Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu | Kontrakt 3.D1

województwo podkarpackie, powiaty tarnobrzeski (gmina Gorzyce) i stalowowolski (gmina Zaleszany)

31.12.2019

PGW WP RZGW w Rzeszowie

Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k.​

1 600 Chronionych mieszkańców
30 000 000 m2 Chroniony obszar
21.12.2020 Termin realizacji
Co robimy?

Modernizacja istniejącego wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu rzeki San, w odcinku ujściowym, o długości około 4,5 km (w km 0+000 – 4+445)

24,1 mln PLN Wartość kontraktu

Realizacja przedsięwzięcia wynikała z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego i ograniczenia strat powodziowych na terenach usytuowanych wzdłuż lewostronnej części ujściowego odcinka doliny Sanu (w tym na terenach zabudowanych w gminach Gorzyce i Zaleszany), poprzez modernizację istniejącego obwałowania rzeki San. Dotychczasowy stan techniczny wału, jego parametry, jak też i możliwości ograniczenia filtracji wód powodziowych były niewystarczające do powstrzymania powodzi która, jak wynika z prognoz oraz analiz powodzi historycznych, może być skutkiem występujących na tym terenie wezbrań rzecznych.

Inwestycja dotyczyła rozbudowy lewego wału rzeki San w km od 0+000 do 4+445 zlokalizowanego na terenie gminy Gorzyce (powiat tarnobrzeski, województwo podkarpackie), w obrębie ewidencyjnym Wrzawy oraz w końcowym odcinku na terenie gminy Zaleszany (powiat stalowowolski, województwo podkarpackie), w obrębie ewidencyjnym Skowierzyn. Przedmiotowy odcinek obwałowania łączy się z istniejącymi wałami – rzeki Wisły i Sanu: początek (km wału 0+000) – dowiązanie do rozbudowywanego prawego wału rzeki Wisły (Kontrakt 3B.2, Zadania Wisła II), koniec (km wału 4+445) – dowiązanie do rozbudowanego lewego wału rzeki San.​

Zakres zrealizowanych robót:

 • Modernizacja 4,445 km lewego wału rzeki San na terenie gminy Gorzyce.

Prace obejmowały:

 • podwyższenie i poszerzenie istniejącego wału przeciwpowodziowego od strony zawala i międzywala
 • dogęszczenie korpusu, poszerzenie stopy i podwyższenie korony wału,
 • doszczelnienie podłoża wału,
 • uszczelnienie skarpy odwodnej za pomocą foli,
 • budowę bulwaru w postaci muru oporowego,
 • budowę mobilnego systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
 • rozbudowę sześciu przejazdów wałowych
 • przebudowę i budowę dróg.
 • podwyższenie i poszerzenie istniejącego wału przeciwpowodziowego od strony zawala i międzywala.

W ramach Kontraktu zrealizowano m.in.:

 • zdjęto humus z powierzchni ok. 110,308 tyś. m2,
 • wbudowano w nasypy 129 tyś. m3 materiału,
 • wykonano 46,190 tyś. m2 przesłony przeciwfiltracyjne,
 • pogrążono 463 mb ścianki szczelnej,
 • wykonano 10,012 tyś. m2 ekranu z folii PVC,
 • wykonano 9,210 tyś. m2 umocnienia skarp z siatki przeciwko bobrom,
 • roboty drogowe (drogi eksploatacyjne i odtworzenie dróg dojazdowych, nawierzchnia bitumiczna) na powierzchni 42,505 tyś. m2.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 18 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r. W dniu 4 marca 2019 r.zorganizowane zostało otwarte spotkanie dla zainteresowanych osób, organizacji i instytucji.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 14 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. W dniu 3 stycznia 2019 r. zorganizowane zostało otwarte spotkanie dla zainteresowanych osób, organizacji i instytucji.

Podczas realizacji Przedsięwzięcia przyjęto szereg działań łagodzących lub eliminujących jego negatywny wpływ, ukierunkowanych na:

 • Ograniczanie zajęć terenu i przekształceń powierzchni ziemi,
 • Inwentaryzację przyrodniczą miejsc zajęć czasowych i stałych,
 • Zabezpieczenie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków,
 • Ogrodzenia ochronne dla płazów (na odcinkach wskazanych przez Zespół środowiskowy, przed rozpoczęciem robót wykonane zostały ogrodzenia ochronne (herpetologiczne),
 • Ochronę drzew i krzewów (zabezpieczenie drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki; ochrona systemów korzeniowych drzew i krzewów),
 • Ochronę zasobów przyrodniczych oraz fauny (zabezpieczenie chronionych gatunków chrząszczy i nietoperzy zasiedlających drzewa przeznaczone do wycinki; zapobieganie śmiertelności zwierząt; zakaz wykorzystywania substancji letalnych dla zwierząt; zapobieganie powstawaniu i zasady likwidacji zastoisk wody mogących stanowić siedlisko płazów na terenie budowy),
 • Ochronę przed hałasem (zabezpieczenie budynków mieszkalnych przed hałasem; ograniczenie liczby maszyn pracujących w sąsiedztwie budynków mieszkalnych; ograniczenie czasowe prac budowlanych),
 • Ochronę powierzchni ziemi,
 • Gospodarkę odpadpami,
 • Ochronaę środowiska gruntowo-wodnego,
 • Ochronę zdrowia i życia ludzi,
 • Ochrony powietrza,
 • Ochrony mienia (naprawa uszkodzeń budynków i elementów infrastruktury; przywrócenie drożności urządzeń odwadniających),
 • Nadzór sapreski i archeologiczny,
 • Nadzór środowiskowy (wszelkie prace na etapie realizacji przedsięwzięcia były prowadzone pod nadzorem Zespołu środowiskowego złożonego z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów z następujących dziedzin: specjalista botanik lub fitosocjolog, specjalista entomolog, specjalista herpetolog, specjalista ornitolog, specjalista teriolog, specjalista chiropterolog).

Wszystkie działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

 

Inwestor
PGW WP RZGW w Rzeszowie
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl
adres: ul. Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów

Kierownik Projektu
Adrianna Siemionek-Ryszkowska
e-mail: adrianna.siemionek@consultant.aecom.com
tel.: +48 668 892 412

Administrator Projektu
Małgorzata Ochędowska
e-mail: malgorzata.ochedowska@aecom.com
tel.: +48 664 410 253

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank