Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza

Sandomierz

08.08.2017

PGW WP RZGW w Krakowie

JV firm MELBUD S.A. – lider i Energopol Szczecin S.A. – partner

20 000 Chronionych mieszkańców
11 km2 Chroniony obszar
31.12.2020 Termin realizacji
Co robimy?

Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza oraz okolic przed skutkami powodzi porównywalnej do tej z roku 2010 r.

83,35 mln PLN Wartość kontraktu

Przedsięwzięcie pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” zrealizowane zostało przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach ogólnopolskiego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. To kompleksowa inwestycja mająca na celu ochronę życia i mienia społeczności Sandomierza oraz okolic przed skutkami powodzi porównywalnej do tej z roku 2010.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia został wzmocniony system ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza, zabezpieczone przed wodami rzeki Wisły zostały osiedle mieszkaniowe oraz dolina Koprzywianki. Inwestycja ta zwiększyła również ochronę przed podtopieniami oraz zmniejszyła ryzyko występowania powodzi w miejscowościach Zajeziorze, Szewce i Sośniczany oraz na okolicznych terenach.

„Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” to:

 • 6 zadań z zakresu ochrony przed powodzią,
 • ok. 30 km wałów przeciwpowodziowych,
 • 4 przepompownie w miejscowościach Koćmierzów, Nadbrzezie Szewce oraz Zajeziorze
 • ok. 11 km2 terenów chronionych przed zalaniem,
 • 20 tys. mieszkańców Sandomierza i okolic pod ochroną,
 • poprawa stanu ekologicznego oraz sytuacji gospodarczej regionu,
 • poprawa stanu infrastruktury technicznej.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz środków budżetu państwa.

 

Zadanie 1
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.

Całość zadania zlokalizowana jest na prawym zawalu rzeki Wisły, w rejonie połączenia wału opaskowego z wałem Wisły (obiekt pompowni zlokalizowany jest w km 656+860 rzeki Wisły). Zadaniem wybudowanej pompowni „Koćmierzów” jest stworzenie alternatywnego kierunku odwodnienia zlewni cieku Atramentówki do Wisły poprzez pompownię, zwłaszcza w okresach wzmożonego przepływu w Atramentówce lub zaistnienia okoliczności braku możliwości odprowadzenia wód Atramentówki przez teren Huty w istniejącym wcześniej systemie urządzeń (istniejąca pompowania Huty Szkła wraz z infrastrukturą rurociągów doprowadzających do niej wodę).

Zadanie to obejmuje:

 • budowę nowej pompowni „Koćmierzów” wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą,
 • budowę grawitacyjnego systemu doprowadzenia i odprowadzenia wód z pompowni „Koćmierzów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie 2
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni „Nadbrzezie”.

Inwestycja zlokalizowana jest w widłach ujścia rzeki Trześniówki do Wisły, natomiast ciek Struga A jest lewostronnym dopływem Trześniówki. Celem inwestycji jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej terenów zawala w zasięgu zlewni przedmiotowej pompowni Nadbrzezie z uwagi na istotne zagrożenie podtopieniami i zalewaniem okolicznych terenów (również zamieszkałych) w trakcie nawalnych opadów przy jednoczesnym wysokim stanie zwierciadła wody na rzece Trześniówce. Pompownia zapewni skuteczny przerzut wody z zawala w przypadku utrzymującego się wysokiego stanu wody w międzywalu rzeki Trześniówki.

Zadanie to obejmuje:

 • rozbudowę przepompowni „Nadbrzezie” wraz z przebudową i rozbudową zbiornika retencyjno-wyrównawczego oraz odmuleniem kanału odprowadzającego wody z pompowni do rzeki Trześniówki,
 • modernizację cieku Struga A w km 1+694÷3+258 poprzez przeprowadzenie następujących prac: odmulenie, profilowanie skarp oraz ubezpieczenie dna i skarp elementami prefabrykowanymi,
 • przebudowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej.

Zadanie 5
Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.

Pompownia zlokalizowana jest na lewym brzegu rz. Koprzywianki, w km 8+250, przy wale przeciwpowodziowym. Celem inwestycji jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej terenów zawala w zasięgu zlewni pompowni, tj. obszaru w rejonie miejscowości Szewce poprzez odprowadzenie wód z zawala do rzeki Koprzywianki. Pompownia zapewni skuteczny przerzut wody z zawala w przypadku utrzymującego się wysokiego stanu wody w rzece Koprzywiance.

Zadanie to obejmuje:

 • budowę nowego budynku przepompowni w miejscu starego obiektu wraz z modernizacją zbiornika wyrównawczego,
 • modernizację systemu doprowadzenia i odprowadzenia wód z pompowni.

Zadanie 6
Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze.

Istniejąca pompownia zlokalizowana jest w sąsiedztwie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Koprzywianki km 5+650, przy ujściu Cieku od Zajeziorza. Celem inwestycji jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej terenów zawala w zasięgu zlewni pompowni. Teren zlewni to głównie tereny rolnicze wykorzystywane pod działalność sadowniczą. Pompownia zapewni skuteczny przerzut wody z zawala w przypadku utrzymującego się wysokiego stanu wody w rzece Koprzywiance.

Zadanie to obejmuje:

 • rozbudowę przepompowni wraz z przebudową i rozbudową zbiornika retencyjno-wyrównawczego,
 • modernizację kanału odpływowego z pompowni do rzeki Koprzywianki.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 28 września 2016 r. do 12 października 2016 r. W dniu 12 października 2016 r. odbyło się również otwarte spotkanie.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od dnia 18 listopada 2016 r. do 9 grudnia 2016 r. W dniu 12 grudnia 2016 r. odbyło się otwarte spotkanie.

Realizując Kontrakt spełniano wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu
 2. Ochrony wartości archeologicznych
 3. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 4. Nadzoru saperskiego
 5. Zasad postępowania dot. pogłębiania koryt kanałów
 6. Ochrony przed hałasem
 7. Ochrony dóbr materialnych
 8. Ochrony gleb i wód powierzchniowych
 9. Postępowania z odpadami
 10. Odpadów niebezpiecznych
 11. Ścieków socjalno-bytowych
 12. Ochrony powietrza
 13. Ochrony gleb i gruntów
 14. Ochrony środowiska gruntowo- wodnego
 15. Ochrony dziedzistwa kulturowego i zabytków
 16. Ochrony wartości archeologicznych
 17. Ochrony zasobów przyrody ożywionej:
 • nadzór przyrodniczy;
 • ochrona terenów terenami cennych przyrodniczo;
 • ochrona chronionych gatunków chrząszczy oraz chronionych gatunków nietoperzy;
 • ochrona okresu lęgowego ptaków;
 • ochrona zwierząt i regularna kontrola w okresie prowadzenia robót;
 • zabezpieczenie szlaków migracji płazów do zbiorników wodnych;
 • zabezpieczenie wykopu pod zbiornik retencyjny przed przedostawaniem się i możliwością uwięzienia małych zwierząt;
 • płotki ochronne zabezpieczające teren budowy przed wtargnięciem zwierząt;
 • umożliwienie migracji zwierząt.

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

 

 

Inwestor
PGW WP RZGW w Krakowie
e-mail: krakow@wody.gov.pl
adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

Konsultant Wsparcia Technicznego
AECOM

Kierownik Projektu
Andrzej Walczyński
e-mail: andrzej.walczynski@aecom.com
tel.: +48 603 374 963

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank