Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Malinówka 1 oraz zbiornik Malinówka 2 | Kontrakty 3A.2/1, 3A.2/2

Kraków

05.08.2021

PGW WP RZGW w Krakowie

SKANSKA S.A.

2400 Chronionych mieszkańców
165 km2 Chroniony obszar
I poł. 2023 r. Termin realizacji
Co robimy?

Planowane prace obejmują budowę dwóch zbiorników małej retencji Malinówka 1 i Malinówka 2 na potoku Malinówka, w województwie małopolskim, w powiecie Miasto Kraków oraz powiecie wielickim, w gminach miejskich Kraków i Wieliczka.

17,7 mln PLN Wartość kontraktu

Celem budowy zbiorników jest bezpośrednia poprawa ochrony przeciwpowodziowej terenów poniżej każdego z nich. Kontrakty na roboty 3A.2/1 i 3A.2/2 dotyczą budowy dwóch suchych zbiorników małej retencji Malinówka 1 i Malinówka 2 na potoku Malinówka, w województwie małopolskim, w powiecie Miasto Kraków oraz powiecie wielickim, w gminach miejskich Kraków i Wieliczka.

Zbiorniki te będą pracowały w kaskadzie obejmującej łącznie pięć suchych zbiorników małej retencji w dorzeczu rzeki Serafy: dwóch na rzece Serafie (istniejący zbiornik Bieżanów i planowany zbiornik Serafa 2) i trzech na potoku Malinówka (planowane zbiorniki Malinówka 1, Malinówka 2 i Malinówka 3). Celem budowy całej kaskady pięciu zbiorników jest poprawa ochrony powodziowej w dolinie rzeki Serafy, w tym w szczególności na terenach osiedla Złocień i Stary Bieżanów ​ w Krakowie, gdzie mieszkańcy w największym stopniu doświadczyli skutków powodzi, w 2010 roku byli wówczas zalani wodami powodziowymi sześciokrotnie.

W zakres Kontraktu na roboty 3A.2/1 wchodzą następujące elementy:

 • Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Malinówka 1 (o powierzchni ok. 6,2 ha), wraz z zaporą ziemną czołową, zaporami ziemnymi bocznymi, urządzeniami przelewowo-upustowymi i niecką wypadową;
 • Budowa przejazdu i zjazdów z korony zapór;
 • Budowa rowów opaskowych;
 • Budowa koryta dopływowego i odpływowego do i z urządzeń przelewowo-upustowych;
 • Likwidacja odcinka koryta potoku Malinówka i odcinka starorzecza w czaszy suchego zbiornika;
 • Budowa punktów pomiarowych;
 • Budowa ścianek szczelnych odcinkowo zastępujących zapory boczne suchego zbiornika;
 • Wykonanie makroniwelacji terenu w czaszy suchego zbiornika oraz przekopu do starorzecza;
 • Wykonanie wyspy chroniącej cenne przyrodniczo drzewa w czaszy suchego zbiornika;
 • Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej i rowu odwadniającego autostradę A4;
 • Rozbiórka i budowa odcinków kanalizacji sanitarnej;
 • Rozbiórka przyłącza wodociągowego i ujęcia wód powierzchniowych;
 • Przebudowa linii energetycznych.

W zakres Kontraktu na roboty 3A.2/2 wchodzą następujące elementy:

 • Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Malinówka 2 (o powierzchn ok. 2,3 ha), wraz z zaporą ziemną czołową, urządzeniami przelewowo-upustowymi i niecką wypadową;
 • Budowa rowów, w tym rowów opaskowych;
 • Budowa koryta dopływowego i odpływowego do i z urządzeń przelewowo-upustowych;
 • Budowa przejazdu przez bród w potoku Malinówka;
 • Budowa dróg eksploatacyjnych i placów do zawracania;
 • Budowa przepustu pod drogą eksploatacyjną;
 • Budowa zjazdów do czaszy suchego zbiornika;
 • Zabezpieczenie klapami zwrotnymi wylotów z rurociągów;
 • Wykonanie makroniwelacji terenu w czaszy suchego zbiornika;
 • Zasypanie odcinka koryta potoku Malinówka i fragmentu stawu, likwidacja dwóch odcinków rowów;
 • Rozbiórka elementów betonowych w czaszy suchego zbiornika;
 • Rozbiórka nieczynnego wodociągu i trzech ujęć wód powierzchniowych;
 • Rozbiórka i budowa odcinków kanalizacji sanitarnej;
 • Przebudowa linii energetycznych.

Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od dnia 2 lipca 2020 r. do 22 lipca 2020 r. W dniu 22 lipca 2020 r. odbyło się otwarte spotkanie.

Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od dnia 22 lipca 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r. Otwarte dla społeczeństwa spotkanie w sprawie konsultacji społecznych PPNiP odbyły się w dniu 13 sierpnia 2020 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera m. in.:

 1. Wymagania dotyczące wykupów i odszkodowań
 2. Wymagania dotyczące dróg dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technolog
 4. Wymagania dotyczące wycinki drzew i krzewów
 5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki
 6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 7. Wymagania dotyczące zagospodarowania gruntów (w tym warstwy humusu)
 8. Wymagania dotyczące rekultywacji terenu oraz eksploatacji zbiorników po zakończeniu budowy
 9. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego
 10. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji zanieczyszczeń do powietrza
 11. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji hałasu
 12. Wymagania dotyczące postępowania z odpadam
 13. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 14. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 15. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 16. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 17. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót i wdrażania PZŚ
 18. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ
 19. Pozostałe wymagania z zakresu ES

Realizując Kontrakt spełniamy m. in. wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu,
 2. Ochrony gleby i wód,
 3. Ochrony dóbr materialnych,
 4. Ochrony przyrody ożywionej
 5. Ochrony zdrowia i bezpiecz. ludzi,
 6. Ochrony dóbr materialnych
 7. Ochrony klimatu akustycznego
 8. Ochrony powietrza
 9. Ochrony zabytków

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW w Krakowie
e-mail: krakow@wody.gov.pl
adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

Konsultant Wsparcia Technicznego
AECOM

Kierownik Projektu
Barbara Chammas
e-mail: barbara.chammas@aecom.com
tel.: +48 12 347 07 50

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank