Nowa Sól etap I i II​

Nowa Sól i miejscowość Modrzyca

20.09.2019

PGW WP RZGW we Wrocławiu

Sinohydro Corporation Limited

22 000 Chronionych mieszkańców
31.72 km2 Chroniony obszar
IX 2023 Termin realizacji
Co robimy?

Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców i obszarów położonych wzdłuż doliny Odry, ze szczególnym uwzględnieniem Nowej Soli.

180,66 mln PLN Wartość kontraktu

Przeprowadzona zostanie rozbudowa istniejącego i budowa nowego wału na lewym brzegu Odry powyżej ujścia Czarnej Strugi (na odcinku od km 429,8 do km 432,4 rzeki). Wykonana zostanie rozbudowa wałów Czarnej Strugi do 7,6 km tej rzeki oraz przebudowa przepustów i przejazdów wałowych. Zaplanowano również prace regulacyjne w dolnym biegu Czarnej Strugi i budowę wału przegradzającego dolinę z śluzą wałową i przepompownią.

Zadanie 1B.6/1 Nowa Sól składa się z dwóch etapów.

Etap I obejmuje:

 • ​Rozbudowę lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na długości 2,737km, na odcinku rzeki km 429,85 – 432,40 wraz z budowlami z nim związanymi.,
 • Budowę obiektów związanych funkcjonalnie z lewobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym rzeki Odry,
 • Rozbudowę lewobrzeżnego wału cofkowego rzeki Czarnej Strugi, wraz z budowlami z nim związanymi,​
 • Rozbudowę prawobrzeżnego wału cofkowego rzeki Czarnej Strugi wraz z budowlami z nim związanymi,
 • Regulację koryta rzeki Czarnej Strugi na odcinku km 0,000 – 3,330 rzeki.​

Etap II obejmuje:​

 • Budowę wału rzeki Odry w km rzeki 432,5 – 432,7,
 • Budowę przepompowni przeciwpowodziowej o wydajności 10 m3/s, odprowadzającej wody ze zlewni Czarnej Strugi w okresie wystąpienia wielkich wód w rzece Odrze,
 • Regulację ujściowego odcinka Czarnej Strugi na długości 0,41 km,​
 • Regulację rzeki Czarnej Strugi na odcinku 3+330 – 7+618 tj. na długości 4,288 km,
 • Rozbudowę obustronnych obwałowań rzeki Czarnej Strugi na odcinku 3+705 – 7+618 o łącznej długości 7,05 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Rozbudowę obwałowania Kanału Energetycznego na długości ok. 75 m,
 • Przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanymi obiektami.,
 • Roboty rozbiórkowe.​

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 21 lutego 2018 r. do 7 marca 2018 r.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 14 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót
 2. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych
 4. Wymagania dotyczące jakości i zagospodarowania gruntów
 5. Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu
 6. Wymagania dotyczące wycinki drzew i krzewów
 7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki
 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 9. Szczegółowe wymagania dotyczące robót w korytach cieków
 10. Wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu budowy
 11. Wymagania dotyczące zasad użytkowania wybudowanych obiektów
 12. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska
 13. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
 14. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 15. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 16. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 17. Wymagania dotyczące weryfikacji podziału geodezyjnego stosowanego w PZŚ
 18. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 19. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 2. Ochrony dóbr materialnych
 3. Ochrony powierzchni ziemi
 4. Ochrony klimatu akustycznego
 5. Ochrony powietrza
 6. Ochrony dóbr materialnych
 7. Ochrony zabytków
 8. Ochrony wód i gleby
 9. Ochrony przyrody ożywionej:
 • nadzór zespołu przyrodników;
 • określone terminy wycinki drzew i krzewów;
 • ochrona gąsienic motyla pazia żeglarza;
 • ochrona chronionych gatunków bezkręgowców i/lub nietoperzy;
 • oznakowanie granic płatów siedlisk przyrodniczych;
 • ograniczenie czasu realizacji Zadania;
 • ograniczenie wpływu na stosunki wodne w siedliskach przyrodniczych;
 • zapewnienie możliwości bezpiecznej migracji płazów;
 • odłów i przeniesienie drobnych zwierząt z obszaru realizacji Zadania;
 • nadzór ichtiologiczny nad robotami w korycie Czarnej Strugi;
 • urządzenia zapobiegające śmiertelności ryb w przepompowni;
 • nasadzenia roślinności wodnej w korycie Czarnej Strugi;
 • elementy habitatowe (schroniska dla ryb) w zatoczkach brzegowych w korycie Czarnej Strugi;
 • ukształtowanie bystrotoku w korycie Czarnej Strugi.

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Imię i nazwisko Bartosz Wszołek
e-mail: bartosz.wszolek@wody.gov.pl
tel.: (71) 32 40 965

Administrator Projektu
Imię i nazwisko Norbert Olszewski
e-mail: norbert.olszewski@wody.gov.pl
tel.: (71) 32 40 963

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank