Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla huty im. Sendzimira w Krakowie | Kontrakt 3A.5

Kraków

PGW WP RZGW w Krakowie

180 Chronionych mieszkańców
3 030 000 m2 Chroniony obszar
2022 Termin realizacji
Co robimy?

Inwestycja dotyczy budowy bramy przeciwpowodziowej na kanale dopływowym do portu Kujawy w Krakowie, wraz z budową dwóch odcinków dowiązania wałów oraz przebudową i rozbudową dwóch odcinków istniejących wałów przeciwpowodziowych na lewym brzegu Wisły na wysokości bramy przeciwpowodziowej.

W trakcie wyboru Wykonawcy Wartość kontraktu

Kontrakt na roboty 3A.5 dotyczy budowy bramy przeciwpowodziowej na kanale dopływowym do portu Kujawy w Krakowie, wraz z budową dwóch odcinków dowiązania wałów (łączących bramę przeciwpowodziową z istniejącymi wałami przeciwpowodziowymi na lewym brzegu Wisły) oraz przebudową i rozbudową dwóch odcinków istniejących wałów przeciwpowodziowych na lewym brzegu Wisły na wysokości bramy przeciwpowodziowej.

Kontrakt realizowany będzie w województwie małopolskim, w powiecie Miasto Kraków, w gminie miejskiej Kraków.

W zakres Kontraktu 3A.5 wchodzą następujące elementy:

 • budowa bramy przeciwpowodziowej na kanale dopływowym do portu Kujawy;
 • budowa kładki eksploatacyjnej nad bramą przeciwpowodziową;
 • wykonanie kierownic z brusów stalowych na wejściu i wyjściu z bramy przeciwpowodziowej;
 • ubezpieczenie skarp i dna kanału portowego powyżej i poniżej bramy przeciwpowodziowej;
 • profilowanie dna kanału portowego powyżej i poniżej odcinka ubezpieczeń dna kanału;
 • budowa odcinków dowiązania wałów (długości 31 m i 28 m), łączących bramę przeciwpowodziową z istniejącymi wałami przeciwpowodziowymi na lewym brzegu Wisły w górę i w dół rzeki od portu Kujawy;
 • przebudowa i rozbudowa odcinków istniejących wałów przeciwpowodziowych na lewym brzegu Wisły w górę i w dół rzeki od portu Kujawy, (długości 58 m i 64 m, na wysokości projektowanych odcinków dowiązania wałów);
 • budowa dróg eksploatacyjnych umożliwiających dojazd do kładki eksploatacyjnej;
 • budowa placu eksploatacyjnego ze składem zamknięć remontowych;
 • makroniwelacja terenu międzywala Wisły przy brzegu kanału portowego;
 • budowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od dnia 1 października 2020 r. do 21 października 2020 r. W dniu 21 października 2020 r. odbyło się otwarte spotkanie (webinarium).

Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – 0d dnia 17 marca 2021 r do dnia 7 kwietnia 2021 r. W dniu 8 kwietnia 2021 r. odbyło się otwarte spotkanie (webinarium).

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera m. in.:

 1. Wymagania dotyczące wykupów i odszkodowań
 2. Wymagania dotyczące dróg dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technolog
 4. Wymagania dotyczące usuwania drzew i krzewów
 5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia
 6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 7. Wymagania dotyczące zagospodarowania gruntów (w tym warstwy humusu)
 8. Wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu budowy
 9. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego
 10. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji zanieczyszczeń do powietrza
 11. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji hałasu
 12. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
 13. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 14. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 15. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 16. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 17. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót i wdrażania PZŚ
 18. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ
 19. Pozostałe wymagania z zakresu ES

Realizując Kontrakt spełniamy m. in. wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu
 2. Ochrony gleby i wód
 3. Ochrony dóbr materialnych
 4. Ochrony przyrody ożywionej
 5. Ochrony zdrowia i bezpiecz. ludzi
 6. Ochrony dóbr materialnych
 7. Ochrony klimatu akustycznego
 8. Ochrony powietrza
 9. Ochrony zabytków

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW w Krakowie
e-mail: krakow@wody.gov.pl
adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

Konsultant Wsparcia Technicznego
AECOM

Kierownik Projektu
Barbara Chammas
e-mail: barbara.chammas@aecom.com
tel.: +48 12 347 07 50

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank