Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej | Kontrakt 3A.4

Kraków

05.08.2021

PGW WP RZGW w Krakowie

SKANSKA S.A.

3000 Chronionych mieszkańców
1 920 000 m2 Chroniony obszar
XII 2022 r. Termin realizacji
Co robimy?

Inwestycja dotyczy budowy przebudowy i rozbudowy istniejącego wału przeciwpowodziowego na prawym brzegu Wisły powyżej i poniżej portu Płaszów w Krakowie, wraz z budową bramy przeciwpowodziowej na kanale dopływowym do portu Płaszów.

30,1 mln PLN Wartość kontraktu

Realizacja kontraktu wynika z potrzeby zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów zabudowanych na prawym brzegu Wisły w granicach miasta Krakowa oraz ograniczenia strat powodziowych na ww. obszarach, poprzez poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego na prawym brzegu Wisły w Krakowie powyżej i poniżej portu Płaszów (tj. na odcinku pomiędzy stopniem wodnym Dąbie a początkiem wału przeciwpowodziowego planowanego do modernizacji w ramach Kontraktu na roboty 3A.1/2 – Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie – Odcinek 3, dotyczący rozbudowy prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego Wisły od portu Płaszów do stopnia wodnego Przewóz).

Kontrakt na roboty 3A.4 dotyczy przebudowy i rozbudowy prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego Wisły powyżej i poniżej kanału dopływowego do portu Płaszów w Krakowie (na odcinku od stopnia wodnego Dąbie do planowanej bramy przeciwpowodziowej w porcie Płaszów oraz od projektowanej bramy przeciwpowodziowej do istniejącego wału przeciwpowodziowego na prawym brzegu Wisły poniżej portu Płaszów – łącznie ok. 290 m długości wału) oraz budowy bramy przeciwpowodziowej na kanale dopływowym do portu Płaszów.

W zakres Kontraktu na roboty 3A.4 wchodzą następujące elementy:

 • przebudowa i rozbudowa istniejącego wału przeciwpowodziowego na prawym brzegu Wisły powyżej i poniżej portu Płaszów, o łącznej długośc ok. 290 m (podwyższenie i poszerzenie korony wału, wykonanie przesłony przeciwiltracyjnej, połączenie wału z projektowaną bramą przeciwpowodziową i sąsiednimi obiektami;
 • przebudowa i rozbudowa istniejących zjazdów i przejazdów wałowych;
 • rozbiórka obiektów zlokalizowanych na korpusie lub w bezpośrednim sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego;
 • ubezpieczenie narzutem kamiennym odcinka prawego brzegu Wisły poniżej elektrowni wodnej na stopniu Dąbie;
 • budowa bramy przeciwpowodziowej na wylocie kanału portowego w porcie Płaszów;
 • budowa kładki eksploatacyjnej nad bramą przeciwpowodziową;
 • wykonanie kierownic z brusów stalowych na wejściu i wyjściu z bramy przeciwpowodziowej;
 • budowa nabrzeża na prawym brzegu kanału portowego poniżej projektowanej bramy przeciwpowodziowej;
 • ubezpieczenie skarp i dna kanału portowego powyżej i poniżej projektowanej bramy przeciwpowodziowej;
 • przebudowa i budowa placów i dróg eksploatacyjnych w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego i bramy przeciwpowodziowej;
 • przebudowa, zabezpieczenie, rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznych oraz sieci teletechnicznej;
 • makroniwelacja terenu międzywala i zawala.

Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od dnia 18 sierpnia 2020 r. do 7 września 2020 r. W dniu 7 września 2020 r. odbyło się otwarte spotkanie (webinarium).

Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – 0d dnia 27 sierpnia 2020 r do dnia 17 września 2020 r. W dniu 18 września 2020 r. odbyło się otwarte spotkanie (webinarium).

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera m. in.:

 1. Wymagania dotyczące wykupów i odszkodowań
 2. Wymagania dotyczące dróg dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technolog
 4. Wymagania dotyczące usuwania drzew i krzewów
 5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia
 6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 7. Wymagania dotyczące zagospodarowania gruntów (w tym warstwy humusu)
 8. Wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu robót
 9. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego
 10. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji zanieczyszczeń do powietrza
 11. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji hałasu
 12.  Wymagania dotyczące postępowania z odpadam
 13. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 14. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 15. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 16. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 17. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót i wdrażania PZŚ
 18. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ
 19. Pozostałe wymagania z zakresu ES

Realizując Kontrakt spełniamy m. in. wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu,
 2. Ochrony gleby i wód,
 3. Ochrony dóbr materialnych,
 4. Ochrony przyrody ożywionej
 5. Ochrony zdrowia i bezpiecz. ludzi,
 6. Ochrony dóbr materialnych
 7. Ochrony klimatu akustycznego
 8. Ochrony powietrza
 9.  Ochrony zabytków

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW w Krakowie
e-mail: krakow@wody.gov.pl
adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

Konsultant Wsparcia Technicznego
AECOM

Kierownik Projektu
Barbara Chammas
e-mail: barbara.chammas@aecom.com
tel.: +48 12 347 07 50

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank