Prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko​ | Kontrakt 3A.3

Kraków

21.01.2020

PGW WP RZGW w Krakowie

Keller Polska Sp. z o. o.

3 000 Chronionych mieszkańców
3 000 000 m2 Chroniony obszar
2022 Termin realizacji
Co robimy?

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów zawala, tj. miasta Kraków oraz Skawina i obszarów w jego obrębie.

4,74 mln EUR​ Wartość kontraktu

Planowane prace zgodnie z Kontraktem obejmują rozbudowę polegającą na podwyższeniu i poszerzeniu korpusu obwałowań na trzech odcinkach:

 • Zadanie nr 1 km 60+325 do km 61+662 (km ewidencyjny wału) na długości 1337 m; km 59+735 – 62+000 (km rzeki); maksymalne podwyższenie korony obwałowania wynosi około 0,65 m,
 • Zadanie nr 2 km 62+017 do km 63+183 (km ewidencyjny wału) na długości 1166 m; km 63+080 – 63 865 (km rzeki); maksymalne podwyższenie korony obwałowania wynosi około 0,4 m,
 • Zadanie nr 3 km 63+779 do km 65+160 (km ewidencyjny wału) na długości 1381 m; km 64+211 – 66+300 (km rzeki) maksymalne podwyższenie korony obwałowania wynosi około 0,4 m.

Ponadto w ramach projektowanego Kontraktu planuje się budowę lub rozbudowę zjazdów i przejazdów wałowych polegającą na ich poszerzeniu, przedłużeniu i dowiązaniu do korony rozbudowywanych wałów. Planowana jest także przebudowa/rozbudowa lub budowa innych obiektów wałowych, przesłon przeciwfiltracyjnych.

PRACE W RAMACH INWESTYCJI OBEJMUJĄ M.IN.​

 • rozbudowę polegającą na podwyższeniu i poszerzeniu korpusu obwałowań na trzech odcinkach o łącznej długości ok. 3 884 m;,
 • budowę przesłony przeciwfiltracyjnej w podłożu wału oraz uszczelnienie korpusu wału bentomatą,
 • budowę lub rozbudowę zjazdów, wjazdów i przejazdów wałowych polegająca na ich poszerzeniu, przedłużeniu i dowiązaniu do korony rozbudowywanych wałów,
 • utwardzenie dróg na koronie wału, przejazdach i zjazdach wałowych oraz półkach wałowych;,
 • budowę pasów technologicznych od strony zawala i międzywala i dróg technologicznych w międzywalu;,
 • przebudowę/rozbudowę lub budowę innych obiektów wałowych.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 23 maja 2019 r. do 5 czerwca 2019 r. W dniu 6 czerwca 2019 r. odbyło się otwarte spotkanie.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od dnia 12 czerwca 2019 r. do 2 lipca 2019 r. Otwarte spotkanie odbyło się 4 lipca 2019 r.
  35

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót
 2. Wynagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Kontraktu
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych
 4. Wymagania dotyczące jakości i zagospodarowania gruntów
 5. Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu / gruntu mineralnego
 6. Wymagania dotyczące usuwania (wycinki) drzew i krzewów
 7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drze i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia (wycinki)
 8. Wymagania dotyczące zebezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 9. Wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu budowy
 10. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska
 11. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
 12. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 13. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 14. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 15. Wymagania dotyczące personelu wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 16. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ
 17. Wymagania po zakończeniu robót
 18. Pozostałe wymagania z zakresu ESHS

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi
 2. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 3. Ochrony dóbr materialnych
 4. Ochrony wód i gleb
 5. Ochrony siedlisk
 6. Ochrony środowiska gruntowowodnego
 7. Ochrony klimatu akustycznego
 8. Ochrony powietrza
 9. Ochrony zabytków
 10. Ochrony zasobów przyrody ożywionej:
 • nadzór środowiskowy;
 • terminy usuwania (wycinki) drzew i krzewów;
 • inwentaryzacja przyrodnicza;
 • ograniczenie czasu realizacji Kontraktu;
 • zabezpieczenie obszaru realizacji Kontraktu przed wkraczaniem drobnych zwierząt;
 • kontrole miejsc mogących stanowić pułapki dla drobnych zwierząt;
 • zapewnienie możliwości bezpiecznej migracji płazów;
 • odłów i przeniesienie drobnych zwierząt z obszaru realizacji Kontraktu;
 • przenoszenie gatunków chronionych;
 • odtwarzanie warstwy humusu i terenów zieleni oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;
 • pielęgnacja obszarów trawiastych.

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

 

 

Inwestor
PGW WP RZGW w Krakowie
e-mail: krakow@wody.gov.pl
adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

Konsultant Wsparcia Technicznego
AECOM

Kierownik Projektu
Barbara Chammas
e-mail: barbara.chammas@aecom.com
tel.: +48 12 347 07 50

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank