Ochrona siedlisk przyrodniczych, podobnie jak inne działania służące ochronie i wzbogacaniu środowiska, jest niezbędna dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju. Z tego względu poprzez swe działania gospodarcze i sektorowe, finansowanie projektów i dialog dotyczący realizowanych polityk, Bank Światowy wspiera ochronę, zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych oraz ich funkcji.

Bank wspiera prewencyjne podejście do gospodarowania zasobami naturalnymi celem wsparcia zrównoważonego rozwoju i oczekuje, że w ten sam sposób będą postępować pożyczkobiorcy. Bank promuje i wspiera ochronę siedlisk przyrodniczych oraz lepsze wykorzystanie gruntów poprzez finansowanie inwestycji zaprojektowanych w taki sposób, aby ochronę siedlisk i utrzymanie funkcji ekologicznych wkomponowywać w rozwój krajowy i regionalny. Ponadto Bank promuje odbudowę zdegradowanych siedlisk przyrodniczych. Na wsparcie nie mogą liczyć projekty, z którymi wiąże się znaczące przekształcanie lub degradacja siedlisk przyrodniczych.

W trakcie przygotowania POPDOW i wyboru jego zadań, na podstawie dostępnych informacji ustalono, że Projekt będzie miał znaczący pozytywny wpływ na środowisko w zakresie ochrony terenów zalewowych i ekosystemów wodnych. Większość proponowanych działań zostanie przeprowadzona poza obszarami chronionej przyrody, zwłaszcza w ramach komponentów 1 i 3. Jednak w niektórych przypadkach zadania będą realizowane częściowo lub całkowicie w obszarach szczególnej ochrony środowiska naturalnego. W przypadku tych zadań szczególny nacisk zostanie położony w Planach Zarządzania Środowiskiem na zmniejszenie i łagodzenie potencjalnych negatywnych skutków, przede wszystkim w trakcie budowy.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank