Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka miejscowość Roztoki Bystrzyckie | Kontrakt 2A.1/2

Roztoki Bystrzyckie, gm. Międzylesie

04.12.2017

PGW WP RZGW we Wrocławiu

Joint Venture firm: PORR S.A. – Lider i PORR Bau GmbH – Partner

> 1500 osób Chronionych mieszkańców
> 1.8 km2 Chroniony obszar
24.08.2021 r. Termin realizacji
Co robimy?

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Roztoki Bystrzyckie” na potoku Goworówka

56,53 mln EUR​ Wartość kontraktu

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy został wybudowany na zachód od miejscowości Roztoki, około 11 km na południe od Bystrzycy Kłodzkiej i około 4 km na północ od Międzylesia. Zbiornik zaprojektowany został w dolinie potoku Goworówka, w jego odcinku ujściowym (zapora zbiornika znajduje się około 0,5 km powyżej ujścia do Nysy Kłodzkiej). W czaszy zbiornika znajdują się ujścia trzech dopływów potoku Goworówka: Nowinki, Cieszycy i Bielicy. Północna część zapory zbiornika przecina istniejącą drogę powiatową 3233D, pomiędzy miejscowościami Roztoki i Gajnik. Suchy zbiornik przeciwpowodziowy „Roztoki Bystrzyckie” ma maksymalną powierzchnię zalewu 48,7 ha i maksymalną pojemność retencyjną około 2,75 mln m3.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz środków budżetu państwa.

 

W ramach prac budowlanych wykonana została czołowa zapora ziemna (długość 756m, wysokość piętrzenia 15,5m) wyposażona w regulowane upusty denne oraz stały przelew stokowy. Maksymalna pojemność zbiornika to 2,7 mln m3, powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu wynosić będzie 48,7 ha. Ponadto, wykonano prace związane z ukształtowaniem czaszy zbiornika, dostosowaniem koryta ujściowego potoku Goworówka poniżej projektowanego zbiornika do warunków przepuszczania przepływu dopuszczalnego tj. Qd=28,10 m3/s (p=10%), budową budynku zaplecza obsługi zbiornika budową sieci dróg eksploatacyjnych, przełożeniem drogi powiatowej nr 3233D Roztoki Gajnik wraz z mostem zlokalizowanym nad potokiem Nowinka, przełożeniem kablowej napowietrznej linii energetycznej SN 20kV, przełożeniem gazociągu DN200, 1.6MPa.​

Podstawowe parametry techniczne zapory:

 • maksymalna wysokość zapory – 15,5 m,
 • długość zapory – 750 m,
 • szerokość korony zapory – 6 m,
 • nachylenie skarpy odwodnej i odpowietrznej – 1:3.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 12 października 2016 r. do 25 października 2016 r. W dniu 26 października 2016 r. odbyło się otwarte spotkanie.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 4 listopada 2016 r. do 25 listopada 2016r. W dniu 28 slistopada 2016 r. odbyło się otwarte spotkanie. Konsultacje publiczne trwały 21 dni.
 • Konsultacje Aneksu do Planu Zarządzania Środowiskiem – od 5 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. W dniu 25 czerwca 2016 r. odbyło się otwarte webinarium.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót
 2. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych
 4. Wymagania dotyczące jakości i zagospodarowania gruntów
 5. Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu
 6. Wymagania dotyczące wycinki drzew i krzewów
 7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki
 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 9. Szczegółowe wymagania dotyczące robót w korytach cieków
 10. Szczegółowe wymagania dotyczące robót przy przekładaniu linii energetycznych
 11. Szczegółowe wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa geologicznego
 12. Wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu budowy
 13. Wymagania dotyczące zasad użytkowania wybdowanych obiektów
 14. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska
 15. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
 16. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 17. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 18. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 19. Działania dotyczące odtwarzania zasobów środowiska przyrodniczego
 20. Realizacja działań określonych w decyzji RDOŚ zezwalającej na odstępstwa od zakazów ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
 21. Wymagania dotyczące weryfikacji podziału geodezyjnego stosowanego w PZŚ
 22. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 23. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ

Realizując Kontrakt spełniono wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 2. Ochrony dóbr materialnych
 3. Ochrony powierzchni ziemi
 4. Ochrony wód i gleb
 5. Ochrony klimatu akustycznego
 6. Ochrony powietrza
 7. Ochrony zabytków (nadzór archeologiczny)
 8. Ochrony przyrody ożywionej:
 • nadzór środowiskowy;
 • terminy wycinek drzew i krzewów;
 • oznakowanie granic płatów siedlisk przyrodniczych;
 • przesadzenie okazów 5 gatunków roślin chronionych;
 • zabezpieczenie obszaru realizacji Zadania przed wkraczaniem drobnych zwierząt;
 • kontrole miejsc mogących stanowić pułapki dla drobnych zwierząt;
 • bieżąca likwidacja zastoisk wody na obszarze realizacji Zadania;
 • zapewnienie możliwości bezpiecznej migracji płazów;
 • odłów i przeniesienie drobnych zwierząt z obszaru realizacji Zadania;
 • nadzór ichtiologiczny;
 • nasadzenia zadrzewień siedliska przyrodniczego *91E0 i *9180 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, jaworzyny i lasy klonowo-lipowe;
 • nasadzenia roślinności tworzącej korytarz migracyjny wzdłuż biegu Bystrzycy Dusznickiej w celu poprawy warunków migracji ptaków i ssaków;
 • instalacja budek lęgowych dla pluszcza i pliszki górskiej;
 • instalacja platformy lęgowej dla puchacza;
 • instalacja skrzynek dla nietoperzy.

Dodatkowe działania z zakresu ochrony środowiska obejmowały m.in.:

 • wykonanie nasadzeń zadrzewień łęgowych i grądowych, o powierzchni około 16 ha;
 • zagospodarowanie terenów w czaszy zbiornika w formie łąk, o powierzchni min. 3 ha;
 • instalację 3 budek lęgowych dla pluszcza oraz 32 budek dla nietoperzy;
 • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż nowego odcinka drogi powiatowej 3233D.

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Bartosz Wszołek
e-mail: bartosz.wszolek@wody.gov.pl
tel.: +48 (71) 32 40 965

Administrator Projektu
Krystian Pankiewicz
e-mail: krystian.pankiewicz@wody.gov.pl
tel. +48 (71) 32 40 942

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank