Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - dokończenie zadań 3 i 4 | Kontrakt 3B.1/1

Sandomierz

29.01.2020

PGW WP RZGW w Krakowie

MELBUD S.A.

20 000 Chronionych mieszkańców
11 km2 Chroniony obszar
2021 Termin realizacji
Co robimy?

Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza oraz okolic przed skutkami powodzi porównywalnej do tej z roku 2010 r.

111,32 mln PLN Wartość kontraktu

Przedsięwzięcie pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” realizowane jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach ogólnopolskiego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. To kompleksowa inwestycja mająca na celu ochronę życia i mienia społeczności Sandomierza oraz okolic przed skutkami powodzi porównywalnej do tej z roku 2010.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie wzmocniony system ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza, zabezpieczone przed wodami rzeki Wisły zostaną osiedle mieszkaniowe oraz dolina Koprzywianki. Inwestycja ta zwiększy również ochronę przed podtopieniami oraz zmniejszy ryzyko występowania powodzi w miejscowościach Zajeziorze, Szewce i Sośniczany oraz na okolicznych terenach.

„Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” to:

 • 6 zadań z zakresu ochrony przed powodzią,
 • ok. 30 km wałów przeciwpowodziowych,
 • 4 przepompownie w miejscowościach Koćmierzów, Nadbrzezie Szewce oraz Zajeziorze
 • ok. 11 km2 terenów chronioych przed zalaniem,
 • 20 tys. mieszkańców Sandomierza i okolic pod ochroną,
 • poprawa stanu ekologicznego oraz sytuacji gospodarczej regionu,
 • poprawa stanu infrastruktury technicznej.

Inwestycja jest realizowana w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz środków budżetu państwa.

 

Zadanie 3
Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w miejscowości Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.

Realizacja zadania to:

 • modernizacja istniejącego wału opaskowego o długości ok. 3000 m, okalającego osiedle mieszkaniowe,
 • prace budowlane polegające na uszczelnieniu wału w postaci przesłony przeciwfiltracyjnej oraz podwyższenia i zabezpieczenia korony murem żelbetowym i stalową ścianką szczelną wraz z przejściami mobilnymi,
 • modernizacja odcinka wału wiślanego o długości 500 m wraz z drogą serwisową oraz uszczelnieniem podłoża i korpusu wału, a także budową bramy przeciwpowodziowej na kanale portowym.

Zadanie 4
Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900,wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400.

Realizacja zadania to:

 • modernizacja lewego wału o długości ok. 12,9 km i prawego wału o długości ok. 14,4 km rzeki Koprzywianki, prace budowlane obejmujące wykonanie uszczelnienia wału w postaci stalowej ścianki szczelnej lub w postaci przesłony przeciwfiltracyjnej,
 • wykonanie prac ziemnych związanych z realizacją nasypów, ułożeniem bentomaty, humusowaniem i obsiewem trawą, modernizacja istniejących przepustów oraz wykonanie dróg technologicznych na koronie wału i częściowo na zawalu.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 28 września 2016 r. do 12 października 2016 r. W dniu 12 października 2016 r. odbyło się również otwarte spotkanie.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od dnia 18 listopada 2016 r. do 9 grudnia 2016 r. W dniu 12 grudnia 2016 r. odbyło się otwarte spotkanie.

 

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu
 2. Ochrony wartości archeologicznych
 3. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 4. Nadzoru saperskiego
 5. Zasad postępowania dot. pogłębiania koryt kanałów
 6. Ochrony przed hałasem
 7. Ochrony dóbr materialnych
 8. Ochrony gleb i wód powierzchniowych
 9. Postępowania z odpadami
 10. Odpadów niebezpiecznych
 11. Ścieków socjalno-bytowych
 12. Ochrony powietrza
 13. Ochrony gleb i gruntów
 14. Ochrony środowiska gruntowo- wodnego
 15. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
 16. Ochrony wartości archeologicznych
 17. Ochrony zasobów przyrody ożywionej:
 • nadzór przyrodniczy;
 • ochrona terenów terenami cennych przyrodniczo;
 • ochrona chronionych gatunków chrząszczy oraz chronionych gatunków nietoperzy;
 • ochrona okresu lęgowego ptaków;
 • ochrona zwierząt i regularna kontrola w okresie prowadzenia robót;
 • zabezpieczenie szlaków migracji płazów do zbiorników wodnych;
 • zabezpieczenie wykopu pod zbiornik retencyjny przed przedostawaniem się i możliwością uwięzienia małych zwierząt;
 • płotki ochronne zabezpieczające teren budowy przed wtargnięciem zwierząt;
 • umożliwienie migracji zwierząt.

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

 

Inwestor
PGW WP RZGW w Krakowie
e-mail: krakow@wody.gov.pl
adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

Konsultant Wsparcia Technicznego
AECOM

Kierownik Projektu
Andrzej Walczyński
e-mail: andrzej.walczynski@aecom.com
tel.: +48 603 374 963

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank