Budowa bazy postojowo – cumowniczej dla lodołamaczy ​| Kontrakt 1B.3/1

Szczecin

31.03.2022

PGW WP RZGW w Szczecinie

STRABAG Sp. z o.o.

> 10 000 Chronionych mieszkańców
106.46 km2 Chroniony obszar
IV 2023 Termin realizacji
Co robimy?

Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy w Szczecinie przy ul. Karpiej.

26,65 mln PLN Wartość kontraktu

Budowa planowanej bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy ma na celu zapewnienie odpowiedniego miejsca postoju i obsługi lodołamaczy, zapewniających bezpieczeństwo przed powodziami zatorowymi na rzece Odrze. Lodołamacze będą eksploatowane jedynie w okresie zimowym, w zależności od warunków atmosferycznych, w przypadku konieczności podjęcia akcji lodołamania. W pozostałym okresie lodołamacze będą jedynie utrzymywane. W chwili obecnej lodołamacze są bazowane w różnych lokalizacjach, co znacząco utrudnia koordynację i prowadzenie skutecznej akcji lodołamania. Przy nabrzeżu planuje się również tankowanie lodołamaczy. Będzie się ono odbywać przy użyciu cystern, do poruszania których przygotowano układ drogowy. Zadanie zlokalizowane będzie na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w południowej części miasta Szczecina przy ul. Karpiej, bezpośrednio na brzegu odnogi Odry – Regalicy. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej bazy dla lodołamaczy znajduje się istniejąca baza nadzoru wodnego w Szczecinie.

W ramach przedmiotowej inwestycji w perspektywie czasowej POPDOW przewiduje się realizację I Etapu:​

 • rozbiórkę istniejącej infrastruktury działkowej, istniejących nabrzeży basenu postojowego, oraz istniejących umocnień brzegowych wzdłuż rzeki Regalicy,​
 • budowę nabrzeża postojowo – cumowniczego dla lodołamaczy, o długości ca. 140 m, z miejscami do cumowania 8 szt. jednostek lodołamaczy,
 • przebudowę istniejącego basenu manewrowo – postojowego,
 • budowę budynku magazynowo – warsztatowego z częścią socjalną i biurową, ​
 • budowę wiaty magazynowej,
 • budowę 1 budynku garażowego,
 • zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ​
 • roboty czerpalne w basenie manewrowo – postojowym i przy projektowanym nabrzeżu postojowo – cumowniczym.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 7 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 7 lutego 2020 r. 24 lutego 2020 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji Zadania
 2. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zaplecza budowy oraz dróg, miejsc składowania materiałów i miejsc postojowych
 4. Wymagania dotyczące zagospodarowania gruntów urobku z pogłębiania
 5. Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu
 6. Wymagania dotyczące wycinki drzew i krzewów oraz trzcinowisk
 7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki
 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 9. Wymagania dotyczące odtworzenia terenów zielonych po zakończeniu budowy
 10. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska (w tym ograniczenia emisji do środowiska)
 11. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
 12. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 13. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 14. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 15. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy
 16. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ
 17. Strategie zarządzania, plany wdrażania ESHS i szczególne wymagania polityk ESHS

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 2. Ochrony dóbr materialnych
 3. Ochrony powierzchni ziemi
 4. Ochrony gleby i wód
 5. Ochrony klimatu akustycznego
 6. Ochrony przyrody ożywionej
 7. Ochrony powietrza
 8. Ochrony zabytków

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW w Szczecinie
e-mail: projektbs@wody.gov.pl
adres: ul. Teofila Firlika 19
71-637 Szczecin

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Krystyna Araszkiewicz
e-mail: krystyna.araszkiewicz@sweco.pl
tel.:+48 664 135 312

Administrator Projektu
Marta Korpyta
e-mail: marta.korpyta@sweco.pl
tel.: +48 605 071 242

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank