Rozbudowa lewego i prawego wału rz. Biała gm. Tarnów m. Tarnów | Kontrakt 3D.2/2

Tarnów

29.06.2021

PGW WP RZGW w Krakowie

Skanska S.A.

1200 Chronionych mieszkańców
1 850 000 m2 Chroniony obszar
II poł. 2022 Termin realizacji
Co robimy?

Inwestycja dotyczy rozbudowy istniejących obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Biała wraz z wałem cofkowym potoku Wątok. Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie prawego i lewego wału przeciwpowodziowego (posiadającego II klasę budowli hydrotechnicznych) rzeki Biała o łącznej długości ok. 13 km.

10,6 mln EUR Wartość kontraktu

Celem realizacji Kontraktu jest uzyskanie wymaganej rzędnej bezpiecznego wzniesienia na całej długości obwałowań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, zakładom przemysłowym, zabudowaniom mieszkalnym i gospodarczym oraz ochrony infrastruktury technicznej przed katastrofalnymi skutkami przepływu wielkich wód w korycie rzeki Biała w miejscowości Biała gm. Tarnów oraz mieście Tarnów.

Planowane prace zgodnie z Kontraktem obejmują rozbudowę istniejących obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Biała wraz z wałem cofkowym potoku Wątok, poprzez ich poszerzenie i podniesienie do rzędnej bezpiecznego wzniesienia oraz wydłużenie lewego odcinka obwałowania rzeki Biała (tworząc zamknięcie doliny zalewowej przy ul. Krakowskiej w Tarnowie). Zakres prac obejmuje również doszczelnienie wału, wykonanie oraz odtworzenie koniecznych dróg przywałowych, rozbudowę oraz budowę ramp wałowych, rozbudowę murów betonowych stanowiących integralną część wałów przeciwpowodziowych, przebudowę przepustów wałowych, wykonanie placów do nawracania oraz konieczną przebudowę istniejącej infrastruktury.

Przedsięwzięcie leży w województwie małopolskim na terenie miejscowości Tarnów oraz Biała (gm. Tarnów) oraz na niewielkim odcinku (ok. 8 m) w m. Komorów (gm. Wierzchosławice).

Planowane prace zgodnie z Kontraktem obejmują rozbudowę istniejących obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Biała wraz z wałem cofkowym potoku Wątok, poprzez ich poszerzenie i podniesienie do rzędnej bezpiecznego wzniesienia (średnio o ok. 0,15 – 0,50 m) oraz wydłużenie lewego odcinka obwałowania rzeki Biała (tworząc zamknięcie doliny zalewowej przy ul. Krakowskiej w Tarnowie).

Zakres prac obejmuje również:

 • doszczelnienie wału za pomocą przesłony przeciwfiltracyjnej w koronie wału,
 • wykonanie koniecznych dróg przywałowych na zawalu,
 • odtworzenie istniejących oraz wykonanie nowych odcinków dróg w międzywalu,
 • rozbudowę oraz budowę ramp wałowych,
 • rozbudowę murów betonowych stanowiących w stanie istniejącym integralną część wałów przeciwpowodziowych,
 • przebudowę lub remont istniejących przepustów wałowych,
 • wykonanie placów do nawracania
 • oraz konieczną przebudowę istniejącej infrastruktury (ogrodzenia, wodociągi, kanalizacje, gazociągi, sieci teletechniczne, ciepłownicze oraz energetyczne).

Łączna długość wałów objęta przedsięwzięciem wynosi ok. 13 km.
Sumaryczna powierzchnia obwałowań poddawanych rozbudowie wyniesie ok. 170 ha

Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od dnia 19 grudnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r. W dniu 9 stycznia 2020 r. odbyło się otwarte spotkanie.

Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – pierwsze konsultacje społeczne od dnia 25.03.2020 r. do 15.04.2020 r., drugie konsultacje społeczne od dnia 03.06.2020 r. do 24.06.2020 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzącyh (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera m. in.:

 1. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji kontraktu
 2. Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych
 3. Wymagania dotyczące jakości i zagospodarowania gruntów
 4. Wymagania dotyczące robót w międzywalu i korytach cieków
 5. Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu / gruntu
 6. Wymagania dotyczące usuwania (wycinki) drzew i krzewów
 7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów
 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 9. Wymagania dotyczące prowadzonych rozbiórek
 10. Wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu budowy
 11. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska
 12. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
 13. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 14. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót
 15. Wymagania dotyczące personelu wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 16. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ
 17. Wymagania po zakończeniu robót
 18. Pozostałe wymagania z zakresu ESHS

Realizując Kontrakt spełniamy m. in. wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi
 2. Ochrony gleby i wód
 3. Ochrony dóbr materialnych,
 4. Ochrony przyrody ożywionej
 5. Ochrony zdrowia i bezpiecz. ludzi,
 6. Ochrony dóbr materialnych
 7. Ochrony klimatu akustycznego
 8. Ochrony powietrza
 9. Ochrony zabytków
 10. Ochrony krajobrazu
 11. Ochrony siedlisk

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW w Krakowie
e-mail: krakow@wody.gov.pl
adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

Konsultant Wsparcia Technicznego
AECOM

Kierownik Projektu
Barbara Chammas
e-mail: barbara.chammas@aecom.com
tel.: +48 12 347 07 50

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank