Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i potoku Morawa - Etap I: Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój | Kontrakt 2B.2/1

Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie

02.08.2023

PGW WP RZGW we Wrocławiu

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" sp. z o.o.

nieokreślone Chronionych mieszkańców
nieokreślone2 Chroniony obszar
VI 2025 Termin realizacji
Co robimy?

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych infrastruktury przeciwpowodziowej w Stroniu Śląskim oraz Lądku Zdroju w celu usprawnienia przepływu wód powodziowych, które najczęściej występują w tym rejonie.

105,4 mln PLN Wartość kontraktu

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i potoku Morawa obejmująca obszar Stronia Śląskiego i Lądka-Zdrój. W ramach zaplanowanego etapu ochrony biernej mają być prowadzone prace polegające na budowie, przebudowie i odtworzeniu istniejących budowli regulacyjnych wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie.

Zakres prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym doliny rzeki Białej Lądeckiej ma obejmować odcinek o łącznej długości 6,40km, a doliny potoku Morawa odcinek o długości 1,80km.

W ramach robót planowa są w szczególności prace związane z:

 • odcinkową przebudową i remontem istniejących ubezpieczeń brzegowych (na odcinkach koniecznych dla ochrony terenów zabudowanych) oraz zwiększeniem przepustowości koryt obydwu cieków,
 • budową nowych murów ochronnych (w miejscach gdzie jest to konieczne dla ciągłości ochrony zabudowań),
 • przebudową istniejących murów regulacyjnych,
 • zwiększeniem przepustowości budowli mostowych i kładek pieszych,
 • zwiększeniem przepustowości jazów i stopni regulacyjnych wraz z ich udrożnieniem ichtiologicznym.​

Projekt ochrony biernej Kotliny Kłodzkiej poddany był pierwszym konsultacjom społecznym pod koniec 2019 roku. Zgłoszono wówczas łącznie ponad 140 propozycji dodatkowych rozwiązań uwzględniających potrzeby lokalnych społeczności, jak również wynikających z unikalnego charakteru miejscowości tego regionu. Część propozycji będzie zrealizowana. Wśród nich znajduje się m.in.:

 • budowa kanału ulgi wraz z budową mostu zapewniającego dojazd do budynków Muzeum Papiernictwa,
 • budowa wału przeciwpowodziowego zabezpieczającego komunalną oczyszczalnię ścieków w Polanicy-Zdroju,
 • zapory przeciwrumowiskowe na Bystrzycy Dusznickiej w celu zabezpieczenia Dusznik-Zdroju i Polanicy-Zdroju,
 • profilowanie terenu pod plażę w Bystrzycy Kłodzkiej oraz budowa schodów do rzeki w Kłodzku, wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych na potrzeby ścieżek dydaktycznych.

Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem trwały od 5 lipca 2021 r. do 26 lipca 2021 r. W dniu 23 lipca 2021 r. odbyło się otwarte webinarium.

Inwestor przygotowuje obecnie konsultacje społeczne Planów Pozyskania Nieruchomości. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz w trosce o zdrowie uczestników konsultacje te zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej. Informacja na temat konsultacji będzie publikowana na stronach Wód Polskich oraz Projektu OPDOW.

Dodatkowe informacje:

 • na stronie: wrocław.wody.gov.pl w zakładce Stop powodzi!
 • pod numerem telefonu: +48 603 420 005 (pon. – pt. w godz. od.8.00-16.00)
 • pod adresem e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl lub ziemiaklodzka@wody.gov.pl
 • w Punkcie Konsultacyjnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 10A w każdy poniedziałek 13.00-16.00

Realizacja kontraktów będzie wykonywana z najwyższą dbałością o środowisko przyrodnicze w celu zagwarantowania skutecznej ochrony klimatu, fauny i flory, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby i gruntów.

Zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego Wody Polskie uzyskały wszystkie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzje środowiskowe) i w ramach postępowania w sprawie ich wydania, opracowano raporty o oddziaływaniu na środowisko. Dodatkowo ze względu na to, że inwestycje będę współfinansowane przez Bank Światowy, uwarunkowania ich realizacji w zakresie ochrony środowiska muszą być również zgodne z Politykami Operacyjnymi (Operational Policies) w zakresie ochrony środowiska. To oznacza, że dla każdego z kontraktów zostaną opracowane Plany Zarządzania Środowiskiem (PZŚ). Plany te, to precyzyjnie rozpisane dyspozycje dla uczestników procesu inwestycyjnego, w jaki sposób i z jakiego powodu powinny być prowadzone roboty, aby ich zakres został wykonany w zgodzie z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi i Politykami Operacyjnymi Banku. Celem dokumentacji PZŚ jest bardzo jasne wskazanie niebezpieczeństw i ryzyk środowiskowych, które mogą wystąpić podczas realizacji kontraktu oraz działań, które mają łagodzić skutki ewentualnych niekorzystnych zmian środowiskowych powodowanych tymi robotami.

Wymienione raporty potwierdziły również, że realizacja kontraktów nie spowoduje trwałych zmiany w krajobrazie, a jej efekt będzie miał pozytywny wpływ na walory krajobrazowe oraz warunki biologiczne i hydromorfologiczne, poprzez przekształcenie progów i jazów na bystrza. Oddziaływania będą okresowe i związane z obecnością zaplecza budowy, dróg technologicznych, sprzętu i maszyn potrzebnych do przeprowadzenia prac, a także tymczasowych miejsc składowania materiałów powstających podczas prac rozbiórkowych i usuwania materiału zdeponowanego w obrębie koryta.

Z uwagi na to, że na terenach objętych inwestycją występują gatunki chronione fauny i flory, prace modernizacyjne będą prowadzone pod bieżącym nadzorem przyrodniczym specjalistów m. in.: botanika – fitosocjologa (siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roślin, w tym mszaki), dendrologa (zasady pielęgnacji i zabezpieczania drzew), entomologa (chronione gatunki bezkręgowców, makrozoobentos), ichtiologa (ryby i minogi), herpetologa (płazy i gady), ornitologa (ptaki), chiropterologa (nietoperze) oraz teriologa (ssaki inne niż nietoperze).

W ramach tych działań wykonane zostaną również działania kompensujące. Inwestor m. in.:

 • odtworzy miejsca gniazdowania pliszki górskiej, pluszcza i popielicy poprzez rozwieszenie budek lęgowych,
 • we współpracy z ekspertem ichtiologiem przeprowadzone zostanie również zarybianie pstrągiem potokowym. Do zarybiania zostanie wykorzystany materiał zarybieniowy pochodzący ze zlewni Nysy Kłodzkiej, a wielkość zarybień uzależniona będzie od oceny realnych strat w populacji gatunku oraz ilości materiału zarybieniowego wprowadzanego przez użytkownika rybackiego.

Inwestor
PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Polska Sp. z o.o.

Administrator Projektu
Krzysztof Kitowski
e-mail: krzysztof.kitowski@wody.gov.pl
tel. +48 (71) 32 40 958

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank