Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Serafa 2 | Kontrakt 3A.2/4

Kraków

27.10.2021

PGW WP RZGW w Krakowie

Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno - Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o.; Partner: SARIVO Infrastruktura sp. z o.o.

2400 Chronionych mieszkańców
16 500 ha2 Chroniony obszar
2022 Termin realizacji
Co robimy?

Planowane prace obejmują budowę zbiornika małej retencji Serafa 2 na potoku Malinówka, w województwie małopolskim, w powiecie Miasto Kraków oraz powiecie wielickim, w gminach miejskich Kraków i Wieliczka.

6,16 mln PLN Wartość kontraktu

Celem inwestycji jest bezpośrednia poprawa ochrony przeciwpowodziowej terenów poniżej zbiornika. Zbiornik Serafa2 będzie pracował w kaskadzie obejmującej łącznie pięć suchych zbiorników małej retencji w dorzeczu rzeki Serafy: dwóch na rzece Serafie (istniejący zbiornik Bieżanów i planowany zbiornik Serafa 2) i trzech na potoku Malinówka (planowane zbiorniki Malinówka 1, Malinówka 2 i Malinówka 3). Celem budowy całej kaskady pięciu zbiorników jest poprawa ochrony powodziowej w dolinie rzeki Serafy, w tym w szczególności na terenach osiedla Złocień i Stary Bieżanów ​ w Krakowie, gdzie mieszkańcy w największym stopniu doświadczyli skutków powodzi, w 2010 roku byli wówczas zalani wodami powodziowymi sześciokrotnie.

Teren planowanej budowy suchego zbiornika Serafa 2 położony jest w granicach miasta Wieliczka, w obrębie ewidencyjnym Wieliczka 2. Czasza zbiornika zaprojektowana została w naturalnej dolinie rzeki Serafy, ok. 150 m w górę rzeki od granicy miasta Wieliczka i miasta Krakowa oraz ok. 1 km w górę rzeki od ujścia potoku Malinówka, na terenie ograniczonym od południa ul. Krakowską, a od północy – linią kolejową Kraków-Wieliczka.

W zakres Kontraktu na roboty 3A.2/1 wchodzą następujące elementy:

 • budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Serafa 2 (o powierzchni ok. 2,4 ha), wraz z zaporą ziemną (czołową i boczną) z przesłoną w korpusie i podłożu, urządzeniami przelewowo-upustowymi, kładką pieszo-jezdną oraz niecką wypadową;
 • budowa rowów, w tym rowu opaskowego;
 • budowa przepustu;
 • budowa ścianki szczelnej oporowej (wraz z drenażem) na prawym brzegu zbiornika;
 • budowa punktów pomiarowych przepływu wody wraz z miejscowym umocnieniem (ubezpieczeniem) skarp koryta rzeki Serafy;
 • przebudowa urządzeń wodnych (rowów);
 • przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia (SN);
 • kształtowanie koryta rzeki Serafy na dwóch odcinkach (koryto dopływowe i odpływowe);
 • budowa tymczasowego koryta obiegowego rzeki Serafy (wraz z tymczasowym przepustem);
 • kształtowanie (makroniwelacja) terenu w czaszy suchego zbiornika;
 • budowa dróg eksploatacyjnych i zjazdu do czaszy suchego zbiornika;
 • zabezpieczenie odcinków istniejącej sieci wodociągowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od dnia 27 października2020 r. do 17 listopada 2020 r. W dniu 17 listopada 2020 r. odbyło się otwarte spotkanie.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – 0d dnia 18 stycznia 2021 r. do 8 lutego 2021 r. W dniu 9 lutego 2021 r. odbyło się otwarte spotkanie.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera m. in.:

 1. Wymagania dotyczące wykupów i odszkodowań
 2. Wymagania dotyczące dróg dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technolog
 4. Wymagania dotyczące wycinki drzew i krzewów
 5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki
 6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 7. Wymagania dotyczące zagospodarowania gruntów (w tym warstwy humusu)
 8. Wymagania dotyczące rekultywacji terenu i eksploatacji po zakończeniu robót oraz nasadzeń zastępczych drzew i krzewów
 9. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego
 10. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji zanieczyszczeń do powietrza
 11. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji hałasu
 12. Wymagania dotyczące postępowania z odpadam
 13. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 14. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 15. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 16. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 17. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót i wdrażania PZŚ
 18. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ
 19. Pozostałe wymagania z zakresu ES

Realizując Kontrakt spełniamy m. in. wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu
 2. Ochrony gleby i wód
 3. Ochrony dóbr materialnych
 4. Ochrony przyrody ożywionej
 5. Ochrony zdrowia i bezpiecz. ludzi
 6. Ochrony dóbr materialnych
 7. Ochrony klimatu akustycznego
 8. Ochrony powietrza
 9. Ochrony zabytków

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW w Krakowie
e-mail: krakow@wody.gov.pl
adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

Konsultant Wsparcia Technicznego
AECOM

Kierownik Projektu
Barbara Chammas
e-mail: barbara.chammas@aecom.com
tel.: +48 12 347 07 50

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank