Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu – etap 1 (Wisła 1) | Kontrakt nr 3B.3

Tarnobrzeg

29.12.2016

PGW WP RZGW w Rzeszowie

Konsorcjum:​ Lider: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. j. Mieczysław Siemaszek i Antoni Gancarz; ​ Partner: DABI SM Budny Sp. z o.o. Sp. k.; ​ Partner: Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. ​

7 800 Chronionych mieszkańców
48.46 km2 Chroniony obszar
30.05.2018​ Termin realizacji
Co robimy?

Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km od 5+950 do 15+819 na odcinku od Tarnobrzegu (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego​ i świętokrzyskiego).

30,1 mln PLN​ Wartość kontraktu

Przyczyną realizacji przedsięwzięcia była konieczność zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenu usytuowanego wzdłuż prawostronnej części doliny rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzegu (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego), ochrona terenów zabudowanych oraz ograniczenie strat powodziowych na przedmiotowym terenie poprzez rozbudowę istniejącego obwałowania. Dodatkowo przedsięwzięcie przyczyniło się do ochrony prawobrzeżnej części miasta Sandomierza.

Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie istniejącego już wału przeciwpowodziowego, który był zbyt niski, a przez który mogła przelać się woda w przypadku wezbrania. Istniejące obwałowanie łączyło się z obwałowaniem w zarządzie byłego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, które w 2015 roku zostało zmodernizowane i podwyższone o ok. 1,4 m. Korona wału przewidzianego do rozbudowy była niższa od sąsiadującego wału od 1,18 m do 1,57 m.

Przedsięwzięcie (Kontrakt na roboty 3B.3) „Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu – etap 1 (Wisła 1)” obejmował:

 • rozbudowę 9,869 km prawego wału rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)” w km 5+950 – 15+819 wału,
 • dogęszczenie,
 • poszerzenie stopy i podwyższenie korony wału o 1,5 ÷ 1,8 m w stosunku do obecnych rzędnych,
 • odcinkowe doszczelnienie podłoża wału poprzez przesłonę przeciwfiltracyjną,
 • oraz uszczelnienie skarpy odwodnej za pomocą foli kalandrowanej o gr. 1,50 mm.

W zakres przedsięwzięcia rozbudowy wału wchodziła również przebudowa 15 istniejących przejazdów wałowych oraz zabezpieczenie istniejących budowli usytuowanych w korpusie wału (2 śluz oraz 2 wylotów), naprawa istniejących dróg serwisowych oraz budowa nowych, na odcinkach wału pozbawionych dotychczas takiej drogi.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 28 czerwca 2016 r. do 12 lipca 2016 r. W dniu 12 lipca 2016 r. odbyło się również otwarte spotkanie.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 30 września 2016 r. do 21 października 2016 r. W dniu 24 października 2016 r. odbyło się również otwarte spotkanie.

 

 

Podczas realizacji Przedsięwzięcia przyjęto szereg działań łagodzących lub eliminujących jego negatywny wpływ, ukierunkowanych na:

 • Ochronę środowiska wodnego i gruntu przed zanieczyszczeniami (używanie sprawnego sprzętu mechanicznego, odpowiednie magazynowanie i obrót substancjami szkodliwymi dla środowiska, w tym m.in. ropopochodnymi typu paliwa, smary itp. zorganizowanie zaplecza z częścią socjalną),
 • Ochronę przed hałasem: praca tylko w godzinach 6.00 – 22.00, używanie sprawnego sprzętu budowlanego,
 • Ochronę środowiska przyrodniczego i krajobrazu, poprzez realizację Przedsięwzięcia według wariantu tzw. środowiskowego, który minimalizuje ingerencje w siedliska flory i fauny oraz wskazuje rozwiązania minimalizujące oddziaływanie na obszary Natura 2000,
 • Minimalizację wycinki drzew i krzewów oraz przeprowadzenie jej w okresie poza sezonem lęgowym ptaków,
 • Przenoszenie sadzonek roślin chronionych pod kontrolą botanika,
 • Przed rozpoczęciem prac zdjęto humus tj. górną warstwę gleby wraz z porastającą ją roślinnością zielną i umieszczono ją w miejscu zabezpieczonym przed zniszczeniem – w celu wykorzystania tej warstwy podczas prac rekultywacyjnych,
 • Na odcinkach wałów, przy których zinwentaryzowano miejsca rozrodu płazów, zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed śmiertelnością (w wyniku prowadzonych prac i ruchu pojazdów) zwierząt wędrujących do i z lęgowisk (np. ogrodzenie placów budowy płotkami). Szczegółowe rozwiązania technologiczne i lokalizacyjne oraz zasady postępowania z płazami uzgodniono ze specjalistą z zakresu herpetologii, na etapie realizacji Przedsięwzięcia, w okresach wskazanych przez specjalistę – herpetologa, codziennie monitorowano zastosowane bariery lub pułapki i przenoszono zwierzęta z zachowaniem kierunków, w których się przemieszczają,
 • Przed wycinką drzew i krzewów ich ewentualne zasiedlenie przez chronione gatunki owadów i nietoperzy zostało skontrolowane przez entomologa i chiropterologa, w razie stwierdzenia występowania gatunków chronionych podejmowano działania wskazane przez tych specjalistów,
 • Ochronę środowiska kulturowego poprzez stały nadzór archeologiczny na placu budowy.

Wszystkie działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

 

 

Inwestor
PGW WP RZGW w Rzeszowie
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl
adres: ul. Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów

Kierownik Projektu
Adrianna Siemionek-Ryszkowska
e-mail: adrianna.siemionek@consultant.aecom.com
tel.: +48 668 892 412

Administrator Projektu
Małgorzata Ochędowska
e-mail: malgorzata.ochedowska@aecom.com
tel.: +48 664 410 253

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank