Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) jest realizowany przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), dlatego też Polska poprzez zawarcie Umowy Pożyczki zobligowała się do stosowania polityk Banku Światowego. 

Polityki bezpieczeństwa ochrony środowiska i spraw społecznych Banku Światowego są instrumentami niezbędnymi do realizacji dwóch najważniejszych celów precyzowanych przez Bank, podczas podejmowania przez niego decyzji o współfinansowaniu (interwencji Banku) zgłaszanego Projektu – zwalczanie ubóstwa i zwiększanie dobrobytu mieszkańców, dla potrzeb których są realizowane Projekty, współfinansowane przez Bank. Celem tych polityk jest zapobieganie i łagodzenie nieuzasadnionych szkód, jakie mogą wystąpić w trakcie wdrażania procesu inwestycyjnego, zarówno mieszkańcom, ich źródłom utrzymania, jak i siedliskom przyrodniczym. Polityki te tworzą zbiór wytycznych, wg których są identyfikowane, przygotowywane i realizowane programy oraz projekty Klientów Banku.

Zgodnie z powyższym polityki Banku Światowego wymagają przeprowadzenia Oceny Środowiskowej dla projektów proponowanych do finansowania przez Bank celem zagwarantowania, że nie mają one negatywnego wpływu na środowisko lub że potencjalny wpływ będzie łagodzony za pomocą odpowiednich działań.

Ocena Środowiskowa stanowi proces, którego zasięg i rodzaj zależą od charakteru, skali i potencjalnego wpływu na środowisko badanej inwestycji. Podczas procesu ocenia się potencjalne ryzyka środowiskowe wynikające z realizacji przedsięwzięcia i jego oddziaływanie na obszar wpływu oraz rozważane są alternatywne warianty inwestycji. Identyfikuje się sposoby udoskonalenia wyboru, usytuowania, planowania, projektowania i realizacji inwestycji poprzez zapobieganie, minimalizowanie, łagodzenie lub kompensowanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko oraz wzmacnianie oddziaływań pozytywnych. Częścią tej oceny jest również proces przeciwdziałania niekorzystnym oddziaływaniom na środowisko przez cały okres realizacji przedsięwzięcia oraz łagodzenia ich skutków.

Ocena Środowiskowa obejmuje:

  1. środowisko naturalne (powietrze, wodę, ziemię), 
  2. zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, 
  3. aspekty socjalne, środowiskowe,
  4. aspekty transgraniczne i globalne.

Pożyczkobiorca odpowiada za przeprowadzenie Oceny Środowiskowej, natomiast Bank doradza pożyczkobiorcy odnośnie wymogów Banku w tym zakresie. Bank przypisuje proponowane projekty do jednej z trzech kategorii głównych, w zależności od rodzaju, lokalizacji, wrażliwości, skali projektu oraz charakteru i wielkości potencjalnego wpływu na środowisko:

  • Kategoria A: Projekt potencjalnie może znacząco niekorzystnie oddziaływać na środowisko w poważny, różnorodny bądź bezprecedensowy sposób. Zasięg tych oddziaływań może wykraczać poza obszar lub obiekty, gdzie wykonywane są prace.
  • Kategoria B: Potencjalne niekorzystne oddziaływania projektu na ludzi lub obszary istotne ze środowiskowego punktu widzenia (włączając w to mokradła, lasy, murawy lub inne siedliska naturalne i seminaturalne) są mniej niekorzystne niż oddziaływania inwestycji z kategorii A. Oddziaływania te ograniczają się do konkretnego miejsca realizacji, niewiele z nich powoduje nieodwracalne skutki lub w ogóle nie powoduje, i w większości przypadków łatwiej można określić działania łagodzące niż w przypadku przedsięwzięć z kategorii A.
  • Kategoria C: Projekt prawdopodobnie będzie miał minimalny niekorzystny wpływ na środowisko, bądź oddziaływania takie nie wystąpią w ogóle.

W przypadku projektów z kategorii A i B Ocena Środowiskowa musi obejmować konsultacje ze społecznością pozostającą w zasięgu wpływu przedsięwzięcia oraz z organizacjami pozarządowymi odnośnie środowiskowych aspektów realizacji przedsięwzięcia. Pożyczkobiorca podejmuje konsultacje na najwcześniejszym możliwym etapie działań i kontynuuje ich prowadzenie przez cały okres realizacji projektu.

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły został sklasyfikowany w kategorii środowiskowej B.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank