Ramowy Plan Zarządzania Środowiskiem i Społeczeństwem (RPZŚS) został sporządzony w celu odniesienia się do wszystkich potencjalnie niekorzystnych wpływów na środowisko i społeczeństwo, związanych z realizacją POPDOW.

RPZŚS ma za zadanie identyfikację pełnego spektrum oddziaływań na środowisko i społeczeństwo, które mogą wystąpić w związku z realizacją Projektu;  przedstawia też ogólną analizę oddziaływania na środowisko wraz z kryteriami środowiskowymi i społecznymi oraz ogólną ocenę metod łagodzenia i monitorowania możliwych skutków środowiskowych i społecznych związanych z przedmiotową inwestycją. W dokumencie zaproponowano także zestaw podstawowych środków minimalizujących negatywne oddziaływania oraz sformułowano wytyczne do monitoringu środowiska.

Dla każdego z trzech Komponentów Projektu przeprowadzono ramową ocenę oddziaływania na środowisko. Zaproponowano odpowiednie środki minimalizujące i kompensujące niekorzystne oddziaływania, jak również metody przeprowadzania monitoringu środowiskowego w ramach każdego Komponentu. 

Zebrane w niniejszym dokumencie informacje, stanowią wytyczne do szczegółowych analiz środowiskowych na kolejnych etapach realizacji Projektu.

Główne elementy Ramowego Planu Zarządzania Środowiskiem zawierają następujące informacje: 
 1. WPROWADZENIE – PODSTAWOWE INFORMACJE O POLSCE 
  Rozdział zawiera najistotniejsze informacje o środowisku Polski, prezentując dane o geografii kraju, warunkach klimatycznych, zasobach naturalnych, w tym ukazuje podstawowe charakterystyki demograficzne i ekonomiczne państwa.
 2. PODSTAWOWE DANE ŚRODOWISKOWE
  W tym rozdziale zaprezentowano istotne z punktu widzenia możliwych negatywnych oddziaływań inwestycji, informacje o środowisku naturalnym Polski, w tym przedstawiono charakterystyki dla poszczególnych Komponentów projektu. Szczególną uwagę zwrócono na elementy ściśle powiązane z typem realizowanych przedsięwzięć i ich lokalizacją, takie jak wody powierzchniowe, gleby, objęte ochroną gatunki roślin, zwierząt, siedliska, bioróżnorodność oraz obszary chronione, w tym obszary Natura 2000. 
 3. RAMY PRAWNE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM
  W rozdziale zaprezentowano najistotniejsze uwarunkowania formalno-prawne związane z podejmowaniem działań służących ograniczeniu ryzyka powodziowego. Uwarunkowania te omówiono w kontekście głównych europejskich polityk w tym zakresie (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Powodziowa) i ich implementacji do polskiego prawa. Wskazano także na powiązanie prac z zakresu redukcji ryzyka powodziowego z innymi dokumentami o charakterze strategicznym na szczeblu krajowym. 
 4. CHARAKTERYSTYKA PROCEDUR ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
  Rozdział zawiera charakterystykę uwarunkowań formalno-prawnych związanych z prowadzeniem procesu oceny oddziaływania na środowisko w kontekście wytycznych wynikających z prawa europejskiego i krajowego. Procedury oceny oddziaływania na środowisko scharakteryzowano w odniesieniu do zgeneralizowanego poziomu analizy – ocena strategiczna, jak i na poziomie poszczególnych przedsięwzięć wymagających bardziej szczegółowego poziomu rozpoznania w zakresie oddziaływań na środowisko. 
 5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU – KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ 
  W rozdziale zawarto informacje o celach ogólnych i szczegółowych przedsięwzięcia, przedstawiono charakterystyki poszczególnych działań zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu oraz zaprezentowano strukturę projektu zawierającą jego podział na poszczególne Komponenty i zadania realizowane w ramach każdego z nich. 
 6. ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE 
  W rozdziale opisano sposób identyfikacji potencjalnych negatywnych oddziaływań generowanych przez poszczególne rodzaje działań planowane do realizacji w ramach Projektu.
 7. PLAN REALIZACJI ŚRODKÓW MINIMALIZACYJNYCH I KOMPENSACYJNYCH 
  Zaproponowano odpowiednie środki minimalizacyjne i kompensacyjne dla zidentyfikowanych oddziaływań na środowisko. Powyższe obejmuje różnorodne środki zalecane do wdrożenia na etapie projektu wykonawczego i/lub realizacji projektów inwestycyjnych. W niektórych przypadkach, identyfikacja środków łagodzących będzie możliwa wyłącznie na etapie oceny środowiskowej poszczególnych projektów. 
 8. PLAN MONITORINGU
  Zaproponowano ogólny system monitoringu środowiska w celu zmonitorowania skali i znaczenia przyjętych niekorzystnych oddziaływań i zaproponowanych czynności minimalizacyjnych niezbędnych w celu zapewnienia właściwej realizacji środków minimalizacyjnych i oceny ich skuteczności. Przedmiotowy rozdział przedstawia parametry  środowiskowe objęte monitoringiem, uzasadnienie monitoringu i strony odpowiedzialne za przeprowadzenie takiego monitoringu na każdym etapie Projektu.
 9. SPRAWOZDANIE Z PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
  W rozdziale przedstawiono szczegółowe raporty z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych Ramowego PZŚ

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank