Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu | Kontrakt 3B.2

woj. podkarpackie, gm. Gorzyce​ i gm. Radomyśl n/Sanem

22.03.2019

PGW WP RZGW w Rzeszowie

Konsorcjum:​ Lider: EKOMEL Sp. z o.o.; ​ Partner: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. j. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz​; Partner: DABI SM Budny Sp. z o.o. Sp. k.​

18 850 Chronionych mieszkańców
97.5 km2 Chroniony obszar
28.12.2020 Termin realizacji
Co robimy?

Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce​ i gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie.

87,5 mln PLN​ Wartość kontraktu

Przyczyną realizacji przedsięwzięcia była konieczność zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenu usytuowanego wzdłuż prawostronnej części doliny rzeki Wisły na terenie gmin Gorzyce (powiat tarnobrzeski) i Radomyśl nad Sanem (powiat stalowowolski), ochrona terenów zabudowanych oraz ograniczenie strat powodziowych na przedmiotowym terenie poprzez podwyższenie i rozbudowę istniejącego obwałowania. Przedsięwzięcie polegało na podwyższeniu i rozbudowie istniejących już 4 odcinków (Sekcji) wałów przeciwpowodziowych, które były w złym stanie technicznym oraz były zbyt niskie, i przez które może przelać się woda lub mogą ulec przerwaniu w przypadku wezbrania.

Zakres przedmiotowej umowy obejmował wykonanie robót budowlanych na poszczególnych odcinkach rzeki Wisły (Sekcja I – od granicy województwa do rz. San, Sekcja II – od rzeki San do rzeki Łęg, Sekcja III – od rzeki Łęg do rzeki Trześniówka), rzeki Łęg (Sekcja III – od km 0+900 rz. Łęg do ujścia do rzeki Wisły) oraz rzeki San (Sekcja San – od km rz. San 2+276 do ujścia do rzeki Wisły).​

Kontrakt na roboty 3B.2 „Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu” obejmował:

 • podwyższenie i poszerzenie korony czterech odcinków istniejących wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 16,264 km,
 • dogęszczenie korpusu,
 • doszczelnienie podłoża wału poprzez przesłonę przeciwfiltracyjną wykonaną w stopie wału po stronie skarpy odwodnej o głębokości 8 m p.p.t.
 • oraz uszczelnienie skarpy odwodnej ekranem wykonanym z geomembrany kotwionej u góry w koronie wału oraz na dole korpusu wału w pionowej przesłonie, w tzw. rowach kotwiących uszczelnionych korkiem glinowo-cementowym.

W zakres przedsięwzięcia wchodziła również budowa dróg serwisowych o nawierzchni z tłucznia lub nawierzchni bitumicznej zlokalizowanych częściowo na koronie wału, częściowo na tzw. ławie przywałowej (po stronie odpowietrznej). Po stronie odwodnej wału u podstawy skarpy, z wyjątkiem odcinka o dł. ok. 300 m (działka nr 2, obręb Witkowice) wykonana została tzw. zielona droga zapewniająca dojazd do terenu międzywala. Ponadto przebudowane zostały przejazdy wałowe, przepusty wałowe oraz infrastruktura techniczna kolidująca z wałem. Przed zniszczeniem wałów przez zwierzęta ryjące i kopiące nory, skarpy odwodne zabezpieczone zostały siatką stalową ocynkowaną umieszczoną na głębokości min. 0,2 m.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 6 grudnia 2017 r. do 19 grudnia 2017 r. W dniu 20 grudnia 2017 r. odbyły się też dwa otwarte dla społeczeństwa spotkania.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od dnia 17 sierpnia 2017 r. do 7 września 2017 r. W dniu 8 września 2017 r. odbyło się otwarte dla społeczeństwa spotkanie w sprawie konsultacji społecznych PPNiP.

 

Podczas realizacji Przedsięwzięcia podjęto szereg działań łagodzących lub eliminujących jego negatywny wpływ, ukierunkowanych na:

 • Ochronę środowiska wodnego i gruntu przed zanieczyszczeniami (używanie sprawnego sprzętu mechanicznego, odpowiednie magazynowanie i obrót substancjami szkodliwymi dla środowiska, w tym m.in. ropopochodnymi typu paliwa, smary itp., zorganizowanie zaplecza z częścią socjalną),
 • Ochronę przed hałasem: praca tylko w godzinach 06.00 – 22.00, używanie sprawnego sprzętu budowlanego, używanie przenośnych ekranów akustycznych,
 • Ochronę środowiska przyrodniczego i krajobrazu, poprzez realizację Kontraktu na roboty według wariantu tzw. środowiskowego, który minimalizował ingerencje w siedliska flory i fauny, wskazywał rozwiązania minimalizujące oddziaływanie na obszary Natura 2000 oraz podejmował określoe działania zapobiegawcze;
 • Minimalizację wycinki drzew i krzewów oraz przeprowadzenie jej w okresie poza sezonem lęgowym ptaków,
 • Przenoszenie sadzonek roślin chronionych pod kontrolą botanika,
 • Ochronę gleb (przed rozpoczęciem prac we wskazanym terminie zdjęto humusu tj. górną warstwę gleby wraz z porastającą ją roślinnością zielną i umieszczono ją w miejscu zabezpieczonym przed zniszczeniem – w celu wykorzystania tej warstwy podczas prac rekultywacyjnych),
 • Ochronę zasobów przyrodniczych (na odcinkach wałów, przy których zinwentaryzowano miejsca rozrodu płazów, zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed śmiertelnością (w wyniku prowadzonych prac i ruchu pojazdów) zwierząt wędrujących do i z lęgowisk (np. wygrodzono siedliska płazów od strony placu budowy płotkami),
 • Na etapie realizacji Przedsięwzięcia, w okresach wskazanych przez specjalistę – herpetologa, codzienne monitorowano zastosowane bariery lub pułapki i przenoszono zwierzęta z zachowaniem kierunków, w których się przemieszczały, do odpowiednich dla danego gatunku siedlisk,
 • Przed wycinką drzew i krzewów skontrolowano przez entomologa i chiropterologa ich ewentualne zasiedlenia przez chronione gatunki owadów i nietoperzy a w razie stwierdzenia występowania gatunków chronionych podjęto działania wskazane przez tych specjalistów
 • Odtwarzanie schronień i miejsc żerowania zwierząt (rozwieszenie skrzynek lęgowych dla ptaków, budek dla nietoperzy, montaż tyczek i nasadzeń krzewów dla gąsiorka)

Wszystkie działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

 

 

Inwestor
PGW WP RZGW w Rzeszowie
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl
adres: ul. Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank