Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 - 5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 - 5+236 na terenie gm. Gorzyce | Kontrakt 3D.3

województwo podkarpackie, powiat tarnobrzeski (gmina Gorzyce)

14.05.2021

PGW WP RZGW w Rzeszowie

Konsorcjum:​ Lider: EKOMEL Sp. z o.o. ​| Partner: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. j. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz​ Partner: ROBSON Sp. z o.o.

13480 Chronionych mieszkańców
569 085 m2 Chroniony obszar
05.2023 Termin realizacji
Co robimy?

Inwestycja dotyczy rozbudowy wałów przeciwpowodziowych ujściowego odcinka rzeki Łęg – lewego wału w km 0+082-5+030 oraz prawego walu w km 0+000-5+236.

65,5 mln PLN Wartość kontraktu

Realizacja Kontraktu na roboty 3D.3 wynika z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego i ograniczenia strat powodziowych na terenach usytuowanych wzdłuż ujściowego odcinka doliny rzeki Łęg w granicach gminy Gorzyce. Kontrakt 3D.3 jest komplementarny z dwoma innymi Kontraktami na roboty (3B.2 i 3D.1) realizowanymi przez PGW WP RZGW w Rzeszowie w ramach Projektu OPDOW.

Obszar realizacji Kontraktu na roboty 3D.3 zlokalizowany jest w Polsce, w województwie podkarpackim na terenie gminy Gorzyce (powiat tarnobrzeski), w granicach czterech obrębów ewidencyjnych:

 • obręb 2 – Gorzyce,
 • obręb 4 – Sokolniki,
 • obręb 7 – Zalesie Gorzyckie,
 • obręb 8 – Orliska.

Obszar obejmuje ujściowy odcinek rzeki Łęg – prawego dopływu Wisły, należącego do Regionu Wodnego Górnej Wisły. Znajduje się w granicach obszaru administrowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli. Ujściowy odcinek Łęgu przebiega w kierunku z południowego wschodu na północny-zachód, a następnie z południa na północ pomiędzy miejscowościami Gorzyce na wschodzie, Orliska na południu, Sokolniki na południowym zachodzie, Trześń na zachodzie i Zalesie Gorzyckie na północnym-zachodzie. Długość odcinka rzeki Łęg wzdłuż którego realizowane będzie przedsięwzięcie to około 5 km. Długość wałów przewidzianych do rozbudowy wynosi łącznie 10 184 m (lewy wał – 4 948 m, prawy wał – 5 236 m).

W zakres przedsięwzięcia:

 • podwyższenie istniejącej korony wałów,
 • zmiana geometrii przekroju wałów,
 • dogęszczenie i doszczelnienie korpusu wałów i ich podłoża,
 • przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej (m.in. śluz wałowych, przyczółków, rowów, przepustów i przejazdów wałowych, przepompowni melioracyjnej oraz wylotu z oczyszczalni ścieków),
 • budowa dróg technologicznych,
 • przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej wysokiego napięcia,
 • przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia,
 • zagospodarowanie korony i skarp wałów.

Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 23 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. W dniu 13 listopada 2020 r. zorganizowane zostało otwarte spotkanie dla zainteresowanych osób, organizacji i instytucji.

Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 12 stycznia 2021 r. do 22 lutego 2021 r. W dniu 22 lutego 2021 r. zorganizowane zostało otwarte spotkanie dla zainteresowanych osób, organizacji i instytucji.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera m. in.:

 1. Wymagania dotyczące wykupów i odszkodowań
 2. Wymagania dotyczące dróg dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych
 4. Wymagania dotyczące usuwania drzew i krzewów
 5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia
 6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 7. Wymagania dotyczące zagospodarowania gruntów (w tym warstwy humusu)
 8. Wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu robót
 9. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego
 10. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji zanieczyszczeń do powietrza
 11. Wymagania dotyczące zapobiegania emisji hałasu
 12. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
 13. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 14. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 15. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 16. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ

Realizując Kontrakt spełniamy m. in. wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu
 2. Ochrony gleby i wód
 3. Ochrony dóbr materialnych
 4. Ochrony przyrody ożywionej
 5. Ochrony zdrowia i bezpiecz. ludzi
 6. Ochrony dóbr materialnych
 7. Ochrony klimatu akustycznego
 8. Ochrony powietrza
 9. Ochrony zabytków
 10. Ochrony krajobrazu

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW w Rzeszowie
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl
adres: ul. Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank