Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - ​Modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających pracę operacyjną Centrów Operacyjnych Kraków i Wrocław wraz z dostawami niezbędnego sprzętu i oprogramowania | Kontrakt 4B.1/1

Wrocław, Kraków, Gliwice, Rzeszów

07.10.2021

PGW WP RZGW we Wrocławiu

Joint Venture: Lider: GISPartner sp. z o.o., Partner: Integrated Solutions sp. z o.o.

Nie dotyczy Chronionych mieszkańców
Nie dotyczy2 Chroniony obszar
03.2023 r. Termin realizacji
Co robimy?

Wykonanie informatycznego systemu wspomagającego pracę operacyjną centrów operacyjnych w Krakowie, Wrocławiu, Gliwicach i Rzeszowie wraz z wyposażeniem w odpowiedni sprzęt informatyczny

52,8 mln PLN Wartość kontraktu

Najistotniejszym aspektem projektu bezpośrednio dotyczącym Centrów Operacyjnych jest modernizacja platformy informatycznej, będącej zasadniczym narzędziem wspomagającym pracę centrów. Platformę informatyczną należy rozumieć jako zasób specjalizowanego oprogramowania realizującego wymaganą w pracy centrów funkcjonalność oraz bazę sprzętową, na której oprogramowanie to jest posadowione, tj. serwery, macierze dyskowe, komputery do pracy operacyjnej, itp. Oprogramowaniem narzędziowym realizującym wymaganą funkcjonalność będzie aplikacja (program komputerowy) zainstalowana na serwerze lub kilku serwerach, przetwarzająca napływające dane zgodnie z zaimplementowanymi algorytmami i udostępniająca wyniki tych obliczeń w aplikacjach klienckich zainstalowanych na komputerach operacyjnych lub prezentująca określone dane w serwisie internetowym (np. aktualne i historyczne poziomy wody, trendy, wykresy, wizualizacje, itp.).

  • Komunikacja na płaszczyźnie informatycznej z systemami sterowania na obiektach hydro-technicznych, autonomicznymi stacjami wodowskazowymi, systemami informatycznymi podmiotów obcych (np. IMGW-PIB, zakłady energetyczne (Tauron, PGE, itp.)) w celu pozy-skiwania w czasie rzeczywistym aktualnych wartości pomiarów hydrologiczno-meteorologicznych, wyników modelowania i stanów technologicznych urządzeń na obiek-tach,
  • Udostępnianie określonych danych podmiotom zewnętrznym (np. IMGW-PIB, Tauron, PGE, itp.),
  • Weryfikowanie, klasyfikowanie i gromadzenie pozyskanych danych w globalnej bazie da-nych platformy informatycznej,
  • Udostępnianie zgromadzonych danych do dalszego przetwarzania w tym lokalnym punktom monitoringu w zarządach zlewni, do systemu informatycznego pn. „Informator nawigacyjny rzeki Odry” oraz do prezentacji w czasie rzeczywistym poprzez internetowy serwis publicz-ny (WWW, aplikacja na smartfony),
  • Moduł (algorytm) wspomagania decyzji w centrach operacyjnych we Wrocławiu i Krakowie przy zarządzaniu systemem obiektów hydrotechnicznych oraz w celu właściwego przeprowadzenia fali wezbraniowej i powodziowej. Aplikacja taka zintegrowana z modelami trans-formacji fali w korycie rzeki będzie w stanie optymalizować zrzuty ze zbiorników dla osiągnięcia minimalizacji kulminacji wezbrania w dorzeczu Odry jak i Wisły na terenie południowej Polski, uwzględniając przy tym scenariusze i zasady prowadzenia gospodarki wodnej na zbiornikach zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych i instrukcjach gospodarowania wodą,
  • Generowanie zdefiniowanych raportów cyklicznych lub „na żądanie” przez obsługę Centów np. o stanie hydro-meteo, stanach technologicznych urządzeń, itp.,
  • Wizualizacja na różnym poziomie szczegółowości i w różnym zakresie tematycznym wszelkich informacji wymaganych do pracy operacyjnej, np. ekrany synoptyczne z widokami technologicznymi obiektów hydrotechnicznych, widoki przekrojowe obrazujące stan danego fragmentu zlewni, widoki prezentujące sytuację na danym obiekcie, widoki przedstawiające stany prognozowane na obiekcie lub w zlewni, wykresy, itp.

Inwestor
PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Imię i nazwisko: Jacek Jędrzejczyk
e-mail: jacek.jedrzejczyk@sweco.pl

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank