Zasoby kulturowe rozumiane są jako ruchome lub nieruchome obiekty, obszary, budowle, grupy budowli, naturalne cechy i krajobrazy o znaczeniu archeologicznym, paleontologicznym, historycznym, architektonicznym, religijnym, estetycznym itp. Ich wartości kulturowa może mieć wymiar lokalny, regionalny, narodowy lub międzynarodowy. Zasoby kulturowe stanowią ważne źródła cennych informacji naukowych i historycznych, przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego i społecznego, są integralnym elementem społecznej tożsamości kulturowej. 

Bank Światowy wspiera kraje w ich dążeniach do unikania lub łagodzenia niekorzystnych oddziaływań na zasoby kulturowe powodowane przez projekty finansowane przez Bank. Pożyczkobiorca ma obowiązek odnieść się do oddziaływań na zasoby kulturowe projektów proponowanych do finansowania przez Bank w ocenie środowiskowej inwestycji. W przypadku zidentyfikowania potencjalnych niekorzystnych oddziaływań na zasoby kulturowe pożyczkobiorca wskazuje w ramach procesu oceny oddziaływania na środowisko odpowiednie działania mające na celu ich uniknięcie lub złagodzenie. Działania te mogą przybrać postać pełnej ochrony obszaru jak również selektywne działania łagodzące, w tym ratowanie zasobów i dokumentację w przypadku, gdy część lub całość zasobów kulturowych mogą zostać utracone.

Chociaż POPDOW w obszarach zalewowych nie powinien mieć wpływu na fizyczne zasoby kulturowe, w miastach takich jak Kraków, Sandomierz i Słubice oraz w ich okolicy prace będą prowadzone w pobliżu chronionych obiektów dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo przebudowa wałów w tych i innych miastach będzie prawdopodobnie prowadzić do znalezisk archeologicznych. Dlatego też odpowiednie przepisy dotyczące prowadzenia wyprzedzających i ratunkowych badań archeologicznych w pobliżu tych obiektów oraz dotyczące znalezisk zawarte zostały w Ramowym Planie Zarządzania Środowiskiem i Sprawami Społecznymi.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank