Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie | Kontrakt 3A.1

Kraków

19.01.2021

PGW WP RZGW w Krakowie

Skanska SA. 

40 000 Chronionych mieszkańców
31 km2 Chroniony obszar
2022 r. Termin realizacji
Co robimy?

Rozbudowa 20 km wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie na terenie trzech dzielnic Krakowa: Podgórza, Czyżyn i Nowej Huty. Inwestycja obejmie również część gminy Wieliczka. Jej realizacja pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krakowa, w tym ochronę obiektów o strategicznym znaczeniu dla miasta i jego mieszkańców.

22,54 mln EUR Wartość kontraktu

Nadrzędnym celem Kontraktu jest ochrona życia ludzkiego i mienia przed skutkami powodzi na obszarze miasta Krakowa – dzielnicy Podgórze, Nowa Huta oraz miejscowości Brzegi, gmina Wieliczka, gdyż inwestycja stanowi dokończenie przeprowadzonych w ubiegłych latach prac związanych z rozbudową obwałowań Wisły i Dłubni, co pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe tego obszaru. Dodatkowo obecny stan techniczny obwałowań nie spełnia parametrów wymaganych dla budowli o I klasie ważności obiektów hydrotechnicznych m.in. ze względu na niedostateczne zagęszczenie, wysokość i szerokość wału.​

Zmodernizowane wały przeciwpowodziowe będą chronić 40 tysięcy mieszkańców oraz ich mienie na obszarze 31 km². Mają również stanowić kluczowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla infrastruktury miejskiej oraz pobliskich obiektów przemysłowych. Zabezpieczą m.in. Elektrociepłownię Kraków w Łęgu, oczyszczalnie ścieków Płaszów oraz Kujawy, Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia, część urządzeń technologicznych Zakładu Hutniczego Arcelor Mittal oraz wiele mniejszych zakładów przemysłowo-usługowych położonych przy ulicach Lipskiej, Jana Surzyckiego, Rybitwy i Christo Botewa.

Planowane prace obejmują rozbudowę istniejących wałów (19,800 km) polegającą na podwyższeniu i poszerzeniu korpusu obwałowań na trzech odcinkach: ​

 • Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni,
 • Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru,
 • Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz.​

Sumaryczna długość odcinków podlegających rozbudowie i budowie wynosi 20,276 km.​ W ramach Odcinka 1 planowana jest zmiana lokalizacji istniejącego wału i budowa nowego odcinka lewobrzeżnego wału cofkowego rzeki Dłubni o długości 0,476 km.​

Kontrakt składa się z dwóch Kontraktów na roboty/Zadań:​

 • 3A.1/1 – Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie Odcinek 1, Odcinek 2​,
 • 3A.1/2 – Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie Odcinek 3.​

Przedmiotem Kontraktu 3A.1 jest dokończenie przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni. Planowane prace obejmują przebudowę wałów polegającą na poszerzeniu i podwyższeniu korpusu obwałowań rzeki Wisły łącznie z wałem cofkowym na rzece Dłubni. W ramach Kontraktu 3A.1 planuje się także:

 • likwidację lub budowę i przebudowę zjazdów, przejazdów wałowych i dróg eksploatacyjnych polegającą na ich poszerzeniu, przedłużeniu i dowiązaniu do korony rozbudowywanych wałów,
 • likwidację, budowę i przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej polegającą na jej poszerzeniu, przedłużeniu i powiązaniu z planowanym przedsięwzięciem,
 • zabezpieczenie, likwidację, budowę i przebudowę istniejącej sieci elektrycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej,
 • likwidację, przebudowę lub budowę innych obiektów wałowych (śluzy wałowe), przesłony przeciwfiltracyjne.

Dodatkowo, w ramach budowy lewobrzeżnego obwałowania cofkowego na rzece Dłubni w mieście Kraków (Zadanie 3A.1/1) zaplanowano budowę nowego wału cofkowego wraz z niezbędną przebudową i budową urządzeń towarzyszących (tj. śluzy wałowej na istniejącym rowie melioracyjnym wraz z czerpnią dla stanowiska pompowego dla mobilnych pomp, placu manewrowego, ciągów komunikacyjnych do obsługi wałów). Na trasie nowego wału występują kolizje z istniejącymi sieciami, tj. siecią energetyczną, gazową i kanalizacyjną, które zostaną zabezpieczone lub przebudowane.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 23 maja 2019 r. do 5 czerwca 2019 r. W dniu 6 czerwca 2019 r. odbyło się otwarte spotkanie.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od dnia 12 czerwca 2019 r. do 2 lipca 2019 r. Otwarte spotkanie odbyło się 4 lipca 2019 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót
 2. Wynagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Kontraktu
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych
 4. Wymagania dotyczące jakości i zagospodarowania gruntów
 5. Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu / gruntu mineralnego
 6. Wymagania dotyczące usuwania (wycinki) drzew i krzewów
 7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drze i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia (wycinki)
 8. Wymagania dotyczące zebezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 9. Wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu budowy
 10. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska
 11. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
 12. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 13. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 14. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 15. Wymagania dotyczące personelu wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 16. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ
 17. Wymagania po zakończeniu robót
 18. Pozostałe wymagania z zakresu ESHS

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi
 2. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 3. Ochrony dóbr materialnych
 4. Ochrony wód i gleb
 5. Ochrony siedlisk
 6. Ochrony środowiska gruntowowodnego
 7. Ochrony klimatu akustycznego
 8. Ochrony powietrza
 9. Ochrony zabytków
 10. Ochrony zasobów przyrody ożywionej:
 • nadzór środowiskowy;
 • terminy usuwania (wycinki) drzew i krzewów;
 • inwentaryzacja przyrodnicza;
 • ograniczenie czasu realizacji Kontraktu;
 • zabezpieczenie obszaru realizacji Kontraktu przed wkraczaniem drobnych zwierząt;
 • kontrole miejsc mogących stanowić pułapki dla drobnych zwierząt;
 • zapewnienie możliwości bezpiecznej migracji płazów;
 • odłów i przeniesienie drobnych zwierząt z obszaru realizacji Kontraktu;
 • przenoszenie gatunków chronionych;
 • odtwarzanie warstwy humusu i terenów zieleni oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót; pielęgnacja obszarów trawiastych.

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

 

Inwestor
PGW WP RZGW w Krakowie
e-mail: krakow@wody.gov.pl
adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

Konsultant Wsparcia Technicznego
AECOM

Kierownik Projektu
Barbara Chammas
e-mail: barbara.chammas@aecom.com
tel.: +48 12 347 07 50

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank