Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania | Kontrakt nr. 1B.2

Słubice, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Mieszkowice oraz Cedynia

27.09.2021

PGW WP RZGW w Szczecinie

BUDIMEX S.A.

> 10 000 Chronionych mieszkańców
106.46 km2 Chroniony obszar
XII 2023 r. Termin realizacji
Co robimy?

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie modernizacji zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej, na podstawie wypracowanej przez stronę polską i niemiecką koncepcji regulacji Odry. Celem inwestycji jest stworzenie możliwości bezpiecznej pracy dla lodołamaczy oraz umożliwienie odprowadzenia lodu z Odry do Morza Bałtyckiego.

247,5 mln PLN Wartość kontraktu

Prace modernizacyjne w zakresie zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej będą prowadzone w obrębie wybranych odcinków uzgodnionych pomiędzy Polską a Niemcami w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim, podpisanej w Warszawie 27 kwietnia 2015 r. Uzgodniono, że w pierwszej kolejności zostaną zmodernizowane najbardziej newralgiczne z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej odcinki Odry granicznej.

W ramach prac zaplanowano kompleksową przebudowę istniejącej i zniszczonej zabudowy hydrotechnicznej, granicznego odcinka rzeki Odry, w tym przede wszystkim:

 • przebudowę 171 ostróg,
 • budowę 21 nowych ostróg,
 • oraz m.in. budowę umocnień brzegu.

Obszar realizacji zadania podzielono na 5 niezależnych odcinków, które będą realizowane punktowo na terenie gmin: Słubice, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Mieszkowice oraz Cedynia.

Inwestycja jest realizowana w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz środków budżetu państwa.

 

ETAP I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania.
Zadanie składa się z 5 odcinków.
Roboty wskazane do dofinansowania w ramach środków UE obejmą 3 miejsca priorytetowe:​

 • Odcinek 1: km 581,0 – 585,7 rzeki Odra, ​
 • Odcinek 2: km 604,0 – 605,0 rzeki Odra, ​
 • Odcinek 4: km 645,5 – 654,0 rzeki Odra​.

Pozostałe odcinki:​

 • Odcinek 3: km 613,5 – 614,7 rejon m. Kostrzyn nad Odrą;​
 • Odcinek 5: km 654,0 – 663,0 m. rejon m. Stara Rudnica-Osinów Dolny​

Planowane są do realizacji w ramach środków Banku Światowego.​

ETAP II –Modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej
Realizacja zadania dotyczyć będzie 4 odcinków:

 • km 683,0 – 668,0;
 • km 617,6 – 614,7;
 • km 613,5 – 605,0;
 • km 604,0 – 600,4 .​

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 13 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 17 sierpnia 2020 r. do 8 września 2020 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania dotyczące zasad pozyskania terenu
 2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 3. Wymagania dotyczące postępowania z masami ziemnymi pozyskanymi w trakcie robót
 4. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji zadania
 5. Wymagania dotyczące organizacji terenu budowy, zaplecz budowy, placów składowych
 6. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
 7. Wymagania dotyczące wycinek i ochrony drzew i krzewów
 8. Wymagania dotyczące zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska
 9. Wytyczne związane z ograniczeniem uciążliwości dla środowiska poprzez stosowanie odpowiednich materiałów i technologii
 10. Wytyczne związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania się gatunków obcych
 11. Wymagania dotyczące rekultywacji miejsc zajęć czasowych
 12. Wymagania dotyczące zabytków kultury
 13. Wymagania dotyczące zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 14. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy
 15. Szczególne wymagania Polityk ES Banku Światowego
 16. Wytyczne postępowania w przypadku obowiązywania w trakcie realizacji robót stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu
 2. Ochrony zasobów przyrody ożywionej
 3. Ochrony zasobów przyrody ożywionej – biologiczne i hydromorfologiczne elementy stanu wód oraz gatunki chronione
 4. Ogólnych zasad ochrony zasobów przyrody ożywionej – ochrona metaplantacja grzybieńczyka wodnego Nymphoides pellata
 5. Ogólnych zasad ochrony zasobów przyrody ożywionej – ochrona mięczaków wodnych i ichtiofauny
 6. Ogólnych zasad ochrony zasobów przyrody ożywionej – ochrona chiropterofauny
 7. Ogólnych zasad ochrony zasobów przyrody ożywionej – ochrona herpetofauny
 8. Ogólnych zasad ochrony zasobów przyrody ożywionej – ochrona ornitofauny
 9. Ogólnych zasad ochrony zasobów przyrody ożywionej – ochrona herpetofauny
 10. Ogólnych zasad ochrony zasobów przyrody ożywionej – ochrona drzew
 11. Ogólnych zasad ochrony zasobów przyrody ożywionej – ochrona chronionych gatunków chrząszczy
 12. Ogólnych zasad ochrony zasobów przyrody ożywionej – ochrona flory rodzimej
 13. Ochrony siedliska przyrodniczego 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All. Bidention tripartite i gatunku charakterystycznego nadbrzeżycy nadrzecznej (Corrigiola litoralis L.)
 14. Ochrony wód powierzchniowych
 15. Ochrony dóbr materialnych
 16. Ochrony powierzchni ziemi
 17. Ochrony przed hałasem
 18. Ochrony gruntu i wód podziemnych oraz powierzchniowych
 19. Ochrony powietrza
 20. Ochrony wartości archeologicznych
 21. Ogólnych ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW w Szczecinie
e-mail: projektbs@wody.gov.pl
adres: ul. Teofila Firlika 19
71-637 Szczecin

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Polska Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Krystyna Araszkiewicz
e-mail: krystyna.araszkiewicz@sweco.pl
tel.:+48 664 135 312

Administrator Projektu
Marta Korpyta
e-mail: marta.korpyta@sweco.pl
tel.: +48 605 071 242

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank