Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku - Etap I: Duszniki-Zdr., Szczytna, Polanica-Zdr.​ | Kontrakt 2B.2/2

Duszniki-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój

14.11.2023

PGW WP RZGW we Wrocławiu

PORR S.A.

nieokreślone Chronionych mieszkańców
nieokreślone2 Chroniony obszar
30.06.2025 r. Termin realizacji
Co robimy?

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych infrastruktury przeciwpowodziowej w Duszniki-Zdroju, Szczytnej oraz Polanicy-Zdroju w celu usprawnienia przepływu wód powodziowych, które najczęściej występują w tym rejonie.

36,0 mln PLN Wartość kontraktu

Kontrakt dotyczy budowy, przebudowy i remontu budowli regulacyjnych wraz z obiektami związanymi z nimi techniczne i funkcjonalnie, zlokalizowanymi w korycie rzeki Bystrzyca Dusznicka, potoku Podgórna i potoku Jarzębnik na obszarze gminy Duszniki-Zdrój, w korycie rzeki Bystrzyca Dusznicka oraz rzeki Kamienny Potok na obszarze gminy Szczytna oraz w korycie rzeki Bystrzyca Dusznicka na obszarze gminy Polanica Zdrój oraz częściowo na terenie gminy Kłodzko, w obrębie ewidencyjnym Szalejów Górny, na odcinkach:

 • Bystrzyca Dusznicka na odcinku od ok. km 25+817 do ok. km 30+260 (Obiekt Duszniki-Zdrój),
 • Bystrzyca Dusznicka na odcinku od ok. km 20+270 do ok. km 24+800 oraz Kamienny Potok od ujścia (0+000) do ok. km 2+500 (Obiekt Szczytna),
 • Bystrzyca Dusznicka na odcinku od ok. km 14+025 do ok. 16+980 km oraz na odcinku od ok. 12+390 do ok. 12+600 km (Obiekt Polanica Zdrój).

Zgodnie z planami Kontrakt 2B.2/2 ma obejmować:

 • budowę kanału ulgi wraz z budową mostu zapewniającego dojazd do budynków Muzeum Papiernictwa, budowę mostu lub przepustu pod drogą powiatową nr 3301D (ul. Sprzymierzeńców w Dusznikach-Zdroju), budowę mostu w ciągu drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Bystrzyckiej wraz z wykształceniem koryta dwudzielnego w rejonie ujścia kanału do Bystrzycy Dusznickiej na odcinku w km od ok. 25+819 do ok. 26+156, a także budowę mostu w ciągu drogi gminnej w celu dostosowania jego światła do nowej szerokości koryta dwudzielnego,
 • budowę, przebudowę i remont budowli regulacyjnych wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie tj.:
  • odcinkowe dostosowanie i ubezpieczenie koryta głównego cieku do przejścia wód powodziowych o prawdopodobieństwie przewyższenia ok. p=10% wraz z zabezpieczeniem odcinków ujściowych istniejących dopływów (potok Podgórna),
  • reprofilację istniejących murów regulacyjnych oraz umocnień skarpowych poprzez oczyszczenie i uzupełnienie spoin, uzupełnienie ubytków kamienia, wyrównanie (podwyższenie) poziomu korony muru, wzmocnienie korpusu muru przez wykonanie opaski (odsadzki), polegające na wykonaniu wykopu w dnie koryta, a następnie wykonaniu wylewki betonowej pod stopą muru. Ponadto poprzez reprofilację rozumie się wykonanie prac, mających na celu dostosowanie istniejących murów/ubezpieczeń brzegowych do przepływu wód powodziowych o prawdopodobieństwie wystąpienia p=10%. W ramach tych prac przewiduje się wykonanie wyrównania bądź też wyniesienia istniejących murów/ubezpieczeń brzegowych do przepływu wód powodziowych o prawdopodobieństwie wystąpienia p=10%;
  • budowę nowych murów regulacyjnych oraz umocnień skarpowych,
  • rozbiórkę zniszczonych murów regulacyjnych oraz umocnień skarpowych,
  • remont i przebudowę ubezpieczeń brzegowych,
  • rozbiórkę i odbudowę murów regulacyjnych,
  • odcinkowe wykonanie nowego muru pozostawiając stary jako tzw. szalunek tracony,
  • odbudowę murów regulacyjnych w miejscu i po trasie istniejących (uszkodzonych, przewidzianych do rozbiórki) obejmującą lokalną wycinkę drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie wykopu w dnie koryta u podstawy skarp, wykonanie żelbetowej konstrukcji muru, zasypanie gruntem przestrzeni za murem od strony lądu, wykonanie kamiennej okładziny muru od strony koryta. Teren za koroną muru zostanie pokryty humusem i obsiany rodzimą mieszanką traw,
  • odcinkowe wzmocnienie istniejących murów poprzez wykonanie opaski (odsadzki), polegające na wykonaniu wykopu w dnie koryta u podstawy muru, a następnie wykonaniu wylewki betonowej pod stopą muru,
  • udrożnienie ichtiologiczne koryta poprzez przebudowę dwóch progów: w km 27+048; w km 27+421 oraz jazu w km 27+522 na seminaturalne bystrza w formie pochylni z głazów i kamieni o nachyleniu ok. 1:25 lub łagodniejszym,
  • przebudowę siedmiu progów i jazów na seminaturalne bystrza kamienne na rzece Bystrzyca Dusznicka (Obiekt Szczytna),
  • przebudowę progu w km 15+498 na bystrze (Obiekt Polanica-Zdrój),
  • przebudowę trzech progów i jazów na seminaturalne bystrza kamienne na rzece Kamienny Potok,
  • budowę czterech gurtów na rzece Bystrzyca Dusznicka (Obiekt Szczytna),
  • lokalne umocnienie skarp narzutem kamiennym klinowanym. Prace polegać będą na lokalnej wycince drzew i krzewów, zdjęciu warstwy humusu, wykonaniu skarpowania, rozłożeniu geowłókniny i ułożeniu głazów o średnicy fi 0,5-1,0 m, klinowanych frakcją kamienia fi 0,2-0,5 m. Skarpy powyżej narzutu należy pokryć humusem i obsiać mieszanką rodzimych traw,
  • udrożnienie koryta w miejscu przewężeń i w obrębie mostów, poprzez usunięcie odsypisk żwiru i namulisk; odsypiska usuwane będą w sposób mechaniczny lub ręczny w miejscach przewężenia koryta tam, gdzie utrudniają przepływ wód wezbraniowych. Wydobyty materiał zostanie zagospodarowany na terenie budowy. Jeśli nie będzie to możliwe, w całości lub w części, zostanie zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. postępowania z odpadami,
  • budowę zapór przeciwrumowiskowych w km 16+815, 29+308, 30+206 w celu ochrony terenu miast Polanica-Zdrój i Duszniki-Zdrój przed rumoszem skalnym i pniami drzew,
  • konserwację koryta polegającą na oczyszczeniu ujściowego odcinka potoku Jastrzębnik,
  • wycięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem wykonywanych robót.
  • stabilizację profilu podłużnego poprzez lokalne zastosowanie drewnianych gurtów. Korona gurtów nie będzie wystawała ponad rzędną dna, co pozwoli zachować ciągłość morfologiczną koryta,
  • przebudowę mostu w km 23+539 Bystrzycy Dusznickiej, polegającej na rozbiórce istniejącej budowli mostowej i wybudowaniu w jej bezpośrednim sąsiedztwie nowej,
  • ukształtowanie i przebudową terenów przyległych do mostu w km 23+539 Bystrzycy Dusznickiej, poprzez wykonanie m.in. nowych najazdów, chodników i przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu,
  • lokalne usunięcie odkładów z dna rzeki,
  • remont ujściowego odcinka potoku Szklarska Woda, w zakresie oczyszczenia i uzupełnienia spoinowania oraz uzupełnienia ubytków kamienia,
  • wykonanie awaryjnego, dennego, drenażowego ujęcia wody w km 1+302 Kamiennego Potoku dla celów przeciwpożarowych,
  • remont mostu kamiennego w km 0+704 Kamiennego Potoku (obiekt Szczytna),
  • budowę wału przeciwpowodziowego w rejonie oczyszczalni ścieków w Polanicy-Zdrój,
  • zabudowę wylotu kanalizacji deszczowej w km 14+173 Bystrzycy Dusznickiej (obiekt Polanica-Zdrój).

Projekt ochrony biernej Kotliny Kłodzkiej poddany był pierwszym konsultacjom społecznym pod koniec 2019 roku. Zgłoszono wówczas łącznie ponad 140 propozycji dodatkowych rozwiązań uwzględniających potrzeby lokalnych społeczności, jak również wynikających z unikalnego charakteru miejscowości tego regionu. Część propozycji będzie zrealizowana. Wśród nich znajduje się m.in.:

 • budowa kanału ulgi wraz z budową mostu zapewniającego dojazd do budynków Muzeum Papiernictwa,
 • budowa wału przeciwpowodziowego zabezpieczającego komunalną oczyszczalnię ścieków w Polanicy-Zdroju,
 • zapory przeciwrumowiskowe na Bystrzycy Dusznickiej w celu zabezpieczenia Dusznik-Zdroju i Polanicy-Zdroju,
 • profilowanie terenu pod plażę w Bystrzycy Kłodzkiej oraz budowa schodów do rzeki w Kłodzku, wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych na potrzeby ścieżek dydaktycznych.

Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem trwały od 6 lipca 2021 r. do 27 lipca 2021 r. W dniu 26 lipca 2021 r. odbyło się otwarte webinarium.

Inwestor przygotowuje obecnie konsultacje społeczne Planów Pozyskania Nieruchomości. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz w trosce o zdrowie uczestników konsultacje te zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej. Informacja na temat konsultacji będzie publikowana na stronach Wód Polskich oraz Projektu OPDOW.

Dodatkowe informacje:

 • na stronie: wrocław.wody.gov.pl w zakładce Stop powodzi!
 • pod numerem telefonu: +48 603 420 005 (pon. – pt. w godz. od.8.00-16.00)
 • pod adresem e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl lub ziemiaklodzka@wody.gov.pl
 • w Punkcie Konsultacyjnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 10A w każdy poniedziałek 13.00-16.00

Realizacja kontraktów będzie wykonywana z najwyższą dbałością o środowisko przyrodnicze w celu zagwarantowania skutecznej ochrony klimatu, fauny i flory, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby i gruntów.

Zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego Wody Polskie uzyskały wszystkie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzje środowiskowe) i w ramach postępowania w sprawie ich wydania, opracowano raporty o oddziaływaniu na środowisko. Dodatkowo ze względu na to, że inwestycje będę współfinansowane przez Bank Światowy, uwarunkowania ich realizacji w zakresie ochrony środowiska muszą być również zgodne z Politykami Operacyjnymi (Operational Policies) w zakresie ochrony środowiska. To oznacza, że dla każdego z kontraktów zostaną opracowane Plany Zarządzania Środowiskiem (PZŚ). Plany te, to precyzyjnie rozpisane dyspozycje dla uczestników procesu inwestycyjnego, w jaki sposób i z jakiego powodu powinny być prowadzone roboty, aby ich zakres został wykonany w zgodzie z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi i Politykami Operacyjnymi Banku. Celem dokumentacji PZŚ jest bardzo jasne wskazanie niebezpieczeństw i ryzyk środowiskowych, które mogą wystąpić podczas realizacji kontraktu oraz działań, które mają łagodzić skutki ewentualnych niekorzystnych zmian środowiskowych powodowanych tymi robotami.

Wymienione raporty potwierdziły również, że realizacja kontraktów nie spowoduje trwałych zmiany w krajobrazie, a jej efekt będzie miał pozytywny wpływ na walory krajobrazowe oraz warunki biologiczne i hydromorfologiczne, poprzez przekształcenie progów i jazów na bystrza. Oddziaływania będą okresowe i związane z obecnością zaplecza budowy, dróg technologicznych, sprzętu i maszyn potrzebnych do przeprowadzenia prac, a także tymczasowych miejsc składowania materiałów powstających podczas prac rozbiórkowych i usuwania materiału zdeponowanego w obrębie koryta.

Z uwagi na to, że na terenach objętych inwestycją występują gatunki chronione fauny i flory, prace modernizacyjne będą prowadzone pod bieżącym nadzorem przyrodniczym specjalistów m. in.: botanika – fitosocjologa (siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roślin, w tym mszaki), dendrologa (zasady pielęgnacji i zabezpieczania drzew), entomologa (chronione gatunki bezkręgowców, makrozoobentos), ichtiologa (ryby i minogi), herpetologa (płazy i gady), ornitologa (ptaki), chiropterologa (nietoperze) oraz teriologa (ssaki inne niż nietoperze).

W ramach tych działań wykonane zostaną również działania kompensujące. Inwestor m. in.:

 • odtworzy miejsca gniazdowania pliszki górskiej, pluszcza i popielicy poprzez rozwieszenie budek lęgowych,
 • we współpracy z ekspertem ichtiologiem przeprowadzone zostanie również zarybianie pstrągiem potokowym. Do zarybiania zostanie wykorzystany materiał zarybieniowy pochodzący ze zlewni Nysy Kłodzkiej, a wielkość zarybień uzależniona będzie od oceny realnych strat w populacji gatunku oraz ilości materiału zarybieniowego wprowadzanego przez użytkownika rybackiego.

Inwestor
PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Polska Sp. z o.o.

Administrator Projektu
Krzysztof Kitowski
e-mail: krzysztof.kitowski@wody.gov.pl
tel. +48 (71) 32 40 958

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank