Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów | Kontrakt 2A.1/1

Boboszów, gm. Międzylesie

06.12.2017

PGW WP RZGW we Wrocławiu

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o. - Lider i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Fransław" Piotr Kalemba – Partner JV

> 1500 osób Chronionych mieszkańców
> 1.8 km2 Chroniony obszar
11.2022 Termin realizacji
Co robimy?

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Boboszów” na Nysie Kłodzkiej.

44,4 mln EUR​ Wartość kontraktu

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy zostanie wybudowany na zachód od miejscowości Boboszów (około 150 m od skraju wsi), około 4 km na południowy-wschód od Międzylesia i około 2 km na północ od granicy z Republiką Czeską. Zbiornik zaprojektowany został w górnej części zlewni Nysy Kłodzkiej (zapora zbiornika znajduje się w km 180+085 Nysy Kłodzkiej, około 9 km poniżej źródła rzeki). W czaszy zbiornika zlokalizowany jest odcinek drogi gminnej nr 119952D Boboszów – Pisary.

Inwestycja jest realizowana w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz środków budżetu państwa.

 

W ramach prac budowlanych wykonana zostanie czołowa zapora ziemna (długość 230 m, wysokość piętrzenia 17 m) wyposażona w upusty denne oraz stały przelew stokowy. Maksymalna pojemność zbiornika to 1,4 mln m3, powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu wynosić będzie 21ha. Ponadto, wykonane będą prace związane z ukształtowaniem czaszy zbiornika, dostosowaniem koryta ujściowego Nysy Kłodzkiej poniżej projektowanego zbiornika do warunków przepuszczania przepływu dopuszczalnego tj. Qd=13,90 m3/s (p=10%), budową budynku zaplecza obsługi zbiornika budową sieci dróg eksploatacyjnych, przełożeniem drogi gminnej Boboszów – Pisary przełożeniem napowietrznej linii energetycznej SN 20kV i linii napowietrzno-kablowej nN przełożeniem linii telekomunikacyjnej oraz rozbiórką obiektów kubaturowych – budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z przyłączami kolidującymi z projektowanym zbiornikiem.​

Podstawowe parametry techniczne projektowanej zapory:

 • maksymalna wysokość zapory – 17 m;
 • długość zapory – 230 m;
 • szerokość korony zapory – 6 m;
 • nachylenie skarpy odwodnej i odpowietrznej – 1:3.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 28 listopada 2016 r. do 9 grudnia 2016 r. W dniu 13 grudnia 2016 r. odbyło się otwarte spotkanie.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 23 września 2016 r. do 14 października 2016 r. Inwestor przeprowadził również indywidualne spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, a w dniu 18 października 2016 r. odbyło się otwarte spotkanie. Konsultacje publiczne trwały 21 dni.
 • Konsultacje Aneksu do Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2A.1/1 – od 4 października 2019 r. do 17 października 2019 r. W dniu 18 października odbyło się otwarte spotkanie.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót
 2. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania
 3. Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych
 4. Wymagania dotyczące jakości i zagospodarowania gruntów
 5. Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu
 6. Wymagania dotyczące wycinki drzew i krzewów
 7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki
 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych
 9. Szczegółowe wymagania dotyczące robót w korytach cieków
 10. Szczegółowe wymagania dotyczące robót przy przekładaniu linii energetycznych
 11. Szczegółowe wymagania dotyczące docelowego oświetlenia terenu zbiornika
 12. Wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu budowy
 13. Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska
 14. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
 15. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 16. Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska
 17. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury
 18. Działania dotyczące odtwarzania zasobów środowiska przyrodniczego
 19. Realizacja działań określonych w decyzji RDOŚ zezwalającej na odstępstwa od zakazów ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
 20. Wymagania dotyczące weryfikacji podziału geodezyjnego stosowanego w PZŚ
 21. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ
 22. Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 2. Ochrony dóbr materialnych
 3. Ochrony powierzchni ziemi
 4. Ochrony wód i gleby
 5. Ochrony ziemi
 6. Ochrony klimatu akustycznego
 7. Ochrony powietrza
 8. Ochrony zabytków
 9. Ochrony przyrody ożywionej
 • nadzór środowiskowy;
 • warunki dotyczące wycinki drzew i krzewów w pobliżu gniazda bociana czarnego;
 • oznakowanie granic płatów siedlisk przyrodniczych;
 • ograniczenie czasu realizacji Zadania;
 • kontrole miejsc mogących stanowić pułapki dla drobnych zwierząt;
 • zapewnienie możliwości bezpiecznej migracji płazów;
 • odłów i przeniesienie drobnych zwierząt z obszaru realizacji Zadania;
 • nadzór ichtiologiczny nad robotami w korytach cieków;
 • odtworzenie mikrorzeźby doliny rzecznej;
 • nasadzenia zadrzewień łęgowych *91E0 na brzegach Nysy Kłodzkiej;
 • nasadzenia zadrzewień na stokach doliny Nysy Kłodzkiej;
 • nasadzenia zadrzewień siedliska przyrodniczego *9180;
 • Nasadzenia zadrzewień wzdłuż nowego odcinka drogi gminnej Boboszów – Pisary;
 • instalacja budek lęgowych dla pluszcza i pliszki górskiej;
 • instalacja budek lęgowych dla ptaków;
 • Instalacja platformy lęgowej dla bociana czarnego;
 • instalacja skrzynek dla nietoperzy,

Dodatkowe działania z zakresu ochrony środowiska obejmują m.in.:

 • wykonanie nasadzeń zadrzewień (w tym m.in. siedliska przyrodnicze *91E0 i *9180) na brzegach Nysy Kłodzkiej i na stokach doliny tej rzeki;
 • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż nowego odcinka drogi gminnej;
 • zagospodarowanie terenów w czaszy zbiornika w formie łąk;
 • instalację platformy lęgowej dla bociana czarnego oraz około 260 budek lęgowych dla ptaków i 42 skrzynek dla nietoperzy.

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Polska Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Bartosz Wszołek
e-mail: bartosz.wszolek@wody.gov.pl
tel.: +48 (71) 32 40 965

Administrator Projektu
Krystian Pankiewicz
e-mail: krystian.pankiewicz@wody.gov.pl
tel. +48 (71) 32 40 942

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank