Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów​ | Kontrakt 3D.2/1

Tarnów

10.09.2020

PGW WP RZGW w Krakowie

Keller Polska Sp. z o.o.

> 300 Chronionych mieszkańców
150 000 m2 Chroniony obszar
14.10.2022 Termin realizacji
Co robimy?

Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego na terenie miasta Tarnowa

2,02 mln EUR​ Wartość kontraktu

Inwestycja ma zapewnić ochronę przed powodzią obszaru ok. 72,6 ha, na którym znajduje się ok. 600 budynków, jak również inne obiekty kubaturowe i liniowe. ​Realizacja Kontraktu wynikała z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego terenu usytuowanego wzdłuż prawego brzegu rzeki Białej w Tarnowie, ochrony terenów zabudowanych oraz ograniczenie strat powodziowych na przedmiotowym obszarze, poprzez budowę wału pomiędzy nasypem kolejowym PKP (linia kolejowa Kraków – Medyka), a istniejącym dotychczas obwałowaniem (rejon ulicy św. Katarzyny) domykającego system ochrony przeciwpowodziowej miasta Tarnowa.

 

Kontrakt na roboty pn. “Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów” obejmujący zadanie zlokalizowane w km lokalnym 0+000 – 0+695 rzeki Biała (km ewidencyjny rz. Biała km 5+046 – 6+186), w województwie małopolskim na terenie Miasta Tarnów (powiat Miasto Tarnów, gmina Miasto Tarnów), realizowało PGW WP RZGW​ w Krakowie.

Inwestycja polegała na budowie nowego odcinka wału przeciwpowodziowego, a w zakres ten wchodziły następujące działania:​

 • budowa nowego wału przeciwpowodziowego na długości 695 m, na prawym brzegu rzeki Biała wraz z infrastrukturą inżynieryjną,
 • budowa drogi serwisowej na ławie przywałowej wraz z wjazdem na koronę wału, budowa dwu wjazdów na wał ​ z drogi serwisowej i dwu wjazdów na wał od strony międzywala,
 • wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej,​
 • rozbiórka kolidującej sieci wodociągowej, ​
 • przebudowa przyłącza wodociągowego do obiektu wolnostojącego, ​
 • przebudowa istniejącego gazociągu, ​
 • przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz ​
 • przebudowa istniejącej sieci energetycznej i oświetleniowej.​

 

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od dnia 07 sierpnia 2019 r. do 21 sierpnia 2019 r. W dniu 21 siepnia 2019 r. odbyło się również otwarte spotkanie.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od dnia 15 stycznia 2020 r. do 5 lutego 2020 r. Otwarte dla społeczeństwa spotkanie w sprawie konsultacji społecznych PPNiP odbyły się w dniu 6 lutego 2020 r.

 

 

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem było ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót
 2. Wynagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Kontraktu
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych
 4. Wymagania dotyczące jakości i zagospodarowania gruntów
 5. Wymagania dotyczące robót w międzywalu i korytach cieków
 6. Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu / gruntu mineralnego
 7. Wymagania dotyczące usuwania (wycinki) drzew i krzewów
 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drze i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia (wycinki)
 9. Wymagania dotyczące zebezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 10. Wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu budowy
 11. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska
 12. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
 13. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 14. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 15. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 16. Wymagania dotyczące personelu wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 17. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ
 18. Wymagania po zakończeniu robót
 19. Pozostałe wymagania z zakresu ESHS
 20. Wymagania dotyczące likwidacji i rozbiórki ogródków działkowych

Realizując Kontrakt spełniano wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi
 2. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 3. Ochrony dóbr materialnych
 4. Ochrony wód i gleb
 5. Ochrony siedlisk
 6. Ochrony środowiska gruntowo-wodnego
 7. Ochrony klimatu akustycznego
 8. Ochrony powietrza
 9. Ochrony zabytków
 10. Ochrona krajobrazu
 11. Ochrona zwierząt (Zapewnienie odpowiednich warunków bytowych dla kotów wolno żyjących na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Semafor”
 12. Ochrony przyrody ożywionej:
 • nadzór środowiskowy;
 • dopuszczalny termin usuwania (wycinki) drzew i krzewów;
 • inwentaryzacja przyrodnicza;
 • ograniczenie czasu realizacji Kontraktu;
 • zabezpieczenie obszaru realizacji Kontraktu przed wkraczaniem drobnych zwierząt;
 • kontrole miejsc mogących stanowić pułapki dla drobnych zwierząt;
 • zapewnienie możliwości bezpiecznej migracji płazów;
 • odłów i przeniesienie drobnych zwierząt z obszaru realizacji Kontraktu;
 • bieżące kontrole zespołu ekspertów środowiskowych;
 • przenoszenie gatunków chronionych;
 • odtwarzanie warstwy humusu i terenów zieleni oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;
 • wykonanie nasadzeń zastępczych;
 • pielęgnacja obszarów trawiastych.

Działania łagodzące ukierunkowano na:

 • ochronę środowiska wodnego i gruntu przed zanieczyszczeniami (używanie sprawnego sprzętu mechanicznego, odpowiednie magazynowanie i obrót substancjami szkodliwymi dla środowiska, w tym m.in. ropopochodnymi typu paliwa, smary itp., zorganizowanie zaplecza z częścią socjalną);
 • ochronę przed hałasem: praca tylko w godzinach 06.00 – 22.00, używanie sprawnego sprzętu budowlanego;
 • usuwanie (wycinki) drzew i krzewów jedynie w niezbędnym zakresie, poza sezonem lęgowym ptaków;
 • przed rozpoczęciem prac ziemnych we wskazanym terminie należy wykonać kontrolę pod względem występowania chronionych gatunków zwierząt, zdjętą warstwę próchniczą umieścić w miejscu poza obszarem robót – w celu wykorzystania jej podczas prac rekultywacyjnych;
 • w przypadku stwierdzenia sezonowej migracji płazów zastosowanie rozwiązań zabezpieczających przed śmiertelnością (w wyniku prowadzonych prac i ruchu pojazdów) zwierząt wędrujących do i z lęgowisk (np. wygrodzenie siedlisk płazów od strony placu budowy płotkami oraz przeniesienie ich poza teren realizacji przedsięwzięcia);
 • na etapie realizacji Kontraktu, monitorowanie ewentualnych barier migracyjnych i przenoszenie zwierząt poza teren realizacji przedsięwzięcia.

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

 

 

Inwestor
PGW WP RZGW w Krakowie
e-mail: krakow@wody.gov.pl
adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

Konsultant Wsparcia Technicznego
AECOM

Kierownik Projektu
Barbara Chammas
e-mail: barbara.chammas@aecom.com
tel.: +48 12 347 07 50

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank