W miejscowości Wrzawy w województwie podkarpackim rozpoczęła się rozbudowa ponad 10 kilometrowego odcinka obwałowania rzeki Łęg. To ważna chwila dla mieszkańców gminy Gorzyce, którzy doskonale pamiętają, jak powódź już kilka razy niszczyła ich domy oraz gospodarstwa m.in. w 2010 roku. Dzięki tej inwestycji niemal 13,5 tys. mieszkańców na obszarze 6,9 tys. ha będzie skuteczniej chronionych.

Rozpoczynająca się inwestycja „3D.3: Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gm. Gorzyce” dotyczy rozbudowy lewego i prawego brzegu rzeki Łęg i jest dopełnieniem modernizacji wałów przeciwpowodziowych w tym regionie Polski, które zabezpieczy w sposób kompleksowy ten obszar. Jest to bowiem kontynuacja zakończonych w ubiegłym roku zadań Wisła etap 2 i San III zrealizowanych przez PGW WP RZGW w Rzeszowie w ramach Projektu OPDOW (Kontrakt 3B.2 i Kontrakt 3D.1). Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie szacuje, że wszystkie zrealizowane na tym obszarze inwestycje dotyczą w sumie ponad 17 000 ha, na których mieszka 30 000 osób.  

Mapa inwestycji. Fot. Wody Polskie
Mapa inwestycji. Fot. Wody Polskie

W ramach zadania pn. „Łęg IV” istniejące obwałowania zostaną podwyższone o blisko 1,5 m oraz poszerzone, a podłoże dodatkowo zostanie zabezpieczone przed filtracją, co ograniczy możliwość ich rozmycia i przerwania w czasie ewentualnego przejścia wód powodziowych.

W zakres przedsięwzięcia wejdą również:

  • zmiana geometrii przekroju wałów,
  • dogęszczenie i doszczelnienie korpusu wałów i ich podłoża,
  • przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej (m.in. śluz wałowych, przyczółków, rowów, przepustów i przejazdów wałowych, przepompowni melioracyjnej oraz wylotu z oczyszczalni ścieków),
  • budowa dróg technologicznych,
  • przebudowa przejazdów wałowych – przewiduje się wykonanie 26 przejazdów wałowych (13 na lewym i 13 na prawym wale) oraz przebudowę lub budowę nowych zjazdów o szerokości pasa ruchu 3,0-3,5 m w miejscach istniejących obiektów komunikacyjnych,
  • przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej wysokiego napięcia,
  • przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia,
  • zagospodarowanie korony i skarp wałów, uporządkowanie terenu m.in. poprzez wykonanie ramp wałowych, założenie słupków hektometrowych i wykonanie rogatek wałowych.
Obszar zadania pn. "Łęg IV". Fot. Wody Polskie
Obszar zadania pn. “Łęg IV”. Fot. Wody Polskie
Obszar zadania pn. "Łęg IV". Fot. Wody Polskie
Obszar zadania pn. “Łęg IV”. Fot. Wody Polskie

Inwestycja jest realizowana ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i budżetu Państwa w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Wartość inwestycji to ponad 65,5 mln zł. Prace zostaną wykonane przez konsorcjum trzech lokalnych firm z Janowa Lubelskiego oraz Sandomierza i potrwają 24 miesiące.

Zobacz też:

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank