Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy nad rzeką Odrą. Osinów-Łubnica. Modernizacja międzywala. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Radziszewo i Daleszewo nad rzeką Odrą w km 726+400 - 727+960. Modernizacja polderu Marwickiego - etap III – stacja pomp | Kontrakt 1A.2

Gryfino, Ognica, Piasek

07.09.2021

PGW WP RZGW w Szczecinie

Keller Polska sp. z o.o.

82 530 Chronionych mieszkańców
0.45 km2 Chroniony obszar
IV 2023 r. Termin realizacji
Co robimy?

Celem realizacji Kontraktu jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Ognica i Piasek nad rzeką Odrą, utrzymanie funkcjonalności przeciwpowodziowej polderu Marwickiego oraz usprawnienie obsługi lodołamaczy działających na Odrze.

31,28 mln PLN Wartość kontraktu

Kontrakt 1A.2 zakłada realizację inwestycji zapewniających zabezpieczenie przeciwpowodziowe: przystani dla lodołamaczy w miejscowości Gryfino, miejscowości Ognica, miejscowości Piasek, jak również remont stacji pomp Krajnik. Zakres planowanych prac wynika z prognozowanych stanów wód powierzchniowych określonych poprzez modelowanie.

Modernizacja nabrzeża bazy lodołamaczy RZGW w m. Gryfino

 • Podniesienie powierzchni części działki do rzędnej 2,00 m n.p.m. Podniesienie terenu obejmować będzie makroniwelacje południowej części działki masami ziemnymi z humusowaniem wierzchniej warstwy nasypu i obsiewem mieszanką traw.
 • Wycinkę czterech drzew w północnej część działki.
 • Utwardzenie powierzchni działki w części północnej, poprzez zastosowanie prefabrykowanych płyt betonowych układanych na geotkaninie wzmacniającej.
 • Podniesienie i umocnienie drogi dojazdowej do bazy lodołamaczy. Podniesienie drogi planuje się zrealizować do rzędnych w zakresie 1,90 – 2,00 m n.p.m. z włączeniem do istniejącego układu wysokościowego przyległej ulicy. Umocnienie drogi zostanie wykonane z prefabrykowanych płyt betonowych na geotkaninie wzmacniającej.
 • W celu podtrzymania różnic naziomów po podniesieniu powierzchni działki wykonanie żelbetowych krawężników oporowych w kształcie litery L.
 • Przebudowę istniejącej instalacji oświetleniowej dostosowującą ją do projektowanego układu drogowego.
 • Wykonanie przyłącza wodociągowego zapewniającego dostęp do bieżącej wody przyistniejącym nabrzeżu.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Ognicy

 • Przebudowę istniejącego przepustu z rury betonowej zlokalizowanego w korycie Kanału Rynica – Ognica w miejscu kolizji z gminną drogą publiczną nr 415003Z, na przepust łukowo-kołowy z blachy stalowej o świetle pionowym do 1,45 m i świetle poziomym do 2,10 m. Zaprojektowano wykonanie przepustu o długości 8,30 m i spadku podłużnym równym 7‰. Wlot do przepustu zostanie ułożony na rzędnej 0,55 m n.p.m., zaś wylot na 0,49 m n.p.m. Przepust zostanie posadowiony na podwójnej warstwie grubości 25 cm każda z przekruszu betonowego stabilizowanym georusztem trójosiowym.
 • Wykonanie ścian czołowych jako żelbetowych z umocnieniami kamiennymi.
 • Umocnienie zabrukiem z kamienia polnego spoinowanego zaprawą cementową koryta Kanału Rynica – Ognica bezpośrednio przed wlotem do przepustu na odcinku około 2,0 m.
 • Prace regulacyjne na ujściowym odcinku Kanału Rynica – Ognica, zapewniające osiągnięcie odpowiednich warunków hydraulicznych przepływu wód wielkich Kanałem Rynica – Ognica

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek

Podzadanie obejmuje budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego chroniącego tereny miejscowości Piasek, gmina Cedynia przed wezbraniami powodziowymi w Kanale Piasek zależnym od stanów wody w rzece Odra. Zakres prac zakłada budowę dwóch odcinków ziemnego wału przeciwpowodziowego o łącznej długości do 1200 m (część południowa i północna). Odcinki wałów przeciwpowodziowych połączone zostaną ścianą przeciwpowodziową o długości do 900 m wykonaną ze stalowej ścianki szczelnej zwieńczonej oczepem żelbetowym z nadbudową mobilnymi przegrodami ochrony przeciwpowodziowej. Łączna długość zabezpieczenia przeciwpowodziowego wynosi do 2100 m.

Modernizacja stacji pomp Krajnik

 • Remont budynku
 • Remont linii elektroenergetycznej zasilającej obiekt pompowni

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 8 grudnia 2020 r. do dnia 7 stycznia 2021 r.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od 23 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

W celu realizacji Kontraktu przyjęto Plan działań łagodzących (Załącznik nr 1 do Planu Zarządzania Środowiskiem), którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wskazanie wytycznych dla Wykonawcy.

Plan działań łagodzących zawiera:

 1. Zasady pozyskania terenu
 2. Wymagania dotyczące wykupu i odszkodowań
 3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia zasobów przyrodniczych
 4. Wymagania dotyczące postepowania z masami ziemnymi pozyskanymi w trakcie prowadzenia robó
 5. Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej Obszaru realizacji
 6. Organizację Obszaru realizacji (teren budowy, miejsca zajęć czasowych)
 7. Wymagania dotyczące postępowania z odpadami
 8. Wymagania dotyczące wycinki drzew i krzewów oraz zabezpieczeniem roślin nieprzeznaczonych do wycinki
 9. Wymagania dotyczące zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska
 10. Wymagania po zakończeniu robót zasadniczych
 11. Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury i dóbr materialnych
 12. Wymagania dotyczące zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 13. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy
 14. Szczególne wymagania polityk ES Banku Światowego
 15. Wytyczne postępowania w przypadku obowiązywania w trakcie realizacji robót stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony krajobrazu
 2. Ochrony gleb i powierzchni ziemi
 3. Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 4. Ochrona przyrody ożywionej
 5. Ochrony wód
 6. Ochrony zabytków i dóbr materialnych
 7. Ochrony powietrza
 8. Ochrony przed hałasem

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW w Szczecinie
e-mail: projektbs@wody.gov.pl
adres: ul. Teofila Firlika 19
71-637 Szczecin

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Jerzy Siwicki
e-mail: jerzy.siwicki@sweco.pl
tel.:+48 693 898 979

p.o. Administrator Projektu
Sylwia Gregorczyk-Buchholz
e-mail: sylwia.gregorczyk-buchholz@sweco.pl
tel.: +48 884 205 234

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank