Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie | Kontrakt 1B.8

Krosno Odrzańskie

12.01.2021

PGW WP RZGW we Wrocławiu

Budimex S.A

1012 Chronionych mieszkańców
0.6 km2 Chroniony obszar
X 2023 Termin realizacji
Co robimy?

Celem realizacji inwestycji jest poprawa zabezpieczenia przed powodzią południowej części miasta Krosno Odrzańskie

161,74 mln PLN Wartość kontraktu

Zadanie dotyczy budowy 9 nowych opaskowych wałów przeciwpowodziowych, murów oporowych i systemów mobilnej ochrony przeciwpowodziowej oraz rozbudowy lub przebudowy kanałów ulgi wraz z instalacją klap przeciwcofkowych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Łączna długość wybudowanych i rozbudowywanych odcinków wałów nad Odrą wyniesie 6 kilometrów, a kanałów ulgi 2,5 kilometra. Dodatkowo dla mieszkańców powstaną także schody skarpowe w dziesięciu lokalizacjach oraz drogi serwisowe, które będą mogły być wykorzystywane przez lokalną społeczność oraz turystów jako ciągi pieszo-rowerowe. W ramach Zadania przewidziano budowę wałów pierścieniowych, które otaczały będą i chroniły przed zalewem wyłącznie poszczególne zabudowane obszary południowego Krosna Odrzańskiego. Nowobudowane wały nie będą natomiast ograniczały naturalnych zalewów na pozostałym obszarze zalewowym oraz nie będą stanowiły przeszkody migracyjnej dla organizmów wodnych.

Celem realizacji Zadania jest poprawa zabezpieczenia przed powodzią południowej części miasta Krosno Odrzańskie. Przy obecnym stanie ochrony przeciwpowodziowej Krosna Odrzańskiego, w przypadku wystąpienia wody stuletniej (p=1%) zagrożonych jest 1 012 mieszkańców. Zagrożonych powodzią jest kilkaset budynków, w tym przede wszystkim budynki mieszkalne w obszarze o powierzchni około 60 ha. Ochroną objęte zostanie również 31 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Realizacja inwestycji podniesie stopień bezpieczeństwa dla ponad 10 tysięcy mieszkańców Krosna Odrzańskiego.

Trasa inwestycji w odniesieniu do nurtu rzeki Odry przebiega na jej odcinku w km od 513,5 do 514,7.

 • Budowa nowych urządzeń przeciwpowodziowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Budowa dziewięciu nowych wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości L ~ 5,9km,​
 • Odbudowa oraz przebudowa czterech kanałów ulgi o łącznej długości​ L ~ 2,5km wraz z instalacją klap przeciwcofkowych na istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • Usunięcie kolizji urządzeń przeciwpowodziowych z sieciami wod-kan, gaz, elektroenergetycznymi i teletechnicznymi.​

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 23 czerwca 2020 r. do 14 lipca 2020 r.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 26 sierpnia 2020 r. do 09 września 2020 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania związane z lokalizacją i ograniczeniem powierzchni miejsc zajęć czasowych
 2. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji zadania
 3. Organizację terenu budowy, zaplecza budowy, magazynów i placów składowych
 4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 5. Zasady postępowania z humusem i rekultywacji terenów
 6. Wymagania dotyczące wycinek i ochrony drzew i krzewów
 7. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
 8. Wymagania związae z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się i likwidacją inwazyjnych gatunków
 9. Zasady prowadzenia prac w korytach cieków
 10. Wymagania dotyczące zapobieganiia zanieczyszczeniu środowiska
 11. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 12. Wymagania dotyczące zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 13. Wymagania dotyczące personelu wykonawcy zaangażowanego w realizacje PZŚ
 14. Wymagania wynikajace z pozwolenia wodniprawnego
 15. Szczególne wymagania Polityk ES Banku Światowego
 16. Wytyczne postępowania w przypadku obowiązywania w trakcie robót stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu
 2. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 3. Ochrony dóbr materialnych
 4. Ochrony powierzchni ziemi
 5. Ochrony wód i gleb
 6. Zasad postępowania z humusem
 7. Zasad rekultywacji terenów
 8. Zasad dot. badań i postępowania z osadami z koryt cieków
 9. Ochrony zasobów przyrodniczych
 10. Ochrony wód powierzchniowych
 11. Ochrony jakości powietrza
 12. Ochrony przed emisją hałasu
 13. Ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego
 14. Polityki ESH
 15. Ochrony zasobów przyrody ożywionej:
 • nadzór przyrodniczy,
 • oznakowanie granic siedlisk przyrodniczych,
 • przenoszenie chronionych gatunków poza obszary robót,
 • ograniczenie przypadkowej śmiertelności płazów i zwierząt,
 • ochrona gatunków chrząszczy i nietoperzy,
 • ochrona ichtiofauny – warunki prowadzenia prac odmuleniowych / pogłebiarskich,
 • ochrona siedlisk przyrodniczych.

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Imię i nazwisko Bartosz Wszołek
e-mail: bartosz.wszolek@wody.gov.pl
tel.: (71) 32 40 965

Administrator Projektu
Imię i nazwisko Norbert Olszewski
e-mail: norbert.olszewski@wody.gov.pl
tel.: (71) 32 40 963

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank