Ochrona przeciwpowodziowa doliny Nysy Kłodzkiej – Etap I: Międzylesie, Długopole - Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko | Kontrakt 2B.1/1

Międzylesie, Długopole - Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko

28.07.2023

PGW WP RZGW we Wrocławiu

BUDIMEX S.A.

nieokreślone Chronionych mieszkańców
nieokreślone2 Chroniony obszar
VI 2025 r. Termin realizacji
Co robimy?

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych infrastruktury przeciwpowodziowej w Międzylesiu, Długopolu-Zdroju, Bystrzycy Kłodzkiej, Kłodzku w celu usprawnienia przepływu wód powodziowych, które najczęściej występują w tym rejonie.

157,8 mln PLN Wartość kontraktu

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej obejmująca obszar Międzylesia, Kłodzka, Długopola-Zdroju oraz potoku Bystrzyca w Bystrzycy Kłodzkiej. Kontrakt dotyczy budowy, przebudowy i remontu budowli regulacyjnych wraz z obiektami związanymi z nimi techniczne i funkcjonalnie zlokalizowanymi w korycie rzeki Nysa Kłodzka oraz w ujściowych odcinkach potoków Dolna, Porębnik, Bystrzyca, Jodłownik, a także w obrębie ujściowego odcinka Bystrzycy Dusznickiej do Nysy Kłodzkiej na terenie Kłodzka.

Pracami objęte zostaną następujące odcinki cieków:

 • rzeka Nysa Kłodzka na odcinku od km 172+200 do km 174+600 oraz odcinek potoku Dolna od km 0+000 do km 0+050 (Obiekt Międzylesie);
 • rzeka Nysa Kłodzka na odcinku od km 156+970 do km 158+100 oraz ujściowy odcinek potoku Porębnik na długości ok. 25 m (Obiekt Długopole -Zdrój);
 • rzeka Nysa Kłodzka na odcinku od km 148+078 do km 151+475 oraz potok Bystrzyca na odcinku od km 0+129 do km 1+659 (Obiekt Bystrzyca Kłodzka);
 • rzeka Nysa Kłodzka na odcinku od km 127+433 do km 134+312, odcinek rzeki Bystrzycy Dusznickiej od km ok. 0+203 do km ok. 0+332 oraz ujściowy odcinek potoku Jodłownik o długości ok. 100 m i ujściowy odcinek potoku Jaszkówka o długości ok. 50 m (Obiekt Kłodzko).

Zgodnie z planami Kontrakt 2B.1/1 ma obejmować:

 • reprofilację istniejących murów regulacyjnych oraz umocnień skarpowych. Ponadto poprzez reprofilację rozumie się wykonanie prac, mających na celu dostosowanie istniejących murów/ubezpieczeń brzegowych do przepływu wód powodziowych o prawdopodobieństwie wystąpienia p=10%. W ramach tych prac przewiduje się wykonanie wyrównania bądź też wyniesienia istniejących murów/ubezpieczeń brzegowych do przepływu wód powodziowych o prawdopodobieństwie wystąpienia p=10%,
 • budowę nowych murów regulacyjnych oraz umocnień skarpowych,
 • rozbiórkę zniszczonych murów regulacyjnych oraz umocnień skarpowych,
 • odbudowę murów regulacyjnych w miejscu i po trasie istniejących,
 • odcinkowe wzmocnienie istniejących murów poprzez wykonanie opaski (odsadzki),
 • oczyszczenie istniejącego wału, naprawa ewentualnych uszkodzeń (Obiekt Międzylesie),
 • remont wału przeciwpowodziowego (Obiekt Kłodzko),
 • przebudowę wału przeciwpowodziowego na Bystrzycy Dusznickiej w km 0+203 – 0+332 (Obiekt Kłodzko),
 • przebudowę jazu w Obiekcie Kłodzko w km 131+050,
 • przebudowę jazu na bystrze w km 151+475 w Obiekcie Bystrzyca Kłodzka,
 • przebudowa progów (w km 148+226, 148+277-148+350) na bystrza w Obiekcie Bystrzyca Kłodzka,
 • wykonanie kanału migracji ryb – na odcinku o długości ok. 500 m, wraz z progiem kierującym (Obiekt Bystrzyca Kłodzka),
 • udrożnienie ichtiologiczne poprzez wykonanie na istniejących progach bystrzy w formie pochylni o nachyleniu ok. 1:25, lub łagodniejszym (Obiekt Długopole -Zdrój),
 • udrożnienie ichtiologiczne koryta poprzez przebudowę czterech progów: w km 172+971; w km 173+527; w km 173+603 oraz w km 174+588 na seminaturalne bystrza w formie pochylni z głazów i kamieni o nachyleniu ok. 1:25 lub łagodniejszym (Obiekt Międzylesie),
 • udrożnienie ichtiologiczne dwóch progów przez ich przebudowę na seminaturalne bystrza z głazów i kamieni klinowanych w wierzchniej warstwie bez użycia betonu, o nachyleniu ok. 1:25 (Obiekt Kłodzko),
 • udrożnienie ichtiologiczne poprzez budowę przepławki na jazie w km 131+050 w postaci przepławki ryglowej w korycie prostokątnym z rynną do migracji zstępującej zlokalizowanej przy jazie na prawym brzegu (Obiekt Kłodzko),
 • budowę kanału migracji ryb (w warunkach niskiej wody) na odcinku o długości ok. 1450 m od jazu do ujścia młynówki (km 131+050 do km 129+600) (Obiekt Kłodzko),
 • udrożnienie koryta w obrębie mostu zlokalizowanego w km 157+642 Nysy Kłodzkiej (Obiekt Długopole – Zdrój),
 • usunięcie pozostałości po zniszczonej kładce w km 156+970. Odbudowa i ubezpieczenie skarp w jej rejonie (Obiekt Długopole – Zdrój),
 • stabilizacje profilu podłużnego poprzez odbudowę gurtów (Obiekt Kłodzko),
 • remont ujściowego odcinka potoku Jodłownik w zakresie oczyszczenia i uzupełnienia spoin, uzupełnieniu ubytków kamienia oraz usunięciu gruzu i śmieci z koryta w celu jego udrożnienia. Ukształtowanie koryta dwudzielnego, które będzie polegało na wykonaniu kanału w istniejącym dnie. Jego celem będzie koncentracja przepływu w zakresie przepływów niskich (Obiekt Kłodzko),
 • remont ujściowego odcinka potoku Jaszkówka w zakresie usunięcia gruzu i śmieci z koryta, uzupełnienie spoinowania oraz ubytków kamienia (Obiekt Kłodzko),
 • remont ujściowego odcinka potoku Porębnik (Obiekt Długopole – Zdrój),
 • ukształtowanie linii brzegowej celem zapewnienia dostępu do rzeki dla ludności poprzez budowę schodów, chodników (Obiekt Kłodzko),
 • profilowanie terenu pod plażę na odcinku ok. 50m (Obiekt Bystrzyca Kłodzka),
 • lokalne umocnienie skarp narzutem kamiennym klinowanym,
 • lokalne umocnienie skarp matą kokosową z obsiewem mieszanką traw rodzimych,
 • udrożnienie koryta w obrębie mostów z wykształceniem koryta dwudzielnego,
 • udrożnienie koryta w miejscu przewężeń i w obrębie mostów, poprzez usunięcie odsypisk żwiru i namulisk;
 • wycięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem wykonywanych robót.

Projekt ochrony biernej Kotliny Kłodzkiej poddany był pierwszym konsultacjom społecznym pod koniec 2019 roku. Zgłoszono wówczas łącznie ponad 140 propozycji dodatkowych rozwiązań uwzględniających potrzeby lokalnych społeczności, jak również wynikających z unikalnego charakteru miejscowości tego regionu. Część propozycji będzie zrealizowana. Wśród nich znajduje się m.in.:

 • budowa kanału ulgi wraz z budową mostu zapewniającego dojazd do budynków Muzeum Papiernictwa,
 • budowa wału przeciwpowodziowego zabezpieczającego komunalną oczyszczalnię ścieków w Polanicy-Zdroju,
 • zapory przeciwrumowiskowe na Bystrzycy Dusznickiej w celu zabezpieczenia Dusznik-Zdroju i Polanicy-Zdroju,
 • profilowanie terenu pod plażę w Bystrzycy Kłodzkiej oraz budowa schodów do rzeki w Kłodzku, wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych na potrzeby ścieżek dydaktycznych.

Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem trwały od 2 lipca 2021 r. do 23 lipca 2021 r. W dniu 22 lipca 2021 r. odbyło się otwarte webinarium.

Inwestor przygotowuje obecnie konsultacje społeczne Planów Pozyskania Nieruchomości. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz w trosce o zdrowie uczestników konsultacje te zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej. Informacja na temat konsultacji będzie publikowana na stronach Wód Polskich oraz Projektu OPDOW.

Dodatkowe informacje:

 • na stronie: wrocław.wody.gov.pl w zakładce Stop powodzi!
 • pod numerem telefonu: +48 603 420 005 (pon. – pt. w godz. od.8.00-16.00)
 • pod adresem e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl lub ziemiaklodzka@wody.gov.pl
 • w Punkcie Konsultacyjnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 10A w każdy poniedziałek 13.00-16.00

Realizacja kontraktów będzie wykonywana z najwyższą dbałością o środowisko przyrodnicze w celu zagwarantowania skutecznej ochrony klimatu, fauny i flory, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby i gruntów.

Zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego Wody Polskie uzyskały wszystkie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzje środowiskowe) i w ramach postępowania w sprawie ich wydania, opracowano raporty o oddziaływaniu na środowisko. Dodatkowo ze względu na to, że inwestycje będę współfinansowane przez Bank Światowy, uwarunkowania ich realizacji w zakresie ochrony środowiska muszą być również zgodne z Politykami Operacyjnymi (Operational Policies) w zakresie ochrony środowiska. To oznacza, że dla każdego z kontraktów zostaną opracowane Plany Zarządzania Środowiskiem (PZŚ). Plany te, to precyzyjnie rozpisane dyspozycje dla uczestników procesu inwestycyjnego, w jaki sposób i z jakiego powodu powinny być prowadzone roboty, aby ich zakres został wykonany w zgodzie z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi i Politykami Operacyjnymi Banku. Celem dokumentacji PZŚ jest bardzo jasne wskazanie niebezpieczeństw i ryzyk środowiskowych, które mogą wystąpić podczas realizacji kontraktu oraz działań, które mają łagodzić skutki ewentualnych niekorzystnych zmian środowiskowych powodowanych tymi robotami.

Wymienione raporty potwierdziły również, że realizacja kontraktów nie spowoduje trwałych zmiany w krajobrazie, a jej efekt będzie miał pozytywny wpływ na walory krajobrazowe oraz warunki biologiczne i hydromorfologiczne, poprzez przekształcenie progów i jazów na bystrza. Oddziaływania będą okresowe i związane z obecnością zaplecza budowy, dróg technologicznych, sprzętu i maszyn potrzebnych do przeprowadzenia prac, a także tymczasowych miejsc składowania materiałów powstających podczas prac rozbiórkowych i usuwania materiału zdeponowanego w obrębie koryta.

Z uwagi na to, że na terenach objętych inwestycją występują gatunki chronione fauny i flory, prace modernizacyjne będą prowadzone pod bieżącym nadzorem przyrodniczym specjalistów m. in.: botanika – fitosocjologa (siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roślin, w tym mszaki), dendrologa (zasady pielęgnacji i zabezpieczania drzew), entomologa (chronione gatunki bezkręgowców, makrozoobentos), ichtiologa (ryby i minogi), herpetologa (płazy i gady), ornitologa (ptaki), chiropterologa (nietoperze) oraz teriologa (ssaki inne niż nietoperze).

W ramach tych działań wykonane zostaną również działania kompensujące. Inwestor m. in.:

 • odtworzy miejsca gniazdowania pliszki górskiej, pluszcza i popielicy poprzez rozwieszenie budek lęgowych,
 • we współpracy z ekspertem ichtiologiem przeprowadzone zostanie również zarybianie pstrągiem potokowym. Do zarybiania zostanie wykorzystany materiał zarybieniowy pochodzący ze zlewni Nysy Kłodzkiej, a wielkość zarybień uzależniona będzie od oceny realnych strat w populacji gatunku oraz ilości materiału zarybieniowego wprowadzanego przez użytkownika rybackiego.

Inwestor
PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Polska Sp. z o.o.

Administrator Projektu
Krzysztof Kitowski
e-mail: krzysztof.kitowski@wody.gov.pl
tel. +48 (71) 32 40 958

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank