Realizacja robót polegających na dokończeniu wałów przeciwpowodziowych Chlewice, Marwice-Krajnik, Mniszki-Gryfino | Kontrakt 1A.4

Chlewice, gm.Boleszkowice, gm. Widuchowa oraz gm. Gryfino

20.08.2020

PGW WP RZGW w Szczecinie

ETP S.A. z Katowic

81 882 Chronionych mieszkańców
10.5 km2 Chroniony obszar
2021 rok Termin realizacji
Co robimy?

Celem realizacji inwestycji jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej wsi Chlewice oraz miejscowości Marwice, Krajnik, Krzypnica i części miasta Gryfino.

4,17 mln EURO Wartość kontraktu

Celem realizacji wału cofkowego rzeki Odry przy rzece Myśl jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej wsi Chlewice przed wodami rzeki Odry oraz wodami cofkowymi rzeki Myśli. Trasa nowego wału okalać będzie zabudowania wsi Chlewice. Wieś ta obecnie nie posiada żadnego systemu ochrony przeciwpowodziowej, a odnotowane historycznie stany powodziowe potwierdzają realne zagrożenie dla zabudowań wsi. Nowy wał podzielony jest na dwa odcinki. Odcinek obwałowania po południowej stronie drogi powiatowej przebiegającej przez wieś Chlewice posiadać będzie długość 1,008 km. Wał po stronie północnej drogi posiadać będzie długość 1,328 km. W związku z koniecznością ograniczenia nadmiernej filtracji przez wał, niezbędne jest zamontowanie szczelnej przegrody w obrębie wału i podłoża. W miejscach przecięcia projektowanych odcinków wałów z istniejącymi drogami projektuje się 19 przejazdów wałowych, w tym 5 w ciągach dróg gminnych.

Celem modernizacji Polderu Marwickiego etap I i II jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Marwice, Krajnik, Krzypnica oraz części miasta Gryfino wraz ze znajdującymi się w tym rejonie zakładami przemysłowymi, w tym: Elektrownią Dolna Odra, Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Gryfino, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i oczyszczalnią ścieków o łącznej powierzchni obszaru chronionego około 1500 ha. Obiekt obejmuje odbudowę dwóch istniejących obwałowań Odry Wschodniej na odcinkach o dł. 3,485 km oraz 2,116 km.

 • ETAP I: Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. ​
 • ETAP II: Marwice-Krajnik. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą Wschodnią w km 708+680 – 712+165.​
 • ETAP III: Mniszki-Gryfino. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą Wschodnią w km 718+850 – 720+966.​

Roboty obejmują m.in.: wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej (32 082 m2), nasypów, przesłon mobilnych (206 mb), humusowanie wałów, wykonanie dróg wałowych (nowe nawierzchnie) oraz przebudowa odcinka drogi 2141Z w Chlewicach.​

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 24 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 20 lipca 2016 r. do 11 sierpnia 2016 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania dotyczące zasad pozyskania terenu
 2. Wymagania dotyczące działań do wykonania przed rozoczęciem robót
 3. Wymagania dotyczące zapewnienia dróg dojazdowych do placów budowy
 4. Wymagania dotyczące organziacji zaplecza budowy, magazynów i placów składowych
 5. Wymagania dotyczące wycinek drzew i krzewów
 6. Wymagania przed i po zakończeniu robót

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu
 2. Ochrony gleb i gruntów
 3. Ochrony zasobów przyrody ożywionej
 4. Ochrony wartości archeologicznych
 5. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 6. Ochrony dóbr materialnych
 7. Ochrony powietrza
 8. Ochrony wód powierzchniowych i podziemnych
 9. Ochrony środowiska gruntowowodnego
 10. Ochrony przed hałasem
 11. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
 12. Nadzoru przyrodniczego
 13. Nadzoru saperskiego

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW w Szczecinie
e-mail: projektbs@wody.gov.pl
adres: ul. Teofila Firlika 19
71-637 Szczecin

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Jerzy Siwicki
e-mail: jerzy.siwicki@sweco.pl
tel.:+48 693 898 979

Inżynier Rezydent
Artur Biszewski
e-mail: artur.biszewski@sweco.pl
tel.: +48 537 490 004

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank