Realizacja robót polegających na dokończeniu wałów przeciwpowodziowych Chlewice, Marwice-Krajnik, Mniszki-Gryfino | Kontrakt 1A.4

Chlewice, gm. Boleszkowice, gm. Widuchowa oraz gm. Gryfino

20.08.2020

PGW WP RZGW w Szczecinie

ETP S.A. z Katowic

81 882 Chronionych mieszkańców
10.5 km2 Chroniony obszar
31.12.2021 Termin realizacji
Co robimy?

Celem realizacji inwestycji jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej wsi Chlewice oraz miejscowości Marwice, Krajnik, Krzypnica i części miasta Gryfino.

5,13 mln EUR Wartość kontraktu

Przedsięwzięcie pod nazwą “Realizacja robót polegających na dokończeniu wałów przeciwpowodziowych Chlewice, Marwice-Krajnik, Mniszki-Gryfino​” zrealizowane zostało przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach ogólnopolskiego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia:

 • Zrealizowano wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśl, zapewniając ochronę przeciwpowodziową wsi Chlewice przed wodami rzeki Odry oraz wodami cofkowymi rzeki Myśli. Nowy wał podzielony jest na dwa odcinki: odcinek obwałowania po południowej stronie drogi powiatowej przebiegającej przez wieś Chlewice posiada długość 1,008 km, a wał po stronie północnej drogi posiada długość 1,328 km.
 • Przeprowadzono etap I i II modernizacji Polderu Marwickiego zapewniając ochronę przeciwpowodziową miejscowości Marwice, Krajnik, Krzypnica oraz części miasta Gryfino wraz ze znajdującymi się w tym rejonie zakładami przemysłowymi, w tym: Elektrownią Dolna Odra, Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Gryfino, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i oczyszczalnią ścieków, o łącznej powierzchni obszaru chronionego około 1500 ha. Inwestycja objęła odbudowę dwóch istniejących obwałowań Odry Wschodniej na odcinkach o dł. 3,485 km oraz 2,116 km.

 • ETAP I: Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. ​
 • ETAP II: Marwice-Krajnik. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą Wschodnią w km 708+680 – 712+165.​
 • ETAP III: Mniszki-Gryfino. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą Wschodnią w km 718+850 – 720+966.​

Roboty obejmowały m.in.: wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej (32 082 m2), nasypów, przesłon mobilnych (206 mb), humusowanie wałów, wykonanie dróg wałowych (nowe nawierzchnie) oraz przebudowę odcinka drogi 2141Z w Chlewicach.​

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 24 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 20 lipca 2016 r. do 11 sierpnia 2016 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Wymagania dotyczące zasad pozyskania terenu
 2. Wymagania dotyczące działań do wykonania przed rozoczęciem robót
 3. Wymagania dotyczące zapewnienia dróg dojazdowych do placów budowy
 4. Wymagania dotyczące organziacji zaplecza budowy, magazynów i placów składowych
 5. Wymagania dotyczące wycinek drzew i krzewów
 6. Wymagania przed i po zakończeniu robót

Realizując Kontrakt spełniano wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu
 2. Ochrony gleb i gruntów
 3. Ochrony zasobów przyrody ożywionej
 4. Ochrony wartości archeologicznych
 5. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 6. Ochrony dóbr materialnych
 7. Ochrony powietrza
 8. Ochrony wód powierzchniowych i podziemnych
 9. Ochrony środowiska gruntowowodnego
 10. Ochrony przed hałasem
 11. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
 12. Nadzoru przyrodniczego
 13. Nadzoru saperskiego

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW w Szczecinie
e-mail: projektbs@wody.gov.pl
adres: ul. Teofila Firlika 19
71-637 Szczecin

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Jerzy Siwicki
e-mail: jerzy.siwicki@sweco.pl
tel.:+48 693 898 979

Inżynier Rezydent
Artur Biszewski
e-mail: artur.biszewski@sweco.pl
tel.: +48 537 490 004

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank