Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu- most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą ​| Kontrakt 1B.5/2

Kostrzyn nad Odrą

16.07.2021

PGW WP RZGW w Szczecinie

Warbud S.A.

> 10 000 Chronionych mieszkańców
106.46 km2 Chroniony obszar
IX 2023 Termin realizacji
Co robimy?

Zadanie dotyczy przebudowy mostu w km 2,45 rzeki Warty, w celu poprawy zimowej osłony przeciwlodowej oraz żeglugi lodołamaczy biorących udział w akcji lodołamania

101,2 mln PLN Wartość kontraktu

Zadanie dotyczy rozbiórki mostu istniejącego i budowy nowego mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31. Zadanie obejmuje ponadto m.in. wykonanie robót towarzyszących w postaci rozbudowy drogi krajowej nr 31 (ul. gen. Wł. Sikorskiego) na dojeździe do mostu, wykonanie niezbędnego zakresu przebudowy sieci (wodociągowej, deszczowej, sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej), jak również oświetlenia drogowego i obiektów mostowych. Istniejący obiekt jest mostem drogowym, który został wybudowany pod koniec XIX wieku jako obiekt 5-przęsłowy – był przebudowywany w 1945 r. (po zburzeniu przęseł w wyniku działań wojennych) oraz w 2000 r. Most w stanie istniejącym utrudnia i niejednokrotnie wstrzymuje prowadzenie zimowej osłony przeciwlodowej oraz żeglugę lodołamaczy biorących udział w akcji lodołamania, wstrzymuje spływ lodu w kluczowych momentach akcji, odcinając lodołamacze stacjonujące poniżej mostu od obszaru prowadzenia lodołamania na Warcie i zatrzymując krę lodową na filarach.

Zadanie podejmuje przebudowę istniejącego obiektu mostowego w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31 Szczecin – Słubice w km 107+211 (ul. Sikorskiego). Przewiduje się budowę mostu, który zapewni prześwit pionowy pod przęsłem żeglownym do poziomu 5,25 powyżej WWŻ. Długość całkowita projektowanego ustroju nośnego wyniesie ok. 302 m. Zaprojektowano obiekt mostowy trójprzęsłowy ciągły o skrzynkowej jednokomorowej konstrukcji nośnej typu extradosed z betonu sprężonego, podwieszonej do pylonów za pomocą lin. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje również:

 • przebudowę odcinka drogi krajowej nr 31,
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego,
 • przebudowę istniejących chodników/ ciągów pieszych,
 • oraz dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe dróg poprzecznych, zjazdów publicznych i indywidualnych.

Infrastruktura drogowa została zaprojektowana w celu dostosowania do rozwiązań przebudowywanego mostu drogowego. Długość planowanego do przebudowy odcinka pasa drogowego wynosi ok. 585 m (włączając odcinek zlokalizowany na moście). W związku z przebudową drogi DK31 nastąpi budowa i przebudowa następujących sieci: kanalizacja deszczowa i ogólnospławna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gazociągowa, elektroenergetyczna nN i SN, teletechniczna. ​

Na czas budowy mostu docelowego wykonany zostanie objazd na moście tymczasowym po stronie południowej istniejącego obiektu (od strony górnej wody). Mostu drogowego na Warcie nie można rozebrać i pozostawić bez odbudowy, ponieważ stanowi jedyną przeprawę drogową przez Wartę w Kostrzynie nad Odrą, łączącą dwie części miasta. Jego rozbiórka bez wcześniejszej budowy mostu tymczasowego spowodowałaby konieczność przebycia dystansu ok. 35 km w celu dojazdu do najbliższego mostu na Warcie.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 29 czerwca 2020 r. do 20 lipca 2020 r.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 22 czerwca 2020 r. do 14 lipca 2020 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji Zadania
 2. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zaplecza budowy oraz dróg, miejsc składowania materiałów i miejsc postojowych
 4. Wymagania dotyczące zagospodarowania mas ziemnych
 5. Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu
 6. Wymagania dotyczące usuwania drzew i krzewów
 7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia
 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 9. Wymagania dotyczące odtworzenia zasobów przyrodniczych po zakończeniu budowy
 10. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska (w tym ograniczenia emisji do środowiska)
 11. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami i ściekami
 12. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 13. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 14. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 15. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 16. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ
 17. Szczególne Wymagania Polityk ES Banku Światowego
 18. Wytyczne postępowania w przypadku obowiązywania w trakcie realizacji robót stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 2. Ochrony dóbr materialnych
 3. Ochrony powierzchni ziemi
 4. Ochrony wód i gleby
 5. Ochrony przyrody ożywionej
 6. Ochrony klimatu akustycznego
 7. Ochrona powietrza
 8. Ochrona przed hałasem
 9. Ochrona zdrowia i życia ludzkiego
 10. Ochrona zabytków – nadzór archeologiczny
 11. Ochrona zasobów przyrodniczych

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW w Szczecinie
e-mail: projektbs@wody.gov.pl
adres: ul. Teofila Firlika 19
71-637 Szczecin

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Polska Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Krystyna Araszkiewicz
e-mail: krystyna.araszkiewicz@sweco.pl
tel.:+48 664 135 312

Administrator Projektu
Marta Korpyta
e-mail: marta.korpyta@sweco.pl
tel.: +48 605 071 242

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank