WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław | Kontrakt 1B.7

województwo dolnośląskie, gmina Czernica, Długołęka i Wrocław

19.03.2020

PGW WP RZGW we Wrocławiu

Skanska S.A.

kilka tysięcy Chronionych mieszkańców
11 km2 Chroniony obszar
VI 2023 Termin realizacji
Co robimy?

Ochrona przed powodzią powstałą w obrębie zlewni rzeki Odry poprzez zabezpieczenie przyległych do rzeki Widawy terenów przed zalaniem wodami przerzucanymi z rzeki Odry do doliny rzeki Widawy.

126,44 mln PLN Wartość kontraktu

Inwestycja jest realizowana na terenie miasta Wrocławia, gdzie zaprojektowano początkowy odcinek wału przeciwpowodziowego lewobrzeżnego oraz na terenie powiatu wrocławskiego, gdzie usytuowana jest większa część inwestycji.​ W swoim zakresie obejmuje budowę nowych obwałowań na długości 11,00 km, rozbudowę istniejących obwałowań na długości 2,0 km wraz z infrastrukturą inżynieryjną oraz rozbudową lub przebudową okolicznych dróg publicznych.​ Realizacja tego zadania stanowi dopełnienie kompleksowego systemu ochrony przed powodzią Wrocławia i ościennych gmin, realizowanego w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (km 21+500 – 30+000). Modernizacja wałów Widawy dodatkowo zabezpieczy mieszkańców aglomeracji wrocławskiej przed powodzią

W ramach Zadania zostaną wykonane następujące elementy systemu ochrony przed powodzią oraz inne powiązane z nimi działania:

 • Budowa nowych wałów przeciwpowodziowych wzdłuż prawego i lewego brzegu rzeki Widawy o konstrukcji ziemnej, na odcinkach o łącznej długości 9,73 km,
 • Budowa ścianek szczelnych (ścianek przeciwpowodziowych) na trzech odcinkach o łącznej długości 1,28 km,
 • Rozbudowa i uszczelnienie istniejącego lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Widawy ”Przerowa L” na długości 2,23 km wraz z przebudową i budową infrastruktury inżynieryjnej,
 • Budowa, rozbudowa lub remont dróg wewnętrznych i przejazdów wałowych związanych z obsługą komunikacyjną budowli hydrotechnicznych,
 • Przebudowa jazu Przerowa w celu przystosowania do pełnienia funkcji bramy przeciwpowodziowej,
 • Udrożnienie mostu drogowego wzdłuż ul. Rzecznej w Kiełczówku poprzez udrożnienie koryta rzeki Widawy oraz wykonanie nowych ubezpieczeń na: powierzchni międzywala, skarpach brzegów rzeki i skarpach nasypu drogowego w obrębie przyczółków mostowych,
 • Udrożnienie mostu drogowego wzdłuż ul. Wilczyckiej w Wilczycach poprzez udrożnienie koryta rzeki Widawy oraz wykonanie nowych ubezpieczeń na: powierzchni
  międzywala, skarpach brzegów rzeki i skarpach nasypu drogowego w obrębie przyczółków mostowych. Dodatkowo w ramach udrożnienia zostanie wykonane przejście dla zwierząt,
 • Budowa ubezpieczeń koryta rzeki Widawy i terenu międzywala (skarp i ich krawędzi) powyżej i poniżej jazu Kiełczówek poprzez udrożnienie koryta rzeki oraz wykonanie nowych ubezpieczeń,
 • Odprowadzenie wód z potoku Mrówka (Kanału Granicznego) do rzeki Widawy, poprzez odcinkową regulację (130 m), wykonanie nowego ujściowego odcinka (105 m) oraz likwidacji cieku w miejscu kolizji z projektowaną inwestycją (55 m),
 • Dostosowanie Młynówki Kiełczowskiej do projektowanego systemu ochrony przeciwpowodziowej z odprowadzeniem wód do rzeki Widawy poprzez budowę nowego koryta Młynówki Kiełczowskiej (ok. 214 m), budowę trzech przepustów wałowych na Młynówce, likwidację odcinków Młynówki Kiełczowskiej kolidujących z inwestycją (ok. 220 m) oraz budowę koryta (ok. 40 m) łączącego pozostałą część Młynówki Kiełczowskiej z korytem Mrówki (Kanałem Granicznym),
 • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zabudowań usługowych na działce nr 313 obręb Wilczyce (dawniej Sielska Zagroda),
 • Rozbudowa, przebudowa lub przełożenie istniejących dróg publicznych, w tym odcinków ul. Wilczyckiej, ul. Topolowej i ul. Rzecznej. Parametry techniczne przebudowywanych odcinków zostaną dostosowane do parametrów istniejących dróg,
 • Budowa rowów i drenaży odwodnieniowych, konserwacja lub remont istniejących rowów odwodnieniowych oraz likwidacja odcinków rowów kolidujących z inwestycją. W ramach Zadania projektowanych jest łącznie ok. 3,8 km nowych rowów lub drenaży odwodnieniowych. Objętych konserwacją zostanie ok. 2,2 km istniejących rowów odwodnieniowych. Natomiast kolidujące z inwestycją rowy odwodnieniowe zostaną zlikwidowane na odcinkach o łącznej długości 0,8 km,
 • Wykonanie 6 zbiorników wodnych stanowiących kompensację za zniszczone w ramach realizacji Zadania oczka/zbiorniki wodne,
 • Wykonanie zastępczych nasadzeń roślinności wysokiej (nasadzenia drzew, krzewów i odtworzenie płatów siedliska 91F0) stanowiących kompensację przyrodniczą dla przewidzianych do wycinki drzew i krzewów w związku z lokalizacją nowych odcinków wałów,
 • Remont jazu zasuwowego Kiełczówek (Zakres robót związany z remontem jazu zasuwowego Kiełczówek został już zrealizowany w 2017 roku i nie stanowi przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy robót Zadania „1B.7 WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław”).

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 30 stycznia 2019 r. do 20 lutego 2019 r
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 03 grudnia 2018 r. do 18 grudnia 2018 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania związane z lokalizacją i ograniczeniem powierzchni miejsc zajęć czasowych
 2. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji zadania
 3. Organizację tereny budowy, zaplecza budowy, magazynów i placów składowych
 4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 5. Zasady postępowania z humusem i rekultywacji terenów
 6. Wymagania dotyczące wycinek i ochrony drzew i krzewów
 7. Wymagania dotyczące postęopowania z odpadami
 8. Wymagania związane z zapobieganiem rozprzeszczenianiu się i likwidacją inwazyjnych gatunków
 9. Zasad prowadzenia prac w korytach cieków
 10. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska
 11. Wymagania dotyczące ochrony zasobów kultury
 12. Wymagania dotyczące zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 13. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 14. Wymagania wynikające z pozwolenia wodno-prawnego

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu
 2. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 3. Ochrony dób materialnych
 4. Ochrony wód powierzchniowych
 5. Zasad rekultywacji terenów
 6. Ochrona wód i gleb
 7. Zasad dot. badań i postępowania z osadami z koryt cieków
 8. Ochrony zasobów przyrodniczych
 9. Ochrony jakości powietrza
 10. Ochrony gleb, gruntów i wód powierzchniowych
 11. Ograniczeń przed emisją hałasu
 12. Ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego
 13. Ochrony zasobów przyrody ożywionej:
 • nadzór przyrodniczy – w którego skład wejdą następujący eksperci: fitosocjolog, ichtiolog, herpetolog, entomolog, chiropterolog, ornitolog oraz teriolog;
 • ochrona i zabezpieczenie płatów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków przylegających do obszarów robót;
 • oznakowanie granic siedlisk przyrodniczych;
 • ochrona nietoperzy w obrębie mostu wzdłuż ul. Rzecznej;
 • przenoszenie chronionych gatunków poza obszary robót;
 • zasady oraz ograniczone terminy wykonywania prac w korytach cieków;
 • ochrona siedlisk płazów;
 • odtworzenie roślinności w obrębie zbiornika wyrównawczego;
 • ochrona cennych gatunków chrząszczy;
 • zapewnienie warunków migracji zwierząt;
 • prace przy tym zadaniu zostały zaprojektowane tak, aby zachować lokalny ekosystem, w tym zadrzewienia, jak dęby szypułkowe oraz inne drzewa będące siedliskiem pachnicy dębowej Osmoderma eremita i kozioroga dębosza Cerambyx cerdo.

Aby zrekompensować ewentualne przyrodnicze straty, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, zostanie zasadzonych 3,5 ha krzewów i 5500 drzew.

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Imię i nazwisko Maciej Krzeszowski
e-mail: maciej.krzeszowski@sweco.pl
tel.:.607798912

Administrator Projektu
Imię i nazwisko Adrianna Kucharzów-Głogowska
e-mail: adrianna.kucharzow@wody.gov.pl
tel.:71 32 40 963

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank